صندوق‌هاي سرمایه‌گذاري مشترك


بررسی رفتار توده وار در صندوقهای سرمایه گذاری مشترک دربورس اوراق بهادار تهران

احمد خان بیگی، مصطفی( 1388 ) رابطه محافظه کاری و به موقع بودن سود حسابداری با
اندازه شرکت و اندازه موسسه حسابرسی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه
طباطبایی.
اسلامی بیدگلی، غلامرضا و شهریاری، سارا ( 1386 ) بررسی و آزمون رفتار تودهوار
سرمایهگذاران با استفاده از انحرافات بازده سهام از بازده کل بازار در بورس اوراق
بهادار تهران طی سالهای 1380 تا 1384 ، بررسیهای حسابداری و حسابرسی،
.44- دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، سال 14 ، شماره 49 ، صص 25
آذر، عادل. مؤمنی، منصور ( 1383 ) آمار و کاربرد آن در مدیری . ت جلد دوم. چاپ هفتم،
انتشارات سمت، تهران.
بدری، احمد. صادقی، محسن( 1384 ) بررسی اثر روزهای مختلف هفته بر بازدهی، نوسان
پذیری و حجم معاملات در بورس اوراق بهادار تهران، پیام مدیریت. شماره 17 ، صص
.83-55
جهانگیری راد، مصطفی و مرفوع، محمد و سلیمی، محمد جواد ( 1393 ) بررسی رفتار
گروهی سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادار تهران. مطالعات تجربی حسابداری مالی،
.156- شماره 42 ، صص 139
حافظ نیا محمد رضا ( 1387 )، مقدمهای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران انتشارات
سمت، چاپ چهاردهم.
حراف عموقین، نسیم ( 1387 ) بررسی رابطه اندازه شرکت با نوسانات بازدهی سهام در
شرایط مختلف بازار در بورس اوراق بهادار تهرا . ن پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه
الزهرا(س).
خواجوی، شکراله. قاسمی، میثم ( 1384 ) فرضیه بازار کارا و مالی رفتاری. مجله تحقیقات
.49- مال . ی شماره 20 ، دانشگاه تهران. صص 69
خاکی، غلامرضا ( 1387 ) روش تحقیق در مدیری ت. چاپ سوم، انتشارات بازتاب، تهران.
دلاور، علی. ( 1387 ) روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، چاپ بیست و چهارم. نشر
ویرایش. تهران.
راعی، رضا. تلنگی، احمد ( 1383 ) مدیریت سرمایهگذاری پیشرفته، سازمان مطالعه و تدوین
.480- کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت). چاپ اول. صص 483
بررسی رفتار توده وار در صندوق های سرمایه گذاری مشترک . 69
راعی، رضا. فلاحپور سعید ( 1383 ) مالی رفتاری رویکردی متفاوت در حوزه مالی، مجله
.77- تحقیقات مالی، شماره 18 ، دانشگاه تهران. صص 106
سرمد، زهره. بازرگان، عباس. حجازی، الهه ( 1381 ) روش تحقیق در علوم رفتار . ی چاپ
.81- ششم. صص 93
شهریاری، سارا ( 1385 ) بررسی و آزمون رفتار تودهوار سرمایهگذاران با استفاده از
انحرافات بازده سهام از بازده کل بازار در بورس اوراق بهادار تهران . ، پایان نامه
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
فهامی، المیرا ( 1390 ) بررسی رفتار توده وار مدیران صندوقهای سرمایه گذاری در بورس
اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد تهران- شمال .
عرب مازار یزدی، محمد و بدری، احمد و عزیزیان، افشین ( 1392 )آزمون تجربی رفتار
جمعی سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادار تهران، مطالعات تجربی حسابداری مالی،
.27- شماره 39 ، صص 1
عزتی، مرتضی( 1376 ) روش تحقیق در علوم اجتماعی، (چاپ اول) تهران: چاپ انتشارات
یاران.
Avery, Christopher and Peter Zemsky. 1998. “ Multidimensional
Uncertainty and Herd Behaviour in Financial Markets”. American
Economic Review. Vol.88. pp. 724–48.
Banerjee, A. V. (1992). “A simple model of herd behaviour” Quarterly Journal of Economics, Vol. 107. pp. 797–817.
Bikhchandani, S. and Sharma, S. (2000). Herd Behaviour in Financial Markets: A Review. IMF Working Paper WP/00/48.
Bikhchandani, S. and Sharma, S. (2001). “Herd Behaviour in
Financial Markets”. IMF Staff Papers. Vol. 47. No. 3.
Bikhchandani, S. Hirshleifer, D. and Welch, I. (1992). “A theory of
fads, fashion, custom, and cultural change as informational
cascades”, Journal of Political Economy, Vol. 100. pp. 992–1026.
Chevalier, Judith and Glenn Ellison. (1999). “Career Concerns of
Mutual Fund Managers”, Quarterly Journal of Economics, May,
pp. 389–432.
Devenow. Andrea and Ivo Welch. (1996). “Rational Herding in
Financial Economics”. European Economic Review. Vol. 40. pp.
603–15.
Do, V. Tan, MGS. And Westerholm, P.J. (2006). “Herding Investors and Corporate Governance in a Concentrated Market ”, 2006. Fma.org.

