پنجره ی راهبر اندیکاتور ها روند ها


شکاف نوسانی صعودی

آیین نامه نظام پیشنهادها

هدف
هدف از تدوین این آئین نامه تبیین روش ها و ضوابط اجرایی نظام پیشنهادها در شرکت مدیریت منابع آب ایران است.


2- محدوده اجرا
محدوده اجرای این آئین نامه نامحدود می باشد.


3- مسئولیت ها
3-1- مسئول نظام
نظارت بر حسن اجرای مفاد آئین نامه به عهده مسئول نظام می باشد.
3-2- دبیر نظام
مسئولیت اجرا و پیگیری ای تعیین شده در جهت اجرای کامل این آئین نامه به عهده دبیر نظام است.
3-3- معاونین و مدیران
کلیه معاونین و مدیران شرکت موظفند ضمن همکاری با مسئولین نظام پیشنهادها جهت اجرای پیسشنهادهای تصویب شده، کارکنان تحت سرپرستی خود را به ارائه پیشنهاد تشویق نمایند.


4- تعاریف
4-1- نظام پیشنهادها
جمع آوری نظام یافته نظرات و پیشنهادهای کارکنان جهت بهبود فرآیند و ارتقاء بهره وری، نظام پیشنهادها نامیده می شود.
4-2- ارزیابی
سنجش و امتیازدهی به پیشنهاد در قبال:
- ابتکار، خلاقیت، میزان تحقیق و تتبع (بعد فردی)
- منابع مادی و معنوی حاصل از اجرای پیشنهاد (بعد شرکتی)
4-3- پاداش
تشویق های مادی و معنوی که به منظور مشارکت و انگیزش بیشتر کارکنان در قابل ارائه پیشنهاد صورت می گیرد.
4-4- اجرای پیشنهاد
مجموعه فعالیتهایی است که از زمان تصویب تا آغاز بهره برداری کامل از طرح پیشنهاد شده، صورت می گیرد.


