یافتن سهام برای نمونه کارها


مراحل ثبت معدن

ب- جزءکارکنان رسمى دولت در وزارت معادن و فلزات و شرکتها و سازمانهاى تابعه دولتى نبوده ویا یک سال از قطع اشتغال آنها گذشته باشد .

د- متقاضى حقوقى تاًیین صلاحیت فنى و مالى از سوى وزارت صنایع و معادن داشته باشد که قبلاً توضیح کامل داده شده است.

4- کارمندان هر سازمان یابنگاه یا شرکت یا بانک یا هرموسسه دیگر که اکثریت سهام یا اکثریت منافع یا مدیریت یا اداره کردن یا نظارت آن متعلق به دولت یا شهرداریها و یا دستگاه هاى وابسته به آنها باشد .

5- اشخاصى که به نحوى از انحاء از خزانه دولت یا مجلسین یا موسسات مذکوردربالا حقوق یا مقررى یا حق الزحمه یا پاداش ویا امثال آن بطور مستمر (به استثناى حقوق بازنشستگى و وظیفه و مستمرى قانونى ) دریافت میدارند .

7- شرکتها و موسساتى که 5% یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به یک نفر از اشخاص مذکور در فوق یا بیست درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به چند نفر از اشخاص مذکور در فوق باشد و یا اینکه نظارت و یا مدیریت ویااداره و یا بازرسى موسسات مذکور با آنها باشد به استثناى شرکتها و موسساتى که تعداد صاحبان سهام آن 150 نفر یا بیشتر باشد مشروط بر اینکه هیچ یک از اشخاص مذکور در فوق بیش از 5% از کل سهام آن را نداشته و نظارت یا مدیریت یااداره ویا بازرسى ان با اشخاص مذکور در فوق نباشد .

9- پدر و مادر یافتن سهام برای نمونه کارها و خواهر و برادر وزن و شوهر و اولاد بلافصل وعروس و داماد و اشخاص مندرج در این قانون همچنین شرکتها و مؤسساتى که اقراباء فوق الذکر به نحوى مندرج در بند 7 و 8 در آن سهیم ویا داراى سمت باشند

وزارت معادن و فلزات پس از تطبیق محدوده مورد درخواست با کالک مربوط، در صورت آزاد بودن تمام یا قسمتى از محدوده مورد تقاضا، محدوده مورد درخواست را در آن قسمت آزاد به نام متقاضى حفظ مى کند و ظرف مدت مقرر مشخصات محدوده ثبت شده را به متقاضى ابلاغ مى نماید.

پس از بررسى مدارک متقاضى و در صورتى که محدوده مورد درخواست جهت صدور پروانه اکتشاف بلامعارض باشد، اداره کل معادن و فلزات حداکثر ظرف مدت 7 روز ادارى طى نامه اى به شخص متقاضى اعلام مى دارد که تمام یا بخشى از محدوده مورد درخواست بلامعارض بوده و صدور پروانه اکتشاف براى آن از سوى اداره کل بلامانع مى باشد. معادن بلامعارض به معادنى اطلاق مى شود که فاقد بهره بردارى بوده و یا واگذارى آن از نظر قانون معادن معنى نداشته باشد نمونه نامه اى که از طرف اداره کل و فلزات به متقاضیان درخواست پروانه اکتشاف داده مى شود در زیر آورده شده است.

پس از دریافت نامه بلامعارض بودن منطقه مورد درخواست فوق، متقاضى حداکثر ظرف مدت 2 ماه موارد زیر را تهیه و به سازمان صنایع و معادن تسلیم نماید.

1- تکمیل و ارائه تعهد نامه مربوط به انجام عملیات اکتشاف طبق اصول فنى و رعایت ضوابط و شرایط وزارت صنایع و معادن.

نکته 1: مسئول فنى عملیات کسى است که اداره کلیه امور فنى معدن به عهده اوست و توسط دارنده پروانه عملیات از میان افراد واجد شرایط انتخاب و به وزارت صنایع و معادن معرفى مى شود

نکته 2: در مواردى که دارنده پروانه عملیات شخصا صلاحیت لازم براى قبول مسئولیت فنى معدن را داشته باشد، مى تواند مسئولیت فنى معدن را به عهده گیرد.