Froot, K.A., Scharfstein, D.S. and Stein, J. C. (1992). “Herd on the street: informational inefficiencies in a Model with Short-Term Speculation”, Journal of Finance, Vol. 67. pp. 1461–84.
Graham, John R. 1999. “Herding among Investment Newsletters: Theory and Evidence”. Journal of Finance. 54. pp. 237–68.
Grinblatt, M., Titman, S. and Wermers, R. (1995). “Momentum
investment strategies, portfolio performance, and herding: a study
of mutual fund behaviour”, American Economic Review, Vol. 85,
pp. 1088–105.
Hirshleifer, D., A. Subrahmanyam and S. Titman (1994). “Security Analysis and Trading Patterns When Some Investors Receive Information before Other”. Journal of Finance 49. 1665-98.
Johnsson, Malena and Lindblom, Henrik and Platan, Peter (2002) ."Behavioural Finance and Change of Investor Behaviour During
and After the Speculative at the End of the 1990s ” Master’s Thesis
in Finance, School of Economic and Management, Lund
University.
Lakonishok, J., Shleifer, A., Thaler, R. and Vishny, R. W. (1991).
Window dressing by pension fund managers. American Economic
Review. Vol. 81. pp. 227–31.
Lakonishok,josef.andrei shleifer and robert w.vishny (1992) “the
impact of institutional trading on stock prices”. Journal of financial
economics, 32, Pp.23 -43.
Lobao, J. and Serra, A. P. (2002). Herding behavior – evidence from Portuguese mutual funds. Working Paper. University of Porto.
Manganaro, A. and Martenz, D.V. (2007). Herding Behaviour in the
Swedish Mutual Fund Industry, Master Thesis in Finance.
Stockholm School of Economics.
Maug, Ernst and Narayan Naik.(1996) “ Herding and Delegated Portfolio Management”. Mimeo. London Business School.
Nofsinger, J. R. and Sias, R. W.(1999). “Herding and feedback trading by institutional and individual investors”, Journal of Finance, Vol. 54. pp. 2263–95.
Scharfstein, D.S. and Stein, J. C.(1990) “ Herd behaviour and investment. American Economic Review”, Vol. 80. pp. 465–79.
Sharma, V. (2004). “Two Essays on Herding in Financial Markets”.http://scholar.lib.vt.edu/theses/available/etd-04292004-124545/ unrestricted/ Dissertation.pdf .
Trueman, Brett. 1994. “Analyst Forecasts and Herding Behaviour”.
Review of Financial Studies. Vol. 7. pp. 97–124.
Voronkova, S. and Bohl, M. T. (2005). “Institutional traders’ behaviour in an emerging stock market: empirical evidence on

Polish pension fund investors”. Journal of Business Finance and Accounting. Vol. 32. pp. 1537–60.
Walter, A. and Weber, F. M. (2006). “Herding in the German mutual fund industry”. European Financial Management. Vol. 12. pp. 375-406.
Wermers, R. (1999). “Mutual fund herding and the impact on stock prices”, Journal of Finance, Vol. 54. pp. 581-622.
Wylie, S. (2005). “Fund manager herding: a test of the accuracy of
empirical results using UK data”. Journal of Business. Vol. 78. pp.
381–403.
Zwiebel, Jeffrey(1995) “Corporate Conservatism and Relative Compensation”, Journal of Political Economy, Vol. 103. No. 1. pp. 1–25

صندوق‌هاي سرمایه‌گذاري مشترك

(به انگلیسی: Mutual Funds ) گونه‌ای نهاد مالی است که وجوه دریافتی از سرمایه‌گذاران را در یک مجموعه اوراق بهادارسرمایه‌گذاری می‌کنند و هر سرمایه‌گذار به نسبت سهم خود در مجموعه، از سود یا ضررهای حاصل از این سرمایه‌گذاری سهم می‌برد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک وجوه را از دست عامه مردم جمع‌آوری می‌کند و پرتفوی اوراق بهادار تشکیل داده و از طریق همین نیروهای متخصص خود به مدیریت اوراق بهادار موجود در سبد سرمایه‌گذاری می‌پردازد. عمده عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری بستگی به عملکرد اوراق بهادار و سایر دارایی‌هایی دارد که صندوق‌ها در آن‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌است.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک ابزاری برای سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز و بدون تخصص است و این صندوق‌ها معمولاً مدیرانی کارآزموده دارند که تنوع‌بخشی صحیح سبد اوراق بهادار را برای سرمایه‌گذاران خود انجام می‌دهند. با توجه به امکان و اجبار بازخرید سهام توسط صندوق، سهامداران در هر لحظه قادرند سهام خود را به فروش برسانند.

هر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک می‌بایستی امیدنامه (چشم‌انداز) صندوق شامل اهداف و اشکال سرمایه‌گذاری، هزینه‌ها، نحوه فروش و بازخرید سهام صندوق و سایر موارد را به سرمایه‌گذاران بالقوه و عموم ارائه نماید.

دو عامل بزرگ، موفقیت سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف را به ۱۰۰٪ نزدیک می‌کند.

 1. سرمایه کلان
 2. دانش و تخصص

همین دو عامل فلسفه به وجود آمدن موسسات مالی و اعتباری به نام میوچال فاند (به انگلیسی: Mutual Funds ) در سراسر دنیا شدند. در معنی لغوی Fund به معنی سرمایه و Mutual به معنای دوجانبه است. این موسسات عملکردی شبیه به بانکها دارند. سرمایه‌های خرد را از سراسر دنیا جمع‌آوری می‌کنند و در رشته‌های تخصصی خود سرمایه‌گذاری می‌کنند، که این سرمایه‌گذاری معمولاً منجر به سود می‌شود، که بخشی از این سود به شرکت و بخش دیگری به سرمایه‌گذار تعلق می‌گیرد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک در اواسط دهه ۱۹۲۰ در کشور آمریکا رواج پیدا کرد و از آن‌جا در بقیه جهان رایج شد.

در ایران صندوقهای سرمایه‌گذاری از سال ۱۳۸۷ تأسیس شده‌اند. سازمان صادرکننده مجوز تأسیس صندوق‌هاي سرمایه‌گذاري مشترك صندوق سرمایهگذاری مشترک، سازمان بورس می‌باشد. سه رکن اصلی هر صندوق سرمایه‌گذاری در ایران عبارت است از: مدیر صندوق، متولی و ضامن. با توجه به اعتبار بالای این شرکت‌ها و همچنین نظارت دقیق سازمان بورس بر این شرکت‌ها، ریسک نکول پول سرمایه گذاران در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک تقریباً به صفر رسیده‌است.

صندوق سرمایه گذاری چیست؟ + انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری یک روش سرمایه‌گذاری غیرمستقیم است که با جمع‌آوری سرمایه‌های خُرد و سرمایه‌گذاری آنها در زمینه‌های مختلف، امکان سرمایه‌گذاری برای تمامی افراد را فراهم می‌آورد. فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار است و در سایت Seo.ir می‌توانید گزارشات عملکرد ماهانه آنها را مشاهده بفرمایید. در حالت کلی صندوق سرمایه‌گذاری مناسب افرادی است که از دانش مناسب، تجربه کافی و زمان لازم برای تحلیل برخوردار نیستند. در ادامه آموزش بورس به بحث روش‌های سرمایه‌گذاری رسیدم. در این مقاله به بررسی کامل صندوق‌های سرمایه‌گذاری خواهیم پرداخت.