5- روش و ضوابط اجرایی
5-1- پنجره ی راهبر اندیکاتور ها روند ها گردش کار پیشنهادها
بر مبنای ساختار شرکت و طرح توجیهی استقرار نظام، رویه اجرایی ذیلجهت تبیین نحوه جمع آوری، ارزیابی، تصویب و اجرای پیشنهادها تعیین گردیده است:
5-1-1- جمع آوری پیشنهادهای کارکنان
در این مرحله پیشنهاد دهندگانف پیشنهاد های خود را شامل:
- مشخصات پیشنهاد دهندگان
- شرح وضعیت موجود و مشکلات و معایب آن
- ارائه روش پیشنهادی، توضیح در مورد نحوه اجرای آن و پیامدهای اجرایی
- امکانات و تجهیزات موردنیاز جهت اجرای پیشنهاد
به همراه سایر مشخصات موردنیاز، بر روی فرم های توزیع شده از طرف دبیرخانه نظام نوشته و از طریق:
- مراجعه حضوری به بایگان
- نامه اداری به دبیرخانه نظام
- پست الکترونیکی (Email) به آدرس اینترنتی دبیرخانه نظام
به دبیرخانه نظام تحویل می دهند.
ارائه پیشنهاد توسط کارکنان می تواند در تمامی زیمنه های تخصصی، اختصاصی و عمومی شرکت در جهت بهسازی اصلاح نظام ها و فعالیت های شرکت باشد و در چارچوب برنامه تحول در نظام اداری مطرح و ارائه گردد.
بایگان پس از دریافت و ثبت پیشنهاد ارائه شده، برای پیشنهاد دهنده رسید صادر می کند. در صورت ارائه غیر حضوری پیشنهادف رسید از طریق نامه اداری برای پیشنهاد دهنده فرستاده می شود. کارکنان می بایست رسید پیشنهاد خود را تا اعلام ارزیابی نزد خود نگه دارند. لازم به ذکر است در پیشنهادهای گروهی فرم رسید به نماینده منتخب گروه (نفر اول لیست پیشنهاد دهندگان) داده می شود و از این به بعد نماینده گروه، رابط و مخاطب نظام پیشنهادها محسوب می گردد.
5-1-2- ارزیابی پیشنهادهای ارائه شده
5-1-2-1- مراحل ارزیابی:
ارزیابی پیشنهادها در دو مرحله به شرح ذیر صورت می گیرد:
الف) قبل از طرح پیشنهاد در کمیته اجرایی، دبیر نظام به بررسی مقدماتی پیشنهادها پنجره ی راهبر اندیکاتور ها روند ها می پردازد. در صورتی که مشکل خاصی تشخیص داده نشود (موارد مندرج در بند 5-1-2-2)دبیر پیشنهاد را در کمیته اجراییف مطرح می کند. در غیر اینصورت پیشنهاد رد (باطل) می شود. پیشنهاد دهنده می تواند نسبت به تکمیل و اصلاح پیشنهاد و ثبت آن تحت عنوان جدیدی اقدام نماید.
ب) در مرحله دومف کمیته اجرایی به بررسی، امکان سنجی و ارزیابی پیشنهاد می پردازد. کمیته اجرایی، بررسی نکات فنی و تخصصی را در صورت نیاز به گروههای کارشناسی واگذار می نماید. گروهها موظفند در مدت مقرر نتابج بررسی و ارزیابی را به صورت مستند به کمبته گزارش دهند. در این صورت نظر نهایی کمیته اجرایی در مورد رد یا قبول پیشنهاد پس از دریافت و بررسی گزارش گروههای کارشناسی اعلام می شود.
5-1-2-2- نتایج ارزیابی: نتیجه ارزیابی رد یا قبول پیشنهاد می باشد.
در هر یک از مراحل بررسی مقدماتی توسط دبیر و ارزیابی توسط کمیته اجرایی، در صورتی که:
- پیشنهاد ناقص تلقی شود(صرفاً بیان مشکل یا انتقال بوده، راه حلی ارائه ننموده باشد و .
- پیشنهاد مبهم باشد
- پیشنهاد رد(باطل) اعلام گردد.
علاوه بر موارد مذکور، ممکن است کمیته اجرایی پیشنهاد را به دلایل:
- غیرقابل اجرا بودن
- خارج از حیطه اختیارات و یا سیاست سازمان بودن
- مقذون به صوفه نبودن
- کمبود بودجه و سایر مشکلات سازمانی
- غیر قابل اجرا تشخیص داده و رد به باطل نماید.
- در مورد پیشنهادهایی که با اجماع نظر کمیته اجرایی مورد پذیرش قرار می گیرند.
- حوزه های اجرای پیشنهاد مشخص می شود
- امتیاز نوع مقدار پاداش پیشنهاد، طبق نظر کمیته اجرایی تعیین می شود.
5-1-2-2-1- پیشنهادیی که صرفاً به دلیل کمبود بودجه و یا سایر مشکلات سازمانی در زمان ارزیابی، غیرقابل اجرا تشخیص داده شوند، در فرم مخصوص بازبینی دوره ای پیشنهادها ثبت مش وند و در دوره های تعیین شده مورد بررسی مجدد قرار می گیرند. این پیشنهادها قبول شده تلقی می گردند.
5-1-2-2-2- برنامه ریزی و تشکیلجلسات کمیته اجرایی باید به گونه ای باشد که نتیجه ارزیابی هر پیشنهاد حداکثر ظرف مدت 45 روز مشخص شود.