نکته 3: ضوابط و حدود صلاحیت مسئولین فنى معادن تا تصویب و ابلاغ نظام مهندسى معدن و آیین نامه مربوط، توسط وزارت صنایع و معادن تعیین و مسئولین ایمنى و حفاظت از طریق وزارت کار و امور اجتماعى با هماهنگى وزارت صنایع و معادن انتخاب مى شوند.

نکته 4: عملیات معدنى باید تحت نظر مسئول فنى و مسئول ایمنى و حفاظت در معادن (با نظارت سازمان استانها) انجام گیرد. تشخیص موارد استثنا به عهده وزارت صنایع و معادن مى باشد.

نکته 5: مسئولین فنى که صلاحیت آنها از طرف وزارت کار و امور اجتماعى تائید شود مى توانند همزمان مسئول ایمنى و حفاظت در معادن را بر عهده گیرند.

جهت تسریع در امر اکتشاف ذخایر معدنى بهتر است سازمان بعد از اعلام بلامعارض بودن منطقه مورد نظر جهت اکتشاف نسبت به استعلامات مورد نیاز از دستگاههاى اجرائى مربوط اقدام نماید. این اقدام سازمان صنایع و معادن باعث مى شود که در امر اکتشاف تسریع گردد. و حتى اگر متقاضى از ادامه عملیات اکتشاف منصرف گردد و یا به هر دلیل دیگر عملیات اکتشاف فوق در منطقه مورد نظر براى متقاضى متوقف شود، استعلامات فوق براى درخواستهاى بعدى از آن منطقه قابل استفاده بوده و در تسریع امر اکتشاف منطقه بسیار موثر خواهد بود.

نکته1: دستگاههائى اجرائى مربوط مکلفند حداکثر ظرف چهار ماه نسبت به استعلام وزارت صنایع و معادن در موارد فوق اعلام نظر نمایند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاههاى مزبور براى اجراى عملیات فوق تلقى مى شود.

نکته2: در صورتى که اخذ مجوزهاى یافتن سهام برای نمونه کارها لازم از ارگانهاى ذیر بط نیاز به پیگیرى داشته باشد متقاضى موظف به همکارى است. البته لازم به توضیح مى باشد که این پیگیرى در صورتى است که ارگان ذیربط درخواست همکارى را به صورت کتبى از سازمان صنایع و معادن نموده باشد.

پس از اینکه متقاضى طى نامه اى تعهد نامه مربوط به انجام عملیات اکتشافى و معرفى مسئول فنى مورد تائید را به سازمان صنایع و معادن تسلیم نمود، طى همان نامه مى بایست درخواست میله گذارى را نماید. سازمان صنایع و معادن حداکثر ظرف (2) ماه از تاریخ دریافت مدارک فوق با بررسى مدارک و اسناد ارائه شده و با رعایت استعلامات مربوطه، نسبت به انجام میله گذارى اقدام مى نماید.

نکته 1: با توجه به ماده 24 قانون معادن، و ماده 8 آیین نامه اجرائى، عملیات میله گذارى نیاز به اخذ استعلاماتى دارد و با توجه به همین مواد متقاضى مى بایست حداکثر ظرف 2 ماه مدارک مربوط به تعهد نامه و معرفى مسئول فنى مورد تائید را به سازمان تحویل دهد که سازمان موظف است حداکثر ظرف 2 ماه از تاریخ دریافت مدارک فوق، اقدام به میله گذارى نماید. در این حالت اگر دستگاههاى اجرائى ظرف 4 ماه جواب استعلام ها را ندهند. سازمان صنایع و معادن عدم اعلام نظر را به منزله موافقت دستگاههاى مزبور تلقى خواهد نموده، و لذا حداکثر زمان مورد نیاز براى شروع عملیات میله گذارى 4 ماه پس از اقدام سازمان صنایع و معادن نسبت به اخذ استعلامات خواهد بود.

نکته 2: انجام عملیات میله گذارى محدوده اکتشافى به درخواست متقاضى بوده و تنها ارگانى که مجوز اجراى عملیات میله گذارى دارد سازمانهاى صنایع و معادن استانهاى مربوط مى باشند.