صندوق سرمایه گذاری چیست

صندوق سرمایه گذاری چیست؟

صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک (Mutual Funds) یک نهاد مالی است که امکان سرمایه‌گذاری کم ریسک برای تمامی افراد با سرمایه‌های اندک را بصورت تخصصی و حرفه‌ای فراهم می‌آورد. دقت بفرمایید شما متناسب با میزان سرمایه‌گذاری در صندوق، در سود یا ضرر آن شریک خواهید بود!

سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها بصورت خرید یونیت‌های صندوق سرمایه‌گذاری (Unit به معنی واحد) است. قیمت هر یونیت از تقسیم خالص دارایی‌های صندوق (NAV) بر تعداد یونیت صندوق بدست می‌آید. برای مثال فرض کنید ارزش خالص دارایی‌ها یک صندوق هزار میلیارد تومان و تعداد یونیت‌های آن نیز 5 میلیون است. بنابراین قیمت هر یونیت 200 هزار تومان خواهد بود. هر چه خالص دارایی‌های صندوق بیشتر شود قیمت هر واحد صندوق نیز افزایش می‌باید. یکی از گزینه‌های سودآوری صندوق‌ها همین افزایش قیمت یونیت صندوق سرمایه گذاری است.

NAV صندوق سرمایه‌گذاری چگونه محاسبه می‌شود؟

NAV یا همان ارزش خالص دارایی‌های صندوق، در پایان هر روز معاملاتی محاسبه می‌شود. ارزش خالص دارایی از اختلاف دارایی‌ها و بدهی‌های صندوق به دست می‌آید. قیمت هر یونیت صندوق نیز از تقسیم ارزش خالص دارایی‌ها بر تعداد یونیت صندوق بدست می‌آید. در مقاله آموزشی “NAV چیست؟ (ارزش خالص دارایی‌ها)” بصورت تخصصی به این موضوع پرداختیم.

روش‌های کسب سود از صندوق سرمایه گذاری

1. افزایش قیمت یونیت

صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارایی‌های تحت مالکیت خود را در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری می‌کنند. قیمت هر یونیت صندوق نیز از تقسیم “ارزش خالص دارایی‌ها (NAV)” بر تعداد یونیت صندوق بدست می‌آید. بنابراین با افزایش NAV صندوق، قیمت هر یونیت صندوق سرمایه‌گذاری نیز افزایش می‌یابد و باعث سودآوری سرمایه‌گذارارن می‌شود. مثلا شخصی که 10 یونیت را به قیمت هر یونیت 500 هزار تومان خریداری است (5 میلیون سرمایه‌گذاری). حال با گذشت زمان و افزایش قیمت هر یونیت به 750 هزار تومان، ارزش دارایی شخص 7.5 میلیون تومان خواهد بود.

2. پرداخت سود نقدی دوره‌ای

با مراجعه به سایت اینترنتی هر صندوق سرمایه‌گذاری و مطالعه فایل “امیدنامه” می‌توانید از پرداخت سود نقدی دوره‌ای صندوق و دوره‌های پرداخت آن مطلع شوید. اکثر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سود نقدی ندارند! پرداخت سود نقدی عموما در صندوق‌ با درآمد ثابت مشاهده می‌شود. افرادی که ریسک پذیری پایینی دارند و دریافت سود نقدی دوره‌ای برایشان اهمیت و جذابیت دارد می‌توانند صندوقی را انتخاب کنند که پرداخت سود نقدی در دستور کارشان وجود دارد.

مزایا صندوق‌های سرمایه گذاری

کاهش ریسک سرمایه‌گذاری

شاید بتوان اولین مزیت صندوق سرمایه‌گذاری را “کاهش ریسک سرمایه‌گذاری” نامید. چرا که صندوق‌ها توسط افراد خبره و بصورت تخصصی مدیریت می‌شود. همچنین طبق قوانین موظف به تشکیل سبد سرمایه‌گذاری (شامل سهام و سایر اوراق بهادار، سپرده بانکی، اوراق مشارکت و …) هستند. بنابراین ریسک سرمایه‌گذاری را تا حد زیادی کاهش می‌دهد.

عدم نیاز به تخصص و مهارت در معامله‌گری

یکی دیگر از مزیت‌های صندوق سرمایه‌گذاری عدم نیاز به تخصص و مهارت در معامله‌گری است. در واقع شما کار را به افراد متخصص و خبره می‌سپارید! بنابراین از نظر زمانی نیز نیاز به صرف وقت برای بررسی و تحلیل نیست.

نقدشوندگی بالا

همچنین نقدشوندگی بالا یکی دیگر از مزیت‌های آن است. بطوری که سرمایه‌گذاران هر زمان نیاز به نقد کردن یونیت‌های خود داشته باشند اگر صندوق نتواند این فروش را انجام دهد ضامن نقدشوندگیِ صندوق در نقش خریدار ایفا نقش می‌کند. البته از سال 1392 وجود ضامن نقدشوندگی برای صدور مجوز صندوق‌های سرمایه‌گذاری برداشته شد!

همچنین در صورت نیاز به پول، نیازی به نقد کردن تمام سرمایه خود در صندوق سرمایه‌گذاری نیست و امکان نقد کردن بخشی از سرمایه‌تان وجود دارد و نیازی به خروج تمام سرمایه نیست. در صورتی که مثلا اگر در زمینه مسکن سرمایه‌گذاری کنید و نیاز به وجه نقد داشته باشید نمی‌توانید بخشی از مسکن خود را بفروشید!

تنوع سبد سرمایه‌گذاری

مزیت دیگر آن در تنوع سبد سرمایه‌گذاری آنهاست. در واقع با توجه به اهداف خود دارایی‌های تحت مالیکت‌شان را در زمینه‌های و درصدهای مختلف سرمایه‌گذاری می‌کنند.

نکته: دارایی‌های تحت مالکیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری فقط صرف خرید سهام شرکت‌های بورسی نمی‌شود. بستگی به نوع صندوق سرمایه‌گذاری بصورت مجموعه‌ای از سرمایه‌گذاری‌های مختلف است که در ادامه توضیح خواهیم داد.

انواع صندوق سرمایه گذاری

شاید اولین سوالی که به ذهن شما بیاید این باشد که صندوق‌های سرمایه‌گذاری در چه زمینه‌هایی اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند و کدام صندوق برای سرمایه‌گذاری مناسب‌تر است؟! پاسخ این پرسش در بررسی انواع آن نهفته است. در واقع با توجه به درصد دارایی‌های مختلف هر صندوق سرمایه‌گذاری، می‌توان آنها را در گروه‌های زیر طبقه‌بندی کرد.