5-1-3- تصویب پیشنهاد
در این مرحله ، پیشنهادهای مورد پذیرش کمیته اجرایی و پاداش آنها، تصویب مدیرعامل شرکت می رسند و در صوری که نتیجه ارزیابی یا مقدار پاداش تعیین شده آن مورد تأئید مدیرعال شرکت نباشد، پیشنهاد موردنظر جهت بررسی مجدد، در اولین جلسه کمیته اجرایی مطرح می شود.
5-1-4- انعکاس نتایج به پیشنهاد دهندگان
نتیجه ارزیابی پیشنهاد با توجه به وضعیبت آن (رد یا قبول) به صورت مستند در یکی از مراحل زیر به اطلاع پیشنهاد دهنده می رسد:
- در صورت رد شدن پیشنهاد در ارزیابی مقدماتی توسط دبیر یا کمیته اجرایی
- در صورت رد پیشنهاد پس از ارزیابی نهایی در کمیته اجرایی
- پس از تصویب پیشنهاد و اداش آن توسط مدیرعامل شرکت
5-1-4-1- در صورتی که پیشنهادی به دلیل نقص یا ابهام رد شده باشد، پیشنهاد دهنده می تواند نسبت به تکمیل و ارائه آن در قالب یک پیشنهاد جدید اقدام نماید.
5-1-4-2- پیشنهاد دهنده می تواند با ارائه دلیلف نسبت به نتیجه ارزیابی درخواست تجدیدنظر نماید. مهلت ارائه این درخواست حداکثر ده روز پس از ارسال نتیجه ارزیابی به پیشنهاد دهنده خواهد بود.
5-1-4-3- درخواست هاس تجدید نظر، حتی المقدور در اولین جلسه کمیته اجرایی مطرح و بررسی می شوند.
تبصره: درخواست های تجدید نظری که در ارتباط که در ارتباط با پاداش پیشنهاد، ارائه شده باشند، پس از اجرای پیشنهاد و هنگام بررسی گزارش انجام آن، مطرح و مورد تجدید نظر قرار ی گیرند.
5-1-4-4- در صورت صلاحدید کمیته اجرایی، پیشنهاد دهنده می تواند جهت ارائه توضیح، در جلسه بررسی درخواست تجدیدنظر حضور یابد.
5-1-5- اجرای پیشنهاد
پس از تصویب پیشنهاد، دستور اجرای آن که به امضای مدیرعامل شرکت رسیده، به معاونت یا مدیریت مربوطه ابلاغ می شود. واحد مسئول اجرای پیشنهاد ابلاغ شده (مجری) موظف است فرم زمان بندی اجرای پیشنهادف گزارش پیشرفت کار و در نهایت گزارش پیشنهاد را در موعد مقرر تهیه و به دبیر نظام تحویل دهد.
این گزارش ها توسط دبیر و در صورت لزوم در کمیته اجرایی نظام بررسی شده، در مورد مطلوبیت نحوه اجر و پیشرفت کار تصمیم گیری می شود. در صورت عدم مطلوبیتف نظر کمیته اجرایی به مسئول اجرای پیشنهاد حداکثر تا دو نوبت تذکر داده می شود. لازم به ذکر است که در این مرحله، جدیت و پیگیری دبیر نظام در اجرای به موقع پیشنهادهای تصویب شده بسیار موثر است.
5-1-6- ختم اجرای پیشنهاد
پس از دریافت گزارش انجام پیشنهاد و طرح آن در کمیته اجرایی، پیشنهاد- به صلاحدید کمیته اجرایی- مختومه اعلام می شود. در غیر اینصورت کمیته اجرایی در مورد اقدامات مقتضی جهت ادامه اجرای پیشنهاد، تصمیم گیری می نماید.
در صورت مطلوبیت اجرا و پیشرفت کارف چنانچه اجرای پیشنهاد کاری فراتر از وظایف تعریف شده برای مجریان آن باشد، با توجه به حجم کار انجام شده طبق نظر کمیته اجرایی به اجرا کنندگان پیشنهاد، حق الزحمه پرداخت می شود.
5-1-7- بایگانی
کلیه مستندات، پیشنهادها، فرمها و گزرش هایی که در نظام تهیه می شود، در دبیرخانه نظام – محل استقرار بایگان نظام- نگهداری می شود. به صورتی که:
- شناسنامه پیشنهادها
- متن پیشنهادهای ارائه شده و پیوست آن شامل: فرم ارزیابی، فرم نظر کارشناسی، گزارش اجرای پیشنهاد، فرم درخواست تجدیدنظر و . که جهت هر پیشنهاد به صورت جداگانه ای تهیه می شود،
- صورتحساب کمیته اجرایی
- گزارش های تهیه شده در نظام
در دسته های جداگانه و متناسباً در پوشه، زونکن و یا فایل نگهداری می شوند.
5-1-7-1 کلیه مکاتبات نظام شامل اعلام نتیجه ارزیابی هر پیشنهاد، ابلاغ دستورهای پرداخت پاداش و حق الزحمه ها و . می بایست در دفتر اندیکاتور ثبت شود.
5-1-7-2- از آنجا که شناسنامه پیشنهاد نمایناگر:
- مشخصات پیشنهاددهندگان
- گردش کار پیشنهاد
- اطلاعات پایه موردنیاز جهت تهیه گزارش های آماری نظام
در مورد هر پیشنهادمی باشد، لازم است که این فرم بعد از هر مرحله از گزدش کار، تکمیل و اطلاعات آن در رایانه ثبت شود