نکته3: سازمان صنایع و معادن پس از بررسى مدارک و اسناد ارایه شده و در صورت نداشتن نواقص، اجازه تهیه طرح اکتشاف بنام متقاضى صادر مى نماید.
نکته4: در فرم دستور العمل اعلام بلامعارض بودن و فرم اجازه تهیه طرح اکتشاف نیز داده شده است که از نظر آیین نامه و قانون معادن صحیح نیست.

با توجه به مطالب فوق سازمان صنایع و معادن پس از بررسى مدارک و اسناد ارایه شده و بعد از انجام میله گذارى نسبت به اجازه تهیه طرح اکتشافى به نام متقاضى اقدام مى نماید.

متقاضى مکلف است حداکثر ظرف 2 ماه پس از انجام عملیات میله گذارى نسبت به تهیه طرح اکتشاف در قالب دستور العمل هاى ارایه شده از سوى وزارت صنایع و معادن اقدام نماید.

دستور العمل طرح اکتشافى براى مواد معدنى طبقه (1) سنگهاى تزئینى و نما، فلزى و غیر فلزى متفاوت مى باشد. بنابراین دستور العمل تهیه طرح اکتشافى جهت دریافت پروانه اکتشافى براى مواد معدنى مختلف را در زیر شرح مى دهیم

1- تهیه نقشه زمین شناسى XXXXXX و XXXXXXX در محدوده پروانه اکتشاف، بنحوى که در این نقشه، با توجه به مقیاس مطالعه، واحدهاى سنگى، زونهاى دگرسانى و سیستم هاى گسلى تفکیک ، و شیب و امتداد لایه ها و گسله ها، محل نمونه ها و گسترش زون کانه سازى،‌مشخص شده باشند. ضمنا نقشه در حاشیه، داراى راهنماى کامل و برش زمین شناسى باشد.

2- نمونه بردارى از رخنمون ماده معدنى، به روش شیارى یا تکه اى و یا به صورت سیستماتیک و بر حسب ضرورت از طریق حفر ترانشه یا گمانه.

3- انجام آزمایشات شیمیایى (جذب اتمى و X.R.F) کانى شناسى X.R.D و مطالعات پتروگرافى و مقاطع صیقلى، بر روى نمونه هاى اخذ شده به تعداد مورد نیاز و بر حسب نوع ماده معدنی.

4- تعبیر و تفسیر نتایج به دست آمده و تعیین محدوده یا محدوده هاى مناسب، جهت انجام اکتشافات و مرحله تفصیلی.

5- ارائه گزارش پایانى مرحله اکتشاف عمومى شامل چکیده، مقدمه، موقعیت جغرافیایى، زمین شناسى ناحیه اى، زمین شناسى ساختمانى و تکتونیک منطقه مورد مطالعه، ماگماتیزم و آلتراسیون، ویژگى هاى زمین شناسى و معدنى زون کانه سازى، ذخیره زمین شناسى و عیار تقریبى ماده معدنى نتیجه گیرى و پیشنهادات.
تعیین زمان انجام این مرحله بر حسب فصل کارى مفید و موقعیت جغرافیایى، به عهده سازمان مربوطه است.

ب – مرحله اکتشاف تفصیلى: در این مرحله، عملیات اکتشافى در محدوده یا محدوده هاى داراى کانه سازى به صورت ذیل مى باشد:

1- تهیه نقشه توپوگرافى – زمین شناسى 500/1 ( برحسب مورد و ضرورت) در محدوده کانه سازى بنحوى که در آن با توجه به مقایس نقشه، واحدهاى سنگى،‌ زونهاى دگرسانى، رگه ها یا زونهاى کانه دار و سیستم هاى گسلى، تفکیک و شیب و امتداد لایه ها، رگه ها ، گسله ها و اثرات آنها بر روى کانه سازى، محل حفریات و نمونه ها، و گسترش زون کانه سازى مشخص شده باشند. ضمنا نقشه در حاشیه داراى راهنماى کامل و برش زمین شناسى باشد.

2- حفر گمانه، ترانشه یا چاهک اکتشافى و انجام نمونه گیرى سیستماتیک در امتداد آنها با توجه به نوع ماده معدنى و برداشت زمین شناسى حفریات اکتشافی.

