مزایای استفاده از ضریب هم بستگی


این وبلاگ برای اطلاع رسانی از فعالیتها، پروژه ها و همچنین برنامه های کلاسی دانشجویان رشته مدیریت آموزشی واحد علوم و تحقیقات لرستان راه اندازی شده است.
در صورتیکه هر کدام از دانشجویان مایل به انتشار مطالب خود در این وبلاگ هستند می توانند مطالب را به ایمیل درج شده در وبلاگ ارسال کنند.
آدرس ایمیل: [email protected]

An improved concordance correlation coefficient

Abstract It is often required to compare two measurements in medicine and other experimental sciences. This problem covers a broad range of data, and examples can be found in different industries. In this paper, a new index on measuring agreement is proposed, which is similar to Lin's concordance correlation coefficient but derived from a criterion which is more conceptually appealing and which offers improvements. An example is used to demonstrate the benefit of using the new index. Copyright © 2003 John Wiley & Sons, Ltd.

ضریب همبستگی با هماهنگی بهبود یافته

چکیده اغلب برای مقایسه دو اندازه‌گیری در پزشکی و دیگر علوم تجربی لازم است. این مشکل طیف وسیعی از داده‌ها را پوشش می‌دهد و مثال‌های آن را می توان در صنایع مختلف یافت. در این مقاله، یک شاخص جدید در مورد اندازه‌گیری توافق پیشنهاد شده‌است، که مشابه با ضریب همبستگی Lin's تطابق پذیر است، اما از معیاری ناشی می‌شود که به لحاظ مفهومی جذاب است و بهبود ارائه می‌دهد. یک نمونه برای نشان دادن مزایای استفاده از شاخص مزایای استفاده از ضریب هم بستگی جدید استفاده می‌شود. Copyright © ۲۰۰۳ جان ویلی & پسران، Ltd.

ترجمه شده با

مدیریت آموزشی واحد علوم و تحقیقات لرستان

وبلاگ اطلاع رسانی فعالیتها، پروژه ها و برنامه های کلاسی دانشجویان ارشد مدیریت آموزشی

نگاهی به روش تحقیق همبستگی/ کلاس روش تحقیق

رفتار انسان در سطح فردی و اجتماعی دارای پیچیدگی زیادی است و شناخت ما از آن بسیار کم است. یک راه برای شناخت کامل تر رفتار انسان، این است که «رابطه بین عواملی که با رفتار انسان در ارتباط است» را بشناسیم. تحقیق همبستگی برای رسیدن به این هدف ما را کمک می کند.

از تحقیقات همبستگی عمدتاً برای توصیف و پیش بینی استفاده می شود.

از روش همبستگی برای پاسخ دادن به سه سؤال در مورد دو متغیر استفاده می شود.

1- آیا بین دو متغیر رابطه وجود دارد؟ (اگر پاسخ سؤال مثبت باشد دو سؤال بعد مطرح می شود. )

2- جهت رابطه به چه صورت است؟

3- شدت آن چقدر است؟

ضریب همبستگی پیرسن (علامت γ ) مقدارش 1- تا 1+ است.

وقتی دو متغیر نوسان مشابهی داشته باشند یعنی با افزایش یکی دیگری هم افزایش یابد (رابطه مثبت) با علامت مثبت نشان می دهند. (پیشرفت تحصیلی و هوش) رابطه مثبت و کامل → 1+

همبستگی یا رابطه منفی زمانی است که افزایش یک متغیر کاهش متغیر دیگر را به همراه داشته باشد. با علامت منفی نشان می دهند. (غیبت از کار و هوش) رابطه منفی کامل → 1-

(تعداد غلط ها یک فرد در یک امتحان و نمرة او)

محققان اغلب مایلند که در تحقیق شدت رابطه ای را که به دست می آورند بالا باشد نه جهت آن.

چنانچه بین دو متغیر هیچگونه رابطه ای وجود نداشته باشد (مثل وزن بدن و هوش) ضریب همبستگی آن صفر خواهد بود. این ضریب به این معناست که عملکرد شخص در یک متغیر با عملکرد او در متغیر دوم هیچگونه رابطه ای ندارد.

1- نیاز به کشف یا روشن ساختن روابط باشد.

2- هدف یا یکی از اهداف تحقیق، تعیین درجۀ پیش بینی باشد.