09. نرم افزارهای معاملاتی

دستورهای ابزار رسم یکه روی نمودارها رسم میشود در این منو قرار گرفته اند. این ابزار رسم در گروه های مختلفی برحسب نوع تقسیم بندی شده اند. جزئیات بیشتر در مورد کار با این ابزار متنوع در بخش بعدی مطرح شده است.

MetaTrader چیست ؟

سامانه معاملاتی «متاتریدر »5 تمامی ابزارهای لازم برای تجزیه و تحلیل پویای قیمت را در اختیار معامله گران قرار میدهد. طراحی یکپارچه متاتریدر5 تمامی ابزارهای لازم برای انجام معاملات را به صورتی کجا در اختیار معامله گران قرا.

Publisher چیست ؟

سامانه این اجازه را میدهد که به صورت خودکار گزارشهایی درباره وضعیت حساب و تاریخچه آن، در اینترنت منتشر شود. برای این منظور بایستی پارامترهای ارتباطی سیستم را در پروتکل FTP تنظیم نمائید.پارامترهای ذیل در این پنجره موجود می�.

Uninstall کردن متاتریدر چگونه است ؟

برای پاک کردن متاتریدر 5 از کامپیوتر بایستی فایل Uninstall.exe اجرا گردد. این فایل در پوش های قرار دارد که متاتریدر 5 در آن نصب شده و از منوی استارت نیز قابل دسترسی است. پس از اجرای این فایل، پنجرهٔ زیر ظاهر خواهد شد.پوشه ای که قرار.

آیا کاربری نرم افزار متاتریدر آسان است ؟

نرم افزار تمامی ابزارهای لازم برای انجام فعالیتهای معاملاتی تمام عیار و انعطاف پذیر را در اختیار کاربران قرار می دهد. ابزارهای قدرتمندی برای معامله با یک کلیک ماوس از جایجای نمودار، ویرایش سفارش با ماوس ( Click & Drag )، ا�.

ابزار الیوت چیست ؟

ابزار تحلیل در متاتریدر چیست ؟

اندیکاتورهای تکنیکال( Technical indicators ) و ابزار رسم (objects ) برای تحلیل تکنیکال در سامانه مشتری «متاتریدر »5 قرار داده شده اند. آنها به طور مستقیم به نمودار ضمیمه میشوند و برای پیشبینی تغییرات قیمت به ما کمک میکنند. اندیکاتو.

ابزار رسم چیست ؟

تنظیمات برای کارکردن با ابزار رسم گرافیکی که به یک نمودار اعمال میشوند در این سربرگ طبقه بندی شده اند. چنین ابزار رسمی شامل اندیکاتورهای تکنیکال ( Technical ) و اندیکاتورهای سفارشی ( Custom ) و تعدادی خطوط ترسیمی ( Line studie.

ابزار فیبوناچی چیست ؟

ابزار گن چیست ؟

اخبار و پیغامها (news) چیست ؟

این سربرگ برای اطلاع رسانی پیغامهای بازار و اخبار طراحی شده است.مشاهده اخبار (Viewing News)با دبل-کلیک روی هر خبر پنجره زیر باز میشود:

ارسال مستقیم یا عملیات بازار چگونه است ؟

در این پنجره پارامترهای زیر وجود دارد:Symbol : نام نمادType : نوع معامله درخواستی؛ گزینه »Exchange Execution« (که ما آن را به اصطلاح ارسال مستقیم سفارش مینامیم) برای انجام معامله در قیمت مظنه بازار است. در صورت انتخاب سفارشهای شرطی ( Pe.