3- انجام آزمایشات شیمیایى (جذب اتمى و X.R.F ) کانى شناسى X.R.D و مطالعات پتروگرافى و مقاطع صیقلى، بر روى نمونه هاى برداشته شده به تعداد مورد نیاز و بر حسب نوع ماده معدنی.

5- برداشت یک یا چند نمونه شاخص (Representative Sample) از زون کانه سازى قابل بهره بردارى جهت انجام آزمایشات تکنولوژى در مقیاس آزمایشگاهى و بر حسب ضرورت نیمه صنعتی.

11- ارائه گزارش پایانى شامل چکیده، مقدمه، موقعیت جغرافیایى، زمین شناسى محدوده کانه شناسى، تکنونیک، ماگماتیزم و دگرسانى، ویژگى هاى زمین شناسى و معدن زون کانه سازى، شرح عملیات اکتشافى انجام شده، تعیین عیار میانگین و ذخیره قطعى، ممکن. احتمالى کانسار، نتیجه گیرى و پیشنهادات با توجه به موارد فوق.

نظر به اینکه اکتشاف مواد اولیه معدنى طبقه 1 در محدوده اى به گسترش حداکثر 6 کیلومتر مربع صورت مى گیرد لذا انجام عملیات اکتشافى مقدماتى و تهیه نقشه هاى زمین شناسى XXXXXXXX یا XXXXXXX در این محدوده ها لزومى نداشته فقط یک پى جویى اولیه و تعیین محدوده مناسب جهت انجام اکتشافات تفصیلى صورت مى گیرد. مراحل مختلف عملیات اکتشافى در مرحله تفصیلى در محدوده انتخاب شده به شرح یافتن سهام برای نمونه کارها زیر خواهد بود:

1- تهیه نقشه توپوگرافى – زمین شناسى XXXXX یا XXXXXX یا XXXXXXX یا XXXXX از محدوه مناسب، به نحوى که در آن واحدهاى سنگى و گسلها، با توجه به مقایس نقشه، تفکیک و شیب و امتداد لایه ها و گسله ها، محل نمونه ها و گسترش ماده معدنى، مشخص شده باشند. ضمنا نقشه در حاشیه، داراى راهنماى کامل و برش زمین شناسى باشد.

4- برداشت یک یا چند نمونه از کانسار و انجام آزمایشات شیمیایى فیزیکى پتروگرافى و کانى شناسى X.R.D بر روى آنها، بر حسب نوع ماده معدنی.

7- بلوک بندى مکاده معدنى با در نظر گرفتن کیفیت و شرایط استخراج و تعین ذخیره قطعى، عیار میانگین ماده معدنى، ذخیره ممکن و احتمالى، با ذکر روش محاسبه.

10- ارائه گزارش پایانى شامل چکیده، مقدمه، موقعیت جغرافیایى، زمین شناسى ناحیه اى، زمین شناسى محدوده مورد مطالعه، تکتونیک، ویژگى هاى زمین شناسى و معدنى کانسار، شرح عملیات اکتشافى، محاسبات ذخیره، نتیجه گیرى نهایى با توجه به کلیه موارد فوق

نظر به این که اکتشاف سنگهاى تزئینى، در محدوده اى به گسترش حداکثر 4 کیلومتر مربع صورت مى گیرد لذا انجام عملیات اکتشافى عمومى و تهیه نقشه هاى زمین شناسى XXXXX یا XXXXXX در این محدوده ها لزومى نداشته، فقط یک پى جویى اولیه و تعیین محدوده مناسب، جهت انجام اکتشافات تفصیلى صورت مى گیرد. مراحل مختلف انجام عملیات اکتشافى، در مرحله تفصیلى، به شرح زیر خواهد بود:

1- تهیه نقشه توپوگرافى – زمین شناسى یا XXXXX یا XXXXXX از محدوده مناسب، به نحوى که در آن واحدهاى سنگى و گسلى، با توجه به مقیاس نقشه، تفکیک و شیب و امتداد لایه ها و گسله ها، محل نمونه ها نمایش داده شوند. ضمنا نقشه در حاشیه، داراى راهنماى کامل و برش زمین شناسى باشد.