 1. صندوق‌ سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت
 2. صندوق‌ سرمایه‌گذاری سهام
 3. صندوق‌ سرمایه‌گذاری مختلط
 4. صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله ‌ (ETF – Exchange Tradable Found)
 5. تامین مالی
 6. پروژه
 7. زمین و ساختمان
 8. طلا
 9. جسورانه
 10. اختصاصی بازارگردانی
 11. شاخصی
 12. نیکوکاری

هر کدام از صندوق‌های سرمایه‌گذاری دقیقا متناسب با اسمی که دارند کارایی و سرمایه‌گذاری متنوعی در حوزه‌های مختلف دارند. در ادامه با هر کدام از آنها بیشتر آشنا خواهید شد.

صندوق‌ سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

این صندوق برای افراد با ریسک پذیری پایین مناسب است. چرا که موظف هستند حداقل 70 درصد از دارایی خود را صرف خرید اوراق بسیار کم ریسک با درآمد ثابت مثل اوراق مشارکت، اوراق خزانه و همچنین سپرده بانکی و…کند. دارایی اوراق با درآمد ثابت می‌تواند حداکثر 95 درصد پرتفوی این صندوق ها را تشکیل دهد. همچنین این صندوق‌ها مجاز به حداکثر سرمایه‌گذاری 30 درصد در سهام هستند که حداقل این درصد نیز 5% است.

اکثر این صندوق‌ها یک نهاد مالی معتبر به عنوان ضامن نقدشوندگی و ضامن حداقل سود تضمین شده دارند. بنابراین خیال سرمایه‌گذاران را بابت نقدشوندگی و زیان احتمالی برطرف می‌کند. در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مرتبط با بانک‌ها، خود بانک ضامن نقدشوندگی است. همچنین پرداخت سود نقدی دوره‌ای (عموما ماهانه یا سه ماهه) نیز در دستور کار اکثر آنها است (به شرط ذکر در امیدنامه صندوق).

نکته: صندوق‌های‌ سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت عموما سودآوری بیشتری نسبت به بانک‌ها دارند بنابراین برای افراد کم ریسک گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری است.

صندوق‌ سرمایه‌گذاری در سهام

صندوق سرمایه‌گذاری در سهام بیشتر موردتوجه فعالان بازار بورس قرار می‌گیرد. این صندوق‌ها موظف هستند حداقل 70 درصد از دارایی‌های خود را صرف سرمایه‌گذاری در سهام کنند. البته جهت کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، فقط اجازه سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و بازار اول فرابورس را دارند. 30% باقی مانده نیز با تصمیم مدیر صندوق جهت سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت (اوراق مشارکت و سپرده بانکی و…) یا سهام مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ریسک صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام نسبت به صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت بیشتر است اما از طرفی احتمال بازدهی بیشتر نیز وجود دارد. این صندوق‌ها برای افرادی مناسب است که قصد سرمایه‌گذاری در بورس دارند ولی از دانش و فرصت کافی برای تجزیه و تحلیل برخوردار نیستند. البته باید دید سرمایه‌گذاری بلندمدت داشته باشید!

تذکر: هیچ تضمین سودی در صندوق‌ سرمایه‌گذاری در سهام وجود ندارد.

نکته: ریسک سرمایه‌گذاری و بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام با توجه به استراتژی و ابزارهای سرمایه‌گذاری آنها با یکدیگر متفاوت است. جهت مشاهده بازدهی و مقایسه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام به سایت Fipiran.ir (زیرمجوعه سازمان بورس) مراجعه کنید. مطابق شکل زیر اطلاعاتی از قبیل NAV صندوق، خالص ارزش هر واحد صندوق، بازدهی ماهانه، بازدهی سه ماه و بازدهی سالانه و… مشاهده است.

مقایسه بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام

اگر قصد سرمایه‌گذاری برای فرزندان خردسال خود را دارید به شما توصیه می‌کنم ماهانه چند یونیت از یک “صندوق سرمایه‌گذاری در سهام” را خریداری کنید.

برای خرید صندوق سرمایه گذاری، ثبت نام در سجام الزامی است. اگر قبلا در سجام ثبت نام کرده‌اید برای خرید یونیت و سرمایه‌گذاری در صندوق کافی است به سایت صندوق مراجعه و ثبت‌نام کنید. برای مثال با ثبت نام در کارگزاری مفید، امکان سرمایه‌گذاری در صندوق پیشتاز مفید برای شما مهیا می‌شود. صندوق سرمایه‌گذاری پیشتاز مفید طی 14 سال اخیر 37000% بازدهی داشته است!

صندوق‌ سرمایه‌گذاری مختلط

صندوق سرمایه‌گذاری مختلط، ترکیبی از صندوق با درآمد ثابت و صندوق سهام است. در واقع این صندوق‌ها نیمی از دارایی خود را به سرمایه‌گذاری در سهام و نیم دیگر را به سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت اختصاص می‌دهد. درصد سرمایه‌گذاری در صندوق‌هاي سرمایه‌گذاري مشترك سهام و اوراق با درآمد ثابت باید حداکثر 60% و حداقل 40% باشد. ریسک این صندوق‌ها کمتر از صندوق‌های سهام و بیشتر از صندوق‌های درآمد ثابت است. احتمال سوددهی نیز به همان میزان تغییر می‌کند. یعنی احتمال بازدهی کمتری نسبت به صندوق‌های در سهام و بازدهی بیشتری نسبت به صندوق‌های با درآمد ثابت دارند. بنابراین مناسب افرادی با ریسک پذیری متوسط است.

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF)

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله یا همان ETF در بازار بورس قابل معامله است. در واقع صندوق ETF یک صندوق سرمایه‌گذاری از دارایی‌های متنوع است که مثل سایر سهام در بورس قابل خرید و فروش است. دارایی‌های صندوق ETF می‌تواند شامل سرمایه‌گذاری سهام، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و سرمایه‌گذاری مختلط باشد.

نقدشوندگی بالاتری نسبت به سایر صندوق‌ها دارد و کم هزینه‌تر است. همچنین نقل و انتقال، صدور و ابطال واحدهای ETF معاف مالیات هستند.

مثل سایر سهام موجود در بورس، عرضه و تقاضا بر قیمت هر واحد صندوق ETF تاثیرگذار است. بنابراین احتمال یکسان نبودن قیمت صندوق ETF با NAV آن وجود دارد. همچنین صندوق‌های ETF ضامن نقدشوندگی صندوق‌هاي سرمایه‌گذاري مشترك ندارند.