اشکال الیوت چیست ؟

اشکال گرافیکی چگونه قابل دستیابی هستند ؟

بسیاری از این اشکال برای برنامه نویسی مورد استفاده اند و ارزش تحلیلی ندارند. با این حال برای اینکه جزء ابزار رسم هستند در اینجا فهرست وار ذکر می شوند. توضیحات تکمیلی در نسخه بعدی راهنمای نرم افزار «متاتریدر »5 ذکر خواهد شد.

اصول عمومی معامله چیست ؟

قبل از مطالعه کارکرد معامله در سامانه مشتری «متاتریدر »5 ، باید سه مفهوم اساسی را مرور کنیم:سفارش، معامله و موقعیت.سفارش ( Order ): سفارش، درخواست مشتری به کارگزار برای خرید یا فروش اوراق بهادار است. دو نوع اصلی سفارش وجود دار�.

افزونه ها (Market) چیست پنجره ی راهبر اندیکاتور ها روند ها ؟

این بخش شما را به بازارچه برنامه های MQL5 روی وبسایت انجمن این زبان برنامه نویسی ( MQL5 community ) متصل میکند. به نحوی که میتوانید برنامه مورد نظر خود را از این بخش خریداری کنید یا از برنامه های آن به صورت رایگان استفاده نمایید.مشاه.

امنیت سیستم در متاتریدر در چه سطحی است ؟

در متاتریدر 5 توجه خاصی به امنیت سامانه شده است. در زیر اقدامهای لازم برای امنیت سامانه ارائه شده است:رمزگذاری داده ها: تبادل داده ها بین متاتریدر 5 و سرور توسط کلیدهای 128bit رمزگذاری شده، انجام می شود.دسترسی امن: حالت دسترسی .

امکانات برای تحلیل تکنیکال در متاتریدر چگونه است ؟

متاتریدر بیش از 79 ابزار را برای تحلیل تکنیکال در اختیار معامله گران قرار میدهد. انواع مختلف نمودارها با 21 تناوب زمانی مختلف(از یک دقیق های تا یک ماهه)، سابقه تاریخی قیمتها،نزدیک به 83 اندیکاتور از پیش تعریف شده، 30 ابزار رسم.

انجمن MQL5 چیست ؟

این سربرگ برای تنظیمات حساب مشتری در انجمن MQL5. community) MQL5 ) طراحی شده است. این حساب برای خرید کدها از قسمت افزون هها کاربرد دارد. اگر اطلاعات حساب شما مشخص نباشد، زمانی که شما بخواهید برنامه ای را دانلود و یا پنجره ی راهبر اندیکاتور ها روند ها خریداری کنید، بای.

اندیکاتورهای بیل ویلیامز شامل چه بخشهایی است ؟

فهرست اندیکاتورهای بیل ویلیامز را در ذیل مشاهده م یکنید، توضیحات در مورد هر اندیکاتور در نسخه بعدی راهنما ارائه میشود.Accelerator OscillatorAlligatorAwesome OscillatorFractalsGator OscillatorMarket Facilitation Index

اندیکاتورهای تکنیکال چیست ؟

اندیکاتورهای تکنیکال، شاخصهای آماری هستند که با استفاده از داده های تغییرات قیمت و حجم، عددی را محاسبه میکند و برای پیش بینی روند تغییرات قیمت سودمند است. معامله گر میتواند با استفاده از سیگنالهای اندیکاتورها در مورد زم�.

اندیکاتورهای حجمی شامل چه چیزهایی است ؟

فهرست اندیکاتورهای حجمی را در ذیل مشاهده میکنید، توضیحات در مورد هر اندیکاتور در نسخه بعدی راهنما ارائه میشود.Accumulation/DistributionMoney Flow IndexOn Balance VolumeVolumes

اندیکاتورهای روندی چیست ؟

فهرست اندیکاتورهای روندی را در ذیل مشاهده میکنید، توضیحات در مورد هر اندیکاتور در نسخه بعدی راهنما ارائه میشود.Adaptive Moving AverageAverage Directional Movement IndexAverage Directional Movement Index WilderBollinger BandsDouble Exponential Moving AverageEnvelopesFractal Adaptive Moving AverageIchimoku Ki.