2- انجام مطالعات در زه نگارى، تعیین شیب و امتداد درزه ها، انواع سیستم هاى درزه و نحوه پراکندگى و یا تراکم درزه ها.

3- برداشت یک یا چند نمونه از ماده معدنى و انجام آزمایشات پتروگرافى، شیمیایى، فیزیکى (مقاومت فشارى و خشمى، ضریب جذب رطوبت، وزن مخصوص) کانى شناسى X.R.D بر روى آنها.

6- تهیه یک یا چند کوپ آزمایشى از ماده معدنى و تهیه پلاکهاى استاندارد از آنها و ارزیابى پلاکها از نظر کفیت رنگ، صیقل پذیرى، برش و ساب و اخذ تائیدیه از یک سنگبرى معتبر.

7- بلوک بندى ماده معدنى بار در نظر گرفتن تفکیک و شرایط استخراج و تعیین ذخیره قطعى، ذخیره ممکن و احتمالى ماده معدنى،‌با ذکر روش محاسبه.

9- تعیین ماشین آلات، نیروى انسانى و مواد ناریه مورد نیاز (در صورت لزوم) و برآورد هزینه هاى انجام شده.

10- ارائه گزارش پایانى شامل چکیده، مقدمه، موقعیت جغرافیایى، زمین شناسى ناحیه اى، زمین شناسى محدوده مورد مطالعه، تکتونیک و درزه نگارى، ویژگى هاى زمین شناسى و معدنى ماده معدنى، عملیات اکتشافى انجام شده، محاسبات ذخیره و نتیجه گیرى نهایى با توجه به موارد فوق.

1- تهیه نقشه توپوگرافى – زمین شناسى 5000/1 (بر حسب مورد و ضرورت) در محدوده کانه سازى بنحوى که در آن با توجه به مقیاس نقشه واحدهاى سنگى، زونهاى دگرسانى، رگه ها یا زونهاى کانه دار و سیستم هاى گسلى، تفکیک و شیب و امتداد لایه ها، رگه ها، گسله ها و اثرات آنها بر روى کانه سازى، محل حفریات و نمونه ها، و گسترش زون کانه سازى مشخص شده باشند. ضمنا نقشه در حاشیه، داراى راهنماى کامل و برش زمین شناسى باشد.

2- حفر گمانه، ترانشه یا چاهک اکتشافى و انجام نمونه گیرى سیستماتیک در امتداد آنها با توجه به نوع ماده معدنى و برداشت زمین شناسى حفریات اکتشافی.

3- انجام آزمایشات شیمیایى (جذب اتمى و X.R.F ) کانى شناسى X.R.D مطالعات پتروگرافى و مقاطع صیقلى، بر روى نمونه هاى برداشته شده به تعداد مورد نیاز و بر حسب نوع ماده معدنی.

5- برداشت یک یا چند نمونه شاخص (Representative Sample) از زون کانه سازى قابل بهره بردارى جهت انجام آزمایشات تکنولوژى در مقیاس آزمایشگاهى و بر حسب ضرورت نیمه صنعتی.

9- تعیین ماشین آلات، نیروى انسانى و مواد ناریه مورد نیاز و هزینه عملیات اکتشافى به تفکیک در هر مرحله.

11- ارائه گزارش پایانى شامل چکیده، مقدمه، موقعیت جغرافیایى، زمین شناسى محدوده کانه شناسى، تکنونیک، ماگماتیزم و دگرسانى، ویژگى هاى زمین شناسى و معدن زون کانه سازى، شرح عملیات اکتشافى انجام شده، تعیین عیار میانگین و ذخیره قطعى، ممکن. احتمالى کانسار، نتیجه گیرى و پیشنهادات با توجه به موارد فوق.