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه (Venture Capital Fund) یکی از صندوق‌های مورد استقبال در چند سال اخیر است. این صندوق‌ها در ازای دریافت درصدی از سهام استارتاپ اقدام به سرمایه‌گذاری در آن می‌کنند. همانطور که از اسم این صندوق می‌توان استنباط کرد سرمایه‌گذاری در آنها عموما ریسک بالا و بالطبع شانس سودآوری بالایی دارد. دیجیکالا، اسنپ، کافه بازار، دیوار، علی بابا و…از موفق‌ترین استارتاپ‌هایی هستند که با جذب سرمایه موفقیت چشمگیری داشتند.

تذکر: هیچ تضمینی برای سودآوری صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه نیست و حتی امکان از دست رفتن اصل سرمایه نیز وجود دارد.

لیست صندوق‌های سرمایه‌گذاری

جهت مشاهده لیست کامل صندوق‌های سرمایه‌گذاری به همراه توصیحات جامع می‌توانید به سایت مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران (Fipiran.ir) مراجعه کنید. با صندوق‌هاي سرمایه‌گذاري مشترك کلیک روی نام صندوق و ورود به صفحه مخصوص آن، تمامی اطلاعات زیر بصورت خلاصه قابل دسترسی است.

 • مشخصات صندوق
 • اطلاعات سرمایه‌گذاری
 • ترکیب دارایی‌ها
 • بازده برای دوره‌های زمانی تعیین شده (روزانه، هفتگی، ماهانه و سالیانه)
 • نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه‌گذاری
 • تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
 • نمودار خالص ارزش دارایی‌ها صندوق

برای مثال وقتی روی صندوق “مشترك آتيه نوين” کلیک کنید صفحه‌ای مطابق شکل زیر برای شما نمایان می‌شود.

مشاهده اطلاعات صندوق سرمایه گذاری در سایت fipiran

بهترین صندوق سرمایه‌گذاری

ابتدا با توجه به میزان سرمایه، شخصیت و سبک سرمایه‌گذاری خود یک صندوق سرمایه‌گذاری (سهام، درآمد ثابت، مختلط و…) را انتخاب کنید. سپس به بررسی پارامترهایی از قبیل ترکیب دارایی‌ها، نوع عملکرد و بازدهی صندوق در سال‌های قبل و… صندوق موردنظرتان بپردازید.

در سایت Fipiran اطلاعات بسیار کاملی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری وجود دارد. مثلا براحتی می‌توانید صندوق با بیشترین بازدهی در یکسال اخیر را مشاهده بفرمایید. یا با ورود به صفحه مخصوص صندوق‌های سرمایه گذاری در سهام می‌توانید تمامی مقایسه بسیار جامعی از آنها داشته باشید. روی لینک زیر کلیک بفرمایید و اطلاعات کامل صندوق ها را مشاهده بفرمایید.

اگر قصد یادگیری 0 تا 100 مبحث آموزش بورس را دارید به شما توصیه می‌کنیم مقالات آموزشی زیر را به ترتیب مطالعه بفرمایید، به مرور مقالات جدیدتر پیرامون آموزش بورس در سایت درج خواهد شد حتما پیگیر پارس‌سهام باشید.

صندوق های سرمایه گذاری

صندوق های سرمایه گذاری

صندوق‌های سرمایه‌گذاری به نوعی نهاد مالی به حساب می آیند که فعالیت اصلی آن‌ها سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار است. مالکان آنها نسبت به سرمایه‌گذاری خود، در سود و زیان آن شریک می باشند. سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها، به گونه ای غیرمستقیم سرمایه گذاری در بورس محسوب می شود.

کار صندوق ها جمع آوری مبالغ کوچک و سرمایه گذاری آنها در زمینه های مختلف تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار است، و سود بدست آمده از این راه به نسبت سرمایه هر سرمایه گذار بین آنها تقسیم می شود.

مدیریت صندوق نیز بابت این کار حرفه ای که انجام می دهد درصدی کارمزد دریافت می کند. اصولا زمینه فعالیت این صندوق ها: طلا، ارز، اوراق بهادار و حتی ساختمان می باشد. برای اطلاع از اوضاع فعالیت و نظارت بر این صندوق‌ها، لازم است که سرمایه‌گذاران با مطالعه دقیق اساسنامه و امیدنامه مربوطه با تمام موارد آن آشنا شوند و با توجه به استراتژی‌ها و نیازهای خود از سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار در مورد خرید واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها تصمیم گیری درستی انجام دهند.

ویژگی های سرمایه گذاری در صندوق ها:

این صندوق‌ها می‌تواند جایگزین خرید سهامدر بورس شود:

شخصی که مجموعه ای از واحد‌های سرمایه‌گذاری یک صندوق را در اختیار دارد، مالکیت سهام چند شرکت را بر عهده دارد که صندوق از محل دارایی‌های خود به عنوان سبد سرمایه‌گذاری خریداری کرده است. به این ترتیب سود یا زیان مالکان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق، تحت تأثیر مستقیم نوسان قیمت مجموعه سهام موجود در سبد سرمایه‌گذاری صندوق است.

امکان مدیریت حرفه‌ای:

می توان در این صندوق‌ها از مدیریت حرفه‌ای بهره برد که منظور از آن، مقایسه تخصص و توان مدیران با تجربه و کاربلد است که با سرمایه‌گذارانی است که تجربه لازم را ندارند و امکانات لازم برای تحلیل و خرید سبد سرمایه‌گذاری به صورت مستقل را ندارند کاملا متفاوت است.

نقدشوندگی:

از ویژگی‌های مهم سرمایه‌گذاری، قابلیت تبدیل به وجه نقد شدن آن در هنگامی است که سرمایه‌گذار تصمیم به تغییر موضع سرمایه‌گذاری خود یا تصمیم به خارج شدن بگیرد. قانون صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا در هر زمان بخواهند با توجه به ارزش روز دارایی‌های موجود در صندوق و پس از کسر هزینه‌های مربوطه، تمام یا تعدادی از واحدهای سرمایه‌گذاری خود را به وجه نقد تبدیل کرده یا به اصطلاحی دیگر باطل کنند.