مزایای روش همبستگی

1- برای حل مسائل علوم تربیتی و اجتماعی بسیار مفید است. امکان اندازه گیری تعدادی از متغیرها و روابط بین آنها را بطور همزمان می دهد.

2- اطلاعاتی در مورد درجۀ رابطه بین متغیرهای مورد مطالعه در اختیار ما قرار می دهد. (بینش در مورد متغیرها به ما می دهد).

3- تحقیق همبستگی پایه ای برای مطالعات پیش بینی است ومحققان را قادر می سازد تا دقت پیش بینی های خود را برآورد کنند.

4- به نمونه های بزرگ نیاز ندارد.

معایب و محدودیت ها:

1- وجود رابطه بین دو متغیر لزوماً به معنای علت و معلولی نیست.

2- دقت این روش از روش آزمایشی کمتر است. چرا که کنترلی بر متغیرهای مستقل صورت نمی گیرد.

3- ممکن است رابطه بین دو متغیر جعلی و ساختگی باشد و متغیر سومی بر هر دو متغیر تأثیر داشته باشد. (مثال: بین مدت زمان تماشای تلویزیون و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه باشد اما متغیر دیگری به نام هوش بر هر دوی آنها تأثیر داشته باشد).

4 - همبستگی شاخص خیلی دقیقی نیست و سنجش متغیرها ممکن است پایا (reliable) نباشد.

همبستگی گشتاوری پیرسون ( γ ):

برای مشخص کردن مقدار رابطه بین دو مجموع مقادیر از روش های مختلف استفاده می شود. اگر رابطه بین دو متغیر خطی باشد که بسیار هم رایج است ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون که با علامت γ مشخص شده است مورد استفاده قرار می گیرد.

همیشه نمی توان توجه خود را به بررسی بین دو متغیر مورد استفاده محدود کرد زیرا مقادیر محاسبه شده γ بین دو متغیر به علت رابطه مشترک آن دو با متغیر سوم ممکن است گمراه کننده باشد. در چنین حالتی توصیف دقیق تر رابطه بین دو متغیر از طریق استفاده از همبستگی سهمی که تأثیر متغیر سوم را حذف یا برطرف می کند به دست می آید.

همبستگی چند متغیری:

همبستگی مزایای استفاده از ضریب هم بستگی چند متغیری رابطه بین متغیر پیش بین و هریک از متغیرهای پیش بین دیگر را مشخص می کند.

البته R ارتباط متقابل متغیرهای پیش بین یا سهم مشترک آنها را نیز منظور می کند. دو متغیر پیش بین ممکن است هرکدام به تنهایی با متغیر پیش بینی شده رابطه داشته باشد ولی تأثیر مشترک آن دو ممکن است از تأثیر مستقل هریک به تنهایی بیشتر باشد.

برگرفته از ارائه پروژه روش تحقیق همبستگی - کلاس روش تحقیق دکتر دارایی

اعضای گروه: سيده نرجس موسوي - رقيه زين العبادي - فريبا نظامي - خانم رجب زاده

این وبلاگ برای اطلاع رسانی از فعالیتها، پروژه ها و همچنین برنامه های کلاسی دانشجویان رشته مدیریت آموزشی واحد علوم و تحقیقات لرستان راه اندازی شده است.
در صورتیکه هر کدام از دانشجویان مایل به انتشار مطالب خود در این وبلاگ هستند می توانند مطالب را به ایمیل درج شده در وبلاگ ارسال کنند.
آدرس ایمیل: [email protected]

مزایای استفاده از ضریب هم بستگی

جهت اطلاع از تنظیمات و ویــــرایش این قالب اینجا را کلیک کنید.

پاورپوینت روش تحقیق در علوم انسانی: انواع روش های تحقیق

تحقیق همبستگی
تحقیقاتی را شامل می شود که در آنها سعی می شود روابط بین دو یا چند متغیر با استفاده از ضریب همبستگی، کشف یا تعیین شود.

هدف تحقیق همبستگی مطالعه محدود تغییرات یک یا چند متغیر با حدود تغییرات یک یا چند متغیر دیگر است. به عبارت دیگر، بیان رابطه بین دو یا چند متغیر به صورت ریاضی است.