قرارداد سهام تشویقی چیست + اهمیت و کاربرد نمونه قرارداد اعطای سهام یافتن سهام برای نمونه کارها تشویقی

قرارداد سهام تشویقی

قرارداد سهام تشویقی ایده‌ای بسیار کاربردی در ساز و کارهای مربوط به اداره یک کسب و کار یا شرکت است که با شرایط ویژه‌ای که ایجاد می‌کند، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. اگرچه قانون تجارت ما به صورت خاص درباره این قرارداد صحبت نمی‌کند اما تاثیرات مثبت این قرارداد در شرکت‌ها و استارتاپ‌های دیگر کشورها، باعث شد که فعالان این حوزه تمایل داشته باشند که از این قرارداد استفاده کنند. در این مقاله سعی می‌کنیم درباره قرارداد اعطای سهام تشویقی که با عبارت اختصاری [ESOP] نیز شناخته می‌شود، صحبت کنیم و ابعاد مختلف آن را شرح دهیم.

چه زمانی از نمونه قرارداد سهام تشویقی استفاده می‌شود؟

تصور کنید که یک استارتاپ تازه کار هستید. بدون شک راه اندازی یک شرکت یا شروع فعالیت در یک کسب و کار، علاوه بر یافتن حوزه کاری مشخص و درآمدزا و ایده اقتصادی مناسب، نیازمند نیروی کار است. به خصوص اگر شرایط کاری شما به صورتی باشد که نیازمند یک یا چند تخصص ویژه باشید. بنابراین، ادامه مسیر و رشد کسب و کار شرکت یا سازمان، به کارمندان شما بستگی دارد. کارمندان کلیدی و متخصص، می‌توانند سرعت رشد و توسعه کسب و کار شما را افزایش دهند و موجب درآمد زایی و افزایش اعتبار و ارزش سهام استارتاپ یا شرکت شما باشند.

این مساله، نه تنها برای شرکت‌های نوپا و استارتاپ‌های تازه کار ، بلکه برای بسیاری از شرکت‌های معتبر دارای اهمیت است. یافتن نیروی انسانی متخصص که بتواند با مهارت خود موجب رشد کسب و کار شما شود، به اندازه‌ای اهمیت دارد که به یکی از دغدغه‌های بزرگ مدیران و مالکان شرکت‌ها و سازمان‌ها تبدیل شده است.

علاوه بر جذب این کارمندان کلیدی و متخصص، جذب طولانی مدت آن‌ها برای سیستم کاری شما، بسیار مهم خواهد بود. بدون شک نمی‌خواهید که کارمند کلیدی شما، کار را ترک کند یا اینکه به هر دلیل دیگر نتوانید با او همکاری کنید. در مواقعی صاحبان کسب و کار فکر می‌کردند که با پرداخت حقوق و مزایای بیشتر، می‌توانند کارمندان متخصص خود را به ماندن در شرکت یا استارتاپ مشتاق کنند. اما نتایج نشان داد که این کارمندان به دلایل مهمتری برای ماندن نیاز داشتند. از طرف دیگر، اگر شما یک استارتاپ تازه کار باشید، مشخص است که توانایی پرداخت حقوق و مزایای بیشتری را ندارید و نمی‌توانید از این شرایط استفاده کنید. بنابراین، در این موقعیت، بهترین راهکار چیست؟

قطعا قرارداد اعطای سهام تشویقی ، پاسخی به این سوال است.

قرارداد سهام تشویقی [ESOP] چیست؟

نمونه قرارداد سهام تشویقی در واقع یک قرارداد همکاری با شرط اهدای سهام تشویقی است. محتوای این قرارداد دارای این مضمون است که اگر کارمند شما، با شرایط خاصی با شما همکاری کند، به مرور زمان درصد مشخصی از سهام به او تعلق می‌گیرد. این سهام، سهام شرکت یا استارتاپ شما است که به صورت یک طرح تشویقی به کارمندان کلیدی شما اختصاص داده می‌شود. به خصوص اگر کارمند شما شخصی باشد که از شروع راه اندازی شرکت، با شما همکاری می‌کند و حضور و فعالیت او در شرکت، بسیار مهم و کاربردی است.

ساز و کار دقیق این قرارداد به این صورت است که شرکت‌ها یا استارتاپ‌های مختلف با اختصاص بخشی از سهام شرکت (حدودا 10 تا 20 درصد) به طرح سهام تشویقی، شرایطی را ایجاد می‌کنند که بتوانند از این طرح برای جذب طولانی مدت کارمندان اصلی خود استفاده کنند. این قرارداد که از جنبه دیگر، شروطی مانند شروط قرارداد وستینگ یا قرارداد سرمایه گذاری در ازای سهام را نیز شامل می‌شود، میان شرکت یا استارتاپ و کارمند تنظیم می‌شود. براساس این قرارداد، کارمند با در نظر گرفتن ویژگی‌های خاصی، مشمول این طرح خواهد شد و به او سهام اختصاص داده می‌شود.