صرفه‌جویی نسبت به مقیاس:

با دقت به این نکته که صندوق‌های سرمایه‌گذاری از جمع آوری پول‌های کم ولی تعداد زیاد سرمایه‌گذار تشکیل شده اند، پس امکان استفاده از مزایای یک مجموعه سرمایه‌گذاری بزرگ برای اجزای تشکیل دهنده آن مهیا خواهد بود. مطمئنا امکان پرداخت هزینه‌های بالای مشاوره یا استفاده از نرم‌افزارهای مختلف اطلاع ‌رسانی و تحلیل‌گری برای یک سرمایه‌گذار صرفه اقتصادی ندارد با این حال می توان با تجمیع سرمایه‌های اندک سرمایه‌گذاران خرد، به چنین امکاناتی دست یافت.

انگیزه مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری:

با توجه به ساختار طراحی شده صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در سهام و ارتباطی که بین رشد ارزش دارایی‌های صندوق و نفع بردن مدیر و سایر ارکان صندوق می باشد، قابل پیش‌بینی است که مدیر انگیزه خوبی برای تشکیل بهترین صندوق سرمایه‌گذاری را دارد، تلاش صندوق‌هاي سرمایه‌گذاري مشترك می کند تا خالص ارزش دارایی‌های صندوق را به بالاترین حد خود برساند.

برای مطالعه مقاله اوراق بهادار می توانید از این لینک استفاده نمایید.

مزایای صندوق های سرمایه گذاری

مزایای صندوق های سرمایه گذاری

مزایای صندوق های سرمایه گذاری:

 • مدیریت حرفه ای، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، توسط مدیران مجرب و تحلیل گران اداره می‌شود، بنابراین ریسک عملیات به کمک دانش و تجربه افراد متخصص کم می شود. این اشخاص، بطور مداوم تلاش می‌کنند تا با سرمایه‌گذاری روی اوراق مناسب، نتیجه خوبی را برای سرمایه‌گذاران بدست آورد.
 • تنوع بخشی، در این روش سرمایه بزرگی جمع می‌شود، بنابراین امکان تنوع سازی در آن فراهم خواهد شد. متنوع کردن دارایی‌ها در یک سبد به کم شدن ریسک آن کمک می‌کند. متنوع سازی می‌تواند باعث کم شدن ریسک و دوام پرتفوی در دوره‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت ‌شود.
 • قابلیت نقد شوندگی بالا، واحدهای یک صندوق سرمایه‌گذاری، نقد شوندگی بالایی دارد. بخصوص اگر صندوق دارای یک ضامن نقد شوندگی مطمئن باشد. با وجود ضامن نقد شوندگی، در زمان فروش واحدهای صندوق، با مشکلی روبرو نخواهید شد. در حالیکه در بازار بورس، چنین ویژگی را ندارد.
 • نظارت و شفافیت اطلاعات موجود، عملکرد صندوق های سرمایه‌گذاری مشترک از طریق نهادهای مالی و در طی بازه‌های مشخصی بازبینی می‌شود. این نهادهای نظارتی مثل سازمان بورس، متولی صندوق و حسابرس است که عملکردهای هر صندوق را به ‌طور واضح اطلاع‌رسانی می‌شود. در این صورت سرمایه‌گذاران، رسانه‌ها و تحلیل گران عملکرد این صندوق را بررسی می‌کنند.
 • صرفه جویی در هزینه‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک حجم بالایی از دارایی‌ها را به‌صورت معاملات بلوکی انجام می‌دهند. به همین دلیل این صندوق‌ها صرفه‌جویی قابل‌توجهی در کم کردن هزینه‌ها دارند.
 • صرفه جویی در زمان، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک یک انتخاب مناسب برای افرادی است که زمان و مهارت و اطلاعات کافی ندارند. بنابراین سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها برای مانع از به هدر رفتن زمان خواهد شد.
 • انتخاب درست با استفاده از مقایسه، در این صندوق ها سرمایه‌گذار می‌تواند بعد از مقایسه از میان ده‌ها صندوق سرمایه‌گذاری مناسب‌ترین را برگزیند. بنابراین مسلما انتخاب هر سرمایه‌گذار بر اساس رویکردهای خاصی که در نظر دارد، متفاوت است. سرمایه‌گذاران می‌توانند از میان صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام، مختلط و درآمد ثابت یکی را انتخاب کنند.
 • سرمایه گذاری آسان و اطمینان بالا، سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها، با نظارت مدیران و مشاوران حرفه‌ای انجام می‌شود. بنابراین، سرمایه گذاران از تنش‌های مستقیم در امان خواهند بود. همچنین اگر شخص اطلاعات و تجربه کافی از بازار نداشته باشد نیز امکان دارد که به راحتی در این روش کسب سود کند و متحمل ریسک زیادی نشود.

برای مطالعه مقاله اوراق مشارکت می توانید از این لینک استفاده نمایید.

معایب صندوق های سرمایه گذاری

معایب صندوق های سرمایه گذاری

معایب صندوق های سرمایه گذاری:

در هر بازار مالی علاوه بر مزایای زیادی که برای سرمایه‌گذاران وجود دارد، معایبی نیز هستند و گاهی بسیاری به دنبال پاسخ این پرسش باشند که معایب صندوق‌های سرمایه‌گذاری چیست؟ ابتدا باید گفته شود که در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری استفاده از کلمه محدودیت بسیار مناسب‌تر از کلمه عیب است. زیرا تمامی مواردی که در ادامه گفته می‌شود محدودیت‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری است نه عیوب آن. اصولا این محدودیت‌ها از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار به صندوق‌ها اعمال شده است.

محدودیت در تعداد کل واحدهای قابل صدور صندوق، از مشکلاتی که گاهی برای سرمایه‌گذاران پیش می‌آید، این است که ممکن است قصد خرید واحد از صندوقی را داشته باشند اما تعداد واحدهای صادرشده آن صندوق به سقف خود رسیده باشد در این صورت یا باید سرمایه‌گذار منتظر بماند که تعدادی از واحدهای صندوق باطل شوند تا برای او واحد سرمایه‌گذاری صادر شود یا اینکه خود صندوق با کسب مجوز از سازمان بورس سقف تعداد کل واحدهای قابل صدور خود رابیشتر کند. این حالت بیشتر در مورد صندوق‌های پر طرفداری اتفاق می‌افتد که عملکرد خوبی داشته‌اند و تقاضا برای خرید واحدهای آن‌ها زیاد است.