ضریب همبستگی:
ضریب همبستگی شاخصی است که با محاسبه آن می توان نشان داد که یک متغیر تا چه اندازه با متغیر یا متغیرهای دیگر رابطه دارد.
رابطه بین متغیرها کامل و مثبت : ضریب همبستگی برابر یک.
رابطه بین متغیرها کامل و منفی یا معکوس : ضریب همبستگی برابر منفی یک.
عدم وجود رابطه بین متغیرها : ضریب همبستگی صفر.
رابطه مثبت و کامل نباشد : ضریب همبستگی بین صفر و یک .
رابطه معکوس و کامل مزایای استفاده از ضریب هم بستگی نباشد : ضریب همبستگی بین منفی یک و صفر.

مزایای روش همبستگی:
به محقق اجازه می دهد تا متغیرهای زیادی را اندازه گیری کند و همزمان همبستگی درونی بین آنها را محاسبه نماید.
به محقق اجاره می دهد که احتمال ارتباط چند متغیر را چه به تنهایی و چه بصورت گروهی با یک الگوی رفتاری مشخص مورد پژوهش قرار دهد.
درجه و میزان همبستگی بین متغیرهای مورد مطالعه را نیز نشان می دهد.
محقق امکان پیش بینی مزایای استفاده از ضریب هم بستگی نیز دارد
زیرا این روش دارای دو هدف عمده و مهم می باشد:
کشف رابطه و همبستگی بین متغیرها
پیش بینی یک متغیر از روی یک یا چند متغیر دیگر

محدودیت های روش همبستگی:
نمی توان روابط علت و معلولی موجود بین متغیرها را شناسایی نمود.
تلاش می شود تا رفتار پیچیده مورد مطالعه به اجزای ساده تری تقسیم شود که این امر در همه زمینه های تحقیق کار مناسبی نیست.
نسبت به روش تحقیق آزمایشی، کنترل کمتری بر روی متغیرهای مستقل وجود دارد و نیز تاثیر عوامل خارج از حوزه تحقیق بر نتایج زیاد است.

مراحل اجرای روش همبستگی:
تعیین متغیرهایی که به نظر مزایای استفاده از ضریب هم بستگی محقق در مطالعه ویژگی های پیچیده الگوی رفتاری اهمیت دارند.
انتخاب آزمودنی هایی که بر اساس متغیرهای انتخاب شده باید مورد اندازه گیری قرار گیرند. (انتخاب آزمودنی های همگن)
جمع آوری اطلاعات مورد لزوم از طریق پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده و آزمون های مختلف. (داده های کمّی)
تجزیه و تحلیل داده از طریق محاسبه ضریب همبستگی بین متغیرهای مورد مطالعه

تحقیق پیمایشی / زمینه ای:
Survey به معنای نگاه یا جستجو کردن دورتر و فراتر است.
عبارت است از مشاهده پدیده ها به منظور معنا دادن به جنبه های مختلف اطلاعات جمع آوری شده.
******
تحقیق پیمایشی یک فرآیند پژوهشی است که به منظور جمع آوری اطلاعات درباره این موضوعات که گروهی از مردم چه می دانند، چه فکر می کنند یا چه کاری انجام می دهند اجرا می شود.
چه می دانند یعنی مردم چه اطلاعاتی در مورد یک موضوع یا هدف دارند
چه فکر می کنند یعنی عقاید، نگرشها، ارزشها و باورهای مردم چه هستند

2 مرحله تحقیق زمینه ای:
مشاهده دقیق و نزدیک پارامترهای مورد تحقیق در جامعه

جمع آوری اطلاعات و معنا دادن به آنچه که مورد مشاهده قرار گرفته است.

اهداف تحقیق زمینه ای:
توصیف: تحقیق زمینه یابی به منظور کشف واقعیات موجود یا آنچه که هست انجام می شود. در حقیقت این تحقیق برای توصیف یک جامعه تحقیقی در زمینه توزیع یک پدیده معین انجام می شود. یعنی محقق در مورد علت وجودی توزیع بحث نمی کند بلکه تنها به چگونگی آن در جامعه می پردازد و آن را توصیف می کند.
تبیین: عبارت است از تفسیر اعمال و رفتار با استفاده از کلمات، به شکلی که طرف مقابل آن را درک کند و بپذیرد. به عبارت دیگر عبارت است از برقراری رابطه درونی بین متغیرهای مختلف.
کشف: به کمک روش تحقیق زمینه یابی می توان عوامل، متغیرها یا روابطی را کشف و شناسایی کرد که اساسا محقق از قبل آنها را نمی شناخته و یا پیش بینی نکرده بود.