اختصاص سهام تشویقی به کارمند به چه صورت است؟

تصور کنید که کارمندی متخصص و کلیدی دارید که نمی‌خواهید همکاری شما با او قطع شود و تمایل دارید که او را برای مدت طولانی در شرکت یا سازمان خود جذب کنید. شما به او پیشنهاد می‌دهید که با یکدیگر نمونه قرارداد سهام تشویقی تنظیم کنید. براساس این قرارداد، مقدار مشخصی سهام تشویقی به این کارمند تعلق می‌گیرد. به طور معمول این قرارداد به صورت وستینگ (واگذاری سهام مبتنی بر زمان) تنظیم می‌شود. یعنی اینکه، شرط اصلی اختصاص یافتن این سهام به کارمند، این است که مدت مشخصی را در سازمان یا شرکت، فعالیت کند.

برای مثال اینطور تعیین می‌کنیم که از میزان سهام تشویقی که به او تعلق می‌گیرد، هر سال به میزان 10 درصد آزاد شود. در حقیقت، سهام تشویقی در رهن شرکت است و کارمند می‌تواند با حضور مستمر در استارتاپ یا شرکت و همچنین با فعالیت‌های خود، هر سال درصد مشخصی از این سهام را از رهن شرکت آزاد کند تا در نهایت، سهام تشویقی در اختیار او قرار بگیرد.

در نهایت، کارمند می‌تواند سود حاصل از سهام را استفاده کند یا اینکه سهام خود را خرید و فروش کند. البته لازم به ذکر است که خرید و فروش سهام تشویقی باید با اطلاع و موافقت سهامداران اصلی انجام شود.

تنظیم نمونه قرارداد سهام تشویقی با کارمند، باعث می‌شود که کارمندان کلیدی شما با تمایل و اشتیاق بیشتری مشغول به کار باشند؛ در شرکت یا استارتاپ باقی بمانند و از آن جهت که سود بیشتر شرکت به نفع آن‌ها نیز خواهد بود، با تلاش بیشتر در جهت کسب سود و منفعت برای شرکت، کار کنند.

حق رای و پرداخت مالیات

از ویژگی‌های مهم قرارداد اعطای سهام تشویقی این است که برای کارمند حق رای ایجاد نمی‌کند. یعنی کارمندی که سهام تشویقی دریافت کرده‌ است نمی‌تواند در تصمیم گیری‌های هیئت مدیره رای بدهد. اگرچه کارمند می‌تواند با پرداخت مبلغی نه چندان زیاد، سهام خود را به سهام عادی تبدیل کند.

مساله بعدی در نمونه قرارداد سهام تشویقی ، بحث مالیات است. کارمند برای سهام تشویقی مالیات نمی‌پردازد اما اگر تمایل داشته باشد که سهام خود را بفروشد، مشمول پرداخت مالیات می‌شود.

خروج کارمند پیش از اتمام مدت قرارداد

پیش‌تر توضیح دادیم، زمانی که با کارمند قرارداد سهام تشویقی تنظیم می‌شود، از شروط اصلی واگذاری این سهام تشویقی به او، ماندن در شرکت و ادامه فعالیت کاری است. این شرط که به نوعی مشابه با وستینگ نوشته می‌شود، به این معنی است که اگر کارمند تمایل دارد که از سهام تشویقی برخوردار باشد، لازم است که در شرکت یا استارتاپ بماند. اگر کارمند پیش از موعد معین در متن قرارداد ، از شرکت یا استارتاپ خارج شود، سهام تشویقی به او تعلق نمی‌گیرد و حتی اگر برای خروج او خسارتی در نظر گرفته باشند، ملزم به پرداخت خسارت نیز خواهد شد.