ناشناخته بودن صندوق های سرمایه گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ایران در سال ۸۸ برای اولین بار کار خود را شروع کردند. اما هنوز هم بسیاری از افراد جامعه از وجود صندوق‌های سرمایه‌گذاری بی‌خبر هستند یا در مورد آن اطلاعات صندوق‌هاي سرمایه‌گذاري مشترك کافی ندارند. حتی ممکن است در مورد آن شنیده باشند اما بی‌توجه از کنارش رد شده باشند. اما اگر که شناخت کافی از صندوق‌ها و مزایای آن‌ها باشید هرگز این موقعیت را از دست نمی‌دهید. اگر بتوانید از این موقعیت استفاده کنید و سرمایه خود را به دست صندوق‌ها بسپارید خواهید توانست سود زیادی را از این راه بدست آورید.

لحظه‌ای نبودن قیمت گذاری واحدهای سرمایه گذاری، از دیگر محدودیت‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری نوع قیمت‌گذاری آن‌ها است به این صورت که در این صندوق‌ها قیمت گذاری ها لحظه‌ای نیست. این فاکتور فقط برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیرقابل معامله صدق می‌کند ولی در صندوق‌های قابل معامله بورس قیمت‌ها به‌صورت لحظه ای به روز رسانی می‌شوند.

کمبود سامانه ای جامع برای پوشش اطلاعات صندوق ها و مقایسه آن ها، امروزه تعداد مراجع قابل ‌اعتمادی که اطلاعات کامل صندوق‌ها را در کنار یکدیگر پوشش بدهند تا سرمایه‌گذاران بتوانند صندوق‌ها را با هم مقایسه و بهترین صندوق سرمایه‌گذاری را انتخاب کنند، بسیار کم است.

خطرپذیری در بخش بازار، یعنی در صورت سرمایه‌گذاری بر روی بخشی خاص، در صورت عملکرد نادرست در آن بخش، این صندوق‌ متحمل خساراتی خواهند شد.

موازنه با نرخ بهره، در صورت زیاد شدن نرخ بهره، بازدهی این نوع از صندوق‌ها کاهش پیدا می کند.

اشکالات معاملاتی، که منشأ آن نقص هایی در مدیریت شرکت‌های سرمایه‌گذاری بر روی سبد اوراق بهادار معین‌شده ایجاد می شود و به دلیل عدم هم‌خوانی عرضه و تقاضا، منجر به ریسک معاملاتی می‌شود.

امکان عدم تطابق با شاخص، عملکرد صندوق، باید دقیقا مطابق با عملکرد شاخص هدف باشد. در صورت عدم مطابقت ممکن است خطای پیروی از شاخص ایجاد شود.

سود تضمین شده، صندوق‌ها انواع گوناگونی دارند اما باید بدانیم صندوقی مطمئن و مناسب است که بانک اصل پول را در آن تضمین کرده باشد. این صندوق‌ها معمولا حداقلی از سود را تضمین می‌کنند تا خیال سرمایه گذار آسوده باشد. در صورت عدم وجود این ضمانت و در شرایط خاص که بازدهی صندوق کم شود، سود سرمایه گذار هم بالطبع کاهش پیدا می کند در حالی که بانک و صندوق سرمایه‌گذاری هم تعهدی در این زمینه ندارند.

نداشتن حق رأی در مجامع شرکت ها، اگر شخصی به طور مستقیم در بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری کنید، مالک بخشی از آن شرکت شده، می‌تواند در مجامع آن شرکت کند و به نسبت سهام خود حق تصمیم‌گیری دارد. حتی اگر شرکت سود ده باشد و سود تقسیمی داشته باشد، سالانه به وی سود نقدی تعلق می‌گیرد. اما اگر صندوق سرمایه‌گذاری خریداری کند، حق شرکت در مجامع شرکت‌هایی که در قالب صندوق آن‌ها را خرید، ندارد. و فقط در صورت داشتن واحد سرمایه‌گذاری ممتاز قادر به شرکت در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری است.

کاهش قدرت اختیار سرمایه گذار بر سرمایه گذاری شخصی، در سرمایه‌گذاری مستقیم شخص اختیار کامل بر سبد دارایی خود دارد و می‌تواند بر خرید و فروش دارایی‌های خود نظارت کامل داشته باشد. ولی در این صندوق‌ها تصمیم گیری ها توسط مدیران صندوق‌ انجام می‌شود. در نتیجه سرمایه گذار هیچگونه دخالت و نظارت در تصمیم گیری ندارد و فقط سود را دریافت می‌کند.

هزینه های اداره صندوق، از دیگر معایب صندوق‌های سرمایه‌گذاری، هزینه‌های نگهداری صندوق است. در حالی که سرمایه گذار از پرداخت این هزینه‌ها در صورتی که قصد انجام معامله به صورت مستقیم را داشته باشد، معاف می‌شود.

سخن پایانی:

درپایان همان گونه که مزایا و معایب صندوق های سرمایه گذاری گفته شد، و با توجه به منافعی که از طریق این سرمایه گذاری کم ریسک و آسان برای افراد فراهم می‌شود، غالبا این سرمایه گذاری طرفداران زیادی دارد. بنابراین بهتر است با دیده اغماض به مشکلات و ایرادات این صندوق‌ها نگاه کنیم و با در نظر گرفتن مزیت‌های آن، این روش مطمئن و کم ریسک را برای سرمایه گذاری امتحان کنیم.

اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله اوراق مالی اسلامی را به شما پیشنهاد می کنیم.

ویژگی‌های صندوق سرمایه‌گذاری مشترک

تفاوت جراحی بینی فانتزی و طبیعی

​ با توجه به میزان علاقه‌مندان حضور در بورس و سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار هر ساله شاهد شکل‌گیری صندوق سرمایه‌گذاری جدیدی هستیم که یکی از انواع آن نیز صندوق سرمایه‌گذاری مشترک است. صندوق‌های مشترک در سال 1384 با تصویب مجلس شورای اسلامی فعالیت خود را آغاز کردند و به عنوان یک نهادی که منابع مالی را جمع‌آوری و در سبدهای متنوعی از اوراق بهادار سرمایه‌گذاری می‌کند شناخته شده‌اند. در این مقاله بیشتر درباره ویژگی‌های صندوق سرمایه‌گذاری مشترک می‌خوانیم.

انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک

در تعریف صندوق گفتیم که نوعی نهاد مالی است که تمرکز اصلی آن روی سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار است اما برای این که بتوان صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری مشترک را با یکدیگر مقایسه کرد، لازم است به شناخت دقیق در رابطه با هر یک از آن‌ها دست پیدا کنیم. به طور کلی این نوع صندوق‌ها بر اساس سه اصل هدف، دارایی و اندازه صندوق به شکل زیر دسته‌بندی می‌شوند.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت :که این نوع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک دارایی‌های خود را بیشتر در بخش سپرده‌های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهاداری که دارای درآمد ثابت هستند و مابقی را در بازار سهام سرمایه‌گذاری می‌کند. دو صندوق یاقوت و همای آگاه در دسته صندوق‌های درآمد ثابت قرار دارند.