جهت خرید فایل تماس بگیرید
09375520909 - شبستری
[email protected]

pforexcom

مزایای استفاده از همبستگی ارزها RoboForex: معامله‌گران معمولا از همبستگی ارزها برای معاملات بین بازاری، پوشش ریسک یک معامله یا تنوع دادن به پرتفوی خود و مقابله با ریسک، استفاده می‌کنند. معا

مزایای استفاده از همبستگی ارزها RoboForex

مزایای استفاده از همبستگی ارزها RoboForex: معامله‌گران معمولا از همبستگی ارزها برای معاملات بین بازاری، پوشش ریسک یک معامله یا تنوع دادن به پرتفوی خود و مقابله با ریسک، استفاده می‌کنند.

معاملات بین‌بازاری

شناسایی بازارهایی که با هم نسبت نزدیکی دارند می‌تواند سودمند باشد زیرا اگر الگوها در یک بازار شفافیت نداشته باشند، الگوهای شفاف‌تری را می‌توان در یک بازار دیگر استفاده کرد تا به معامله‌گان برای ثبت معاملات در بازار اول، کمک کرد.

roboforex فارسی - مزایای استفاده از همبستگی ارزها RoboForex - بونوس روبو فارکس - روبو فارکس ایران - همبستگی ارزها - جدول همبستگی ارزها - حکم شرعی در فارکس

بازار کالاها مخصوصا می‌تواند برای همبستگی مفید باشد و یک مثال از معاملات بین بازاری جهت‌ارز USD/CAD و نفت می‌باشد (مزایای استفاده از همبستگی ارزها RoboForex).

پوشش ریسک یک معامله

پوشش ریسک یک معامله نیز یک دلیل دیگر برای استفاده از همبستگی ارزها می‌باشد (مزایای استفاده از همبستگی ارزها RoboForex).

اگر شما پیش‌بینی می‌کنید که قیمت دلار استرالیا افزایش پیدا خواهد کرد و بخواهید AUD/USD بخرید، پس خرید USD/CHF در کنار آن برای پوشش مقداری از ریسک دلار آمریکا می‌تواند حرکت عاقلانه‌ای باشد.

در زمان پوشش ریسک، مقادیر پوینت و پیپ متفاوت می‌تواند برای معامله‌گر مزیت محسوب شود (مزایای استفاده از همبستگی ارزها RoboForex).

بهترین استراتژی‌های فارکس - مزایای استفاده از همبستگی ارزها RoboForex - ضریب همبستگی بورس - دانلود متاتریدر روبو فارکس - شارژ و برداشت ریالی - احساسات بازار

تنوع‌دادن به پرتفوی و ریسک

معامله‌گران همینطور می‌توانند از همبستگی ارزی برای تنوع دادن به پرتفوی خود و همینطور متنوع‌سازی ریسک استفاده کنند (مزایای استفاده از همبستگی ارزها RoboForex).

مزایای استفاده از ضریب هم بستگی

جهت اطلاع از تنظیمات و ویــــرایش این قالب اینجا را کلیک کنید.

پاورپوینت روش تحقیق در علوم انسانی: انواع روش های تحقیق

تحقیق همبستگی
تحقیقاتی را شامل می شود که در آنها سعی می شود روابط بین دو یا چند متغیر با استفاده از ضریب همبستگی، کشف یا تعیین شود.

هدف تحقیق همبستگی مطالعه محدود تغییرات یک یا چند متغیر با حدود تغییرات یک یا چند متغیر دیگر است. به عبارت دیگر، بیان رابطه بین دو یا چند متغیر به صورت ریاضی است.

ضریب همبستگی:
ضریب همبستگی شاخصی است که با محاسبه آن می توان نشان داد که یک متغیر تا چه اندازه با متغیر یا متغیرهای دیگر رابطه دارد.
رابطه بین متغیرها کامل و مثبت : ضریب همبستگی برابر یک.
رابطه بین متغیرها کامل و منفی یا معکوس : ضریب همبستگی برابر منفی یک.
عدم وجود رابطه بین متغیرها : ضریب همبستگی صفر.
رابطه مثبت مزایای استفاده از ضریب هم بستگی و کامل نباشد : ضریب همبستگی بین صفر و یک .
رابطه معکوس و کامل نباشد : ضریب همبستگی بین منفی یک و صفر.