اندیکاتورهای نوسانگرنما شامل چه چیزهایی میباشد؟

Average True RangeBears PowerBulls PowerChaikin OscillatorCommodity Channel IndexDeMarkerForce IndexMACDMomentumMoving Average of OscillatorRelative Strength IndexRelative پنجره ی راهبر اندیکاتور ها روند ها Vigor IndexStochastic OscillatorTriple Exponential AverageWilliams’ Percent Range

انواع سفارشها در متاتریدر چگونه است ؟

«متاتریدر »5 آماده سازی درخواستهای مشتری و کارگزار را برای ارسال به سیستم معاملات بر عهده دارد. اضافه بر این، این نرم افزار کنترل و مدیریت موقعیتهای باز را فراهم میکند. برای این اهداف، انوع مختلف سفارشهای معاملاتی قابل اس.

الگوی ادامه دهنده شمعی ژاپنی چیست؟

دوره نیمه خصوصی آموزش بورس

الگوهای ادامه دهنده شمعی ژاپنی ادامه روند فعلی را پیش بینی می کند. در روند صعودی ، اگر یک خط مقاومت به تازگی شکسته شده باشد یا اگر از قبل در سطوح حمایت قرار دارید ، یک الگوی ادامه دهنده میتواند فرصت خرید و ادامه حرکت صعودی را به شما نمایش دهد. از طرف دیگر ، با یک روند نزولی ، اگر یک خط حمایت به تازگی شکسته شده است یا اینکه در حال حاضر اصلاح در منطقه مقاومت آغاز شده است یک الگوی ادامه دهنده سیگنال فروش می دهد. الگوهای ادامه دهنده در شمعهای ژاپنی فقط باید در مجاورت مناطق استراتژیک (حمایت و مقاومت در برابر الگوهای نموداری ، سطوح مهم اندیکاتور ها و غیره) در نظر گرفته شود.

لازم به ذکر است که این الگوهای ادامه دهنده از میزان موفقیت بسیار بالاتری نسبت به الگوهای برگشتی با میانگین بین ۶۰ تا ۷۰٪ برخوردار هستند. البته برخی از نمودارهای شمعی ژاپنی نسبت به سایر موارد از اهمیت بیشتری برخوردار است. با این حال ، آنها فاصله زیادی با نرخ موفقیت الگوهای نمودار دارند. به همین دلیل است که انجام یک تحلیل تکنیکالی دقیق تر مهم است و نباید تنها با تشخیص الگوی ادامه دهنده با شمعهای ژاپنی اقدام به خرید یا فروش کرد . ترکیب سیگنالهای خرید / فروش با تجزیه و تحلیل تکنیکالی دیگر (الگوهای نموداری ، خطوط مقاومت و حمایت، اندیکاتورها و غیره) بسیار کاربرد بیشتری دارد.

الگوهای ادامه دهنده شمعی ژاپنی ، بیش از همه ، راهی برای بهبود کیفیت سیگنال های دریافتی شما با اجتناب از برخی سیگنال های کاذب و بهینه سازی نقاط خرید و فروش شما است.

لیست الگوهای ادامه دهنده شمعی ژاپنی:

– Gap – windows . شکاف یا پنجره

هنگامی که بین دو شمع همرنگ مشاهده شود نشان دهنده ادامه حرکت می باشد.

– Gapping play . شکاف نوسانی

شکاف نوسانی نزولی

شکاف نوسانی صعودی پنجره ی راهبر اندیکاتور ها روند ها

– Separating line . خط جداکننده

Separating line صعودی

Separating line نزولی

– Thrusting line . خط رانش

شمع سبز نباید از نیمه شمع قرمز بالاتر رود.

– Tasuki gap . فاصله عشق

به عنوان یک شمع رنگ مخالف روند در روند حاضر پدید می آید ، روند به آن بی توجهی می کند و به مسیر قبل ادامه می دهد.

– Three white soldiers . سه سرباز سفید

سه سرباز سفید (و سه کلاغ سیاه برعکس این الگو) ممکن است به صورت الگوی برگشتی نیز عمل کند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.