صندوق سرمایه‌گذاری در سهام :که در این نوع صندوق‌ها ۷۰ درصد از وزن سبد دارایی در بازار سهام و ۳۰ درصد باقی مانده در سپرده‌های بانکی، اوراق مشارکت و اوراق بهادار سرمایه‌گذاری می‌شوند. از جمله این صندوق‌ها در کارگزاری آگاه، صندوق مشترک اگاه است که پربازده‌ترین صندوق کشور در سال‌های اخیر نیز معرفی شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری مختلط: همان‌طور که از نام این نوع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مشخص است می‌توان آن را ترکیبی از صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و صندوق سهامی معرفی کرد.

برای دانستن ویزگی‌های صندوق سرمایه‌گذاری مشترک از انواع آن گفتیم و حال که با انواع آن آشنا شدیم می‌توانیم به این نتیجه برسیم که در مقایسه این صندوق‌ها عمده موضوعی که می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد، میزان دارایی صندوق‌ها و محل سرمایه‌گذاری آن‌هاست. حال لازم است ویژگی‌های هر صندوق را به طور جداگانه مورد بررسی قرار دهیم.

ویژگی‌های صندوق سرمایه گذاری مشترک چیست؟

هر کدام از انواع صندوق‌های مشترک ویژگی‌هایی دارند و مناسب افراد با روحیه ریسک‌پذیری متفاوت هستند اما به طور کلی اگر بخواهیم از ویژگی‌‌های صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بگوییم می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

 1. جایگزینی مناسب برای خرید سهام شرکت‌ها
  وقتی تعداد مشخصی از واحدهای سرمایه‌گذاری هر یک از صندوق های سرمایه گذاری را در اختیار داشته باشید یعنی مالک سهام شرکت‌هایی هستید که صندوق سهام آن‌ها را خریداری کرده است و در سبد سهامی صندوق هستند. در نتیجه در سود و یا زیان مالکان صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز شریک هستید.
 2. قابلیت نقدشوندگی بالا
  قابلیت نقدشوندگی یعنی قابلیت تبدیل سرمایه‌ها به نقدینگی هنگامی که سرمایه‌گذار قصد تغییر موضع سرمایه‌گذاری خود را دارد. در صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ابزارهایی در نظر گرفته شده است که سرمایه‌گذاران می‌توانند با توجه به ارزش خالص دارایی‌های خود، تمام یا تعداد مشخصی از واحدهای سرمایه‌گذاری خود را تبدیل به وجه نقد کنند.
 3. صرفه‌جویی نسبت به مقیاس
  یکی دیگر از ویژگی‌های صندوق سرمایه‌گذاری مشترک این است که سرمایه‌گذاری از طریق جمع‌آوری پول‌های کم تعداد بسیاری از سرمایه‌گذاران انجام می‌شود به همین دلیل امکان استفاده از تمام مزایای یک مجموعه بزرگ سرمایه‌گذاری برای اجزای آن وجود دارد. این یعنی در جایی که یک سرمایه‌گذار به تنهایی نمی‌تواند تمام هزینه‌های مربوط به مشاوره، تحلیلگری و استفاده از نرم‌افزارها را پرداخت کند با در کنار هم قرار گرفتن سرمایه‌های اندک تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران در این صندوق‌ها، امکان استفاده از چنین مزایا و امکاناتی وجود دارد.
 4. تیم مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری
  صندوق مشترک از یک تیم حرفه‌ای تشکیل شده است با توجه به نوع طراحی ساختار صندوق سرمایه‌گذاری مشترک در سهام و این که ارکان صندوق و مدیران از سود حاصله منتفع می‌شوند. همین موضوع انگیزه مدیران برای تشکیل بهترین نوع سبد سرمایه‌گذاری است و باعث می‌شود مدیران بیشترین تلاش خود را کنند تا بتوانند ارزش دارایی‌های صندوق‌ها را افزایش دهند.

بهترین صندوق سرمایه‌گذاری مشترک

با توجه به ویژگی‌ها و مزایایی که در رابطه با صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گفتیم افراد زیادی تمایل به سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها دارند اما به علت پیچیدگی‌هایی که این نوع سرمایه‌گذاری دارد، سوالاتی برای افراد به وجود می‌آید که پاسخ به آن‌ها می‌تواند بسیار راهگشا باشد. برای مثال یکی از سوالات این است که آیا سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها مطمئن‌تر است یا سرمایه‌گذاری در بازار بورس؟ یا این که بهترین صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کدام است؟

برای جواب به این سوال باید بگوییم که لازم است قبل از هر چیزی مشخص کنید در کدام یک از صندوق‌های مختلط، سهامی یا درآمد ثابت قصد دارید سرمایه‌گذاری کنید و میزان ریسک‌پذیری شما چه اندازه است؟ پس از تطبیق هدف و روحیات خود با ویژگی‌های صندوق مورد نظر می‌توان به بررسی این موضوع بپردازیم که بهترین صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کدام است و بهتر است در کدام صندوق سرمایه‌گذاری کنیم؟

در بالا گفتیم که صندوق همای و یاقوت آگاه صندوق درآمد ثابت هستند پس اگر یک سرمایه‌گذاری بدون ریسک با سودی بیشتر از سپرده‌های بانکی می‌خواهید، این دو صندوق گزینه‌های مناسبی هستند. اما اگر به بازدهی بالا فکر می‌کنید و تحمل پذیرش ریسک زیاد هم دارید، صندوق مشترک آگاه با بازدهی 38000 درصدی، هستی بخش (آگاس) و زمرد بهترین گزینه سرمایه‌گذاری هستند.

جمع‌بندی
در این مطلب به بررسی ویژگی‌های صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پرداختیم و گفتیم که صندوق‌های مشترک سرمایه افراد را در سبدهای متنوعی از سهام سرمایه‌گذاری می‌کنند و با یک هدف طراحی نشده‌اند و معیارهای متفاوتی را می‌توان برای آن‌ها در نظر گرفت. بر همین اساس و برای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های مشترک لازم است پیش از سرمایه‌گذاری میزان ریسک صندوق بررسی شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.