مزایای روش همبستگی:
به محقق اجازه می دهد تا متغیرهای زیادی را اندازه گیری کند و همزمان همبستگی درونی بین آنها را محاسبه نماید.
به محقق اجاره می دهد که احتمال ارتباط چند متغیر را چه به تنهایی و چه بصورت گروهی با یک الگوی رفتاری مشخص مورد پژوهش قرار دهد.
درجه و میزان همبستگی بین متغیرهای مورد مطالعه را نیز نشان می دهد.
محقق امکان پیش بینی نیز دارد
زیرا این روش دارای دو هدف عمده و مهم می باشد:
کشف رابطه و همبستگی بین متغیرها
پیش بینی یک متغیر از روی یک یا چند متغیر دیگر

محدودیت های روش همبستگی:
نمی توان روابط علت و معلولی موجود بین متغیرها را شناسایی نمود.
تلاش می شود تا رفتار پیچیده مورد مطالعه به اجزای ساده تری تقسیم شود که این امر در همه زمینه های تحقیق کار مناسبی نیست.
نسبت به روش تحقیق آزمایشی، کنترل کمتری بر روی متغیرهای مستقل وجود دارد و نیز تاثیر عوامل خارج از حوزه تحقیق بر نتایج زیاد است.

مراحل اجرای روش همبستگی:
تعیین متغیرهایی که به نظر محقق در مطالعه ویژگی های پیچیده الگوی رفتاری اهمیت دارند.
انتخاب آزمودنی هایی که بر اساس متغیرهای انتخاب شده باید مورد اندازه گیری قرار گیرند. (انتخاب آزمودنی های همگن)
جمع آوری اطلاعات مورد لزوم از طریق پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده و آزمون های مختلف. (داده های کمّی)
تجزیه و تحلیل داده از طریق محاسبه ضریب همبستگی بین متغیرهای مورد مطالعه

تحقیق پیمایشی / زمینه ای:
Survey به معنای نگاه یا جستجو کردن دورتر و فراتر است.
عبارت است از مشاهده پدیده ها به منظور معنا دادن به جنبه های مختلف اطلاعات جمع آوری شده.
******
تحقیق پیمایشی یک فرآیند پژوهشی است که به منظور جمع آوری اطلاعات درباره این موضوعات که گروهی از مردم چه می دانند، چه فکر مزایای استفاده از ضریب هم بستگی می کنند یا چه کاری انجام می دهند اجرا می شود.
چه می دانند یعنی مردم چه اطلاعاتی در مورد یک موضوع یا هدف دارند
چه فکر می کنند یعنی عقاید، نگرشها، ارزشها و باورهای مردم چه هستند

2 مرحله تحقیق زمینه ای:
مشاهده دقیق و نزدیک پارامترهای مورد تحقیق در جامعه

جمع مزایای استفاده از ضریب هم بستگی آوری اطلاعات و معنا دادن به آنچه که مورد مشاهده قرار گرفته است.

اهداف تحقیق زمینه ای:
توصیف: تحقیق زمینه یابی به منظور کشف واقعیات موجود یا آنچه که هست انجام می شود. در حقیقت این تحقیق برای توصیف یک جامعه تحقیقی در زمینه توزیع یک پدیده معین انجام می شود. یعنی محقق در مورد علت وجودی توزیع بحث نمی کند بلکه تنها به چگونگی آن در جامعه می پردازد و آن را توصیف می کند.
تبیین: عبارت است از تفسیر اعمال و رفتار با استفاده از کلمات، به شکلی که طرف مقابل آن را درک کند و بپذیرد. به عبارت دیگر مزایای استفاده از ضریب هم بستگی عبارت است از برقراری رابطه درونی بین متغیرهای مختلف.
کشف: به کمک روش تحقیق زمینه یابی می توان عوامل، متغیرها یا روابطی را کشف و شناسایی کرد که اساسا محقق از قبل آنها را نمی شناخته و یا پیش بینی نکرده بود.

جهت خرید فایل تماس بگیرید
09375520909 - شبستری
[email protected]اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.