مشاهده می‌کنید که این قرارداد برای استارتاپ یا شرکت به چه اندازه کاربردی خواهد بود. زیرا باعث می‌شود با اطمینان از حضور کارمندان متخصص و تاثیرگذار به روند رشد کسب و کار خود ادامه دهند و به این صورت، اشخاصی متعهد و وفادار را جذب خواهد کرد که برای رشد سریع‌تر کسب و کار و درآمدزایی بیشتر، بسیار زیاد تلاش می‌کنند.

نمونه قرارداد سهام تشویقی قانونی است؟

در ابتدای مقاله توضیح دادیم که نمونه قرارداد سهام تشویقی ، یک قرارداد ابداعی است که توسط شرکت‌ها و استارتاپ‌های معتبر انجام شده و نتیجه و بازده بسیار خوبی داشته است. با این حال، قانون تجارت ما، درباره این قرارداد توضیح نمی‌دهد و درباره آن صحبت نکرده است اما با استناد به اصل آزادی قراردادها در قانون مدنی، می‌توانیم از این قرارداد استفاده کنیم. با رعایت ماده 10، 190، 219 و 220 قانون مدنی، این قرارداد معتبر و صحیح خواهد بود.

ماده 10 قانون مدنی بیان می‌کند که شما می‌توانید به هر شیوه‌ای که مناسب می‌دانید، قرارداد امضا کنید. البته مشروط به این مساله که شروط، ماده‌ها و موضوع قرارداد شما، مخالف صریح قوانین نباشند.

پیشنهاد ما

تهیه و تنظیم قرارداد سهام تشویقی ، نیازمند آگاهی حقوقی و تسلط به قانون است. بدون شک این قرارداد باید به خوبی تنظیم شود تا از بروز اتفاقات منفی در آینده جلوگیری کنیم. برای آگاهی از ابعاد حقوقی این قرارداد، به شما پیشنهاد می‌کنیم که پیش از هر کاری، ابتدا از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی استفاده یافتن سهام برای نمونه کارها کنید. در ادامه، برای تنظیم قرارداد در کنار شما خواهیم بود.

سهام معامله شده در بورس استان فارس ۱۳۲ درصد افزایش یافت

سهام معامله شده در بورس استان فارس 132 درصد افزایش یافت

کرشمه ترابیان در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در شیراز ، با اشاره به عملکرد بورس در آذرماه اظهار داشت: در آذر ماه 97 و در 19 روز 477 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 1669 میلیارد ریال در بورس منطقه‌‌ای فارس مورد معامله قرار گرفت که متوسط ارزش روزانه خرید و فروش سهام در بازه زمانی اعلام شده 87845 میلیون ریال بوده است.

وی با مقایسه تعداد سهام و اوراق مشارکت معامله شده نسبت به آمار مشابه سال گذشته گفت: حجم سهام معامله شده 132 درصد و ارزش ریالی معاملات 180 درصد افزایش داشته است.

مدیر بورس منطقه‌ای استان فارس با بیان اینکه در این مدت 597 کد سهامداری جدید ایجاد شده است، افزود: بررسی ترکیب معاملات انجام شده نشان می‌دهد که 38 درصد ارزش معاملات مربوط به خرید سهام و 62 درصد به فروش سهام بوده است.

ترابیان یافتن سهام برای نمونه کارها بیان کرد: در حال حاضر تعداد شرکت‌های استانی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 23 شرکت است که از این میان 5 شرکت در بازار اول، 10 شرکت در بازار دوم و 8 شرکت در فرابورس قرار دارند.

وی عنوان کرد: در یک ماه اخیر 25 شرکت کارگزاری خدمات لازم را به سهامداران و متقاضیان ارائه داده‌اند که سرانه معاملات هر کارگزاری طی این مدت 66762 میلیون ریال و سرانه معاملات روزانه هر کارگزار 3514 میلیون ریال بوده است.

اطلاعاتي در خصوص سهام و نقل و انتقال آن

طبق مواد ۴۰ و ۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت دفتر نقل و انتقال سهام (ثبت سهام ) برای شرکتهای سهامی اجباری است که متن مواد ذکر شده به شرح زیر است :

ماده ۴۰ – انتقال سهام بانام بايددردفترثبت سهام شركت به ثبت برسد وانتقال دهنده ياوكيل يانمايند قانوني اوبايدانتقال رادردفترمزبور امضاء كند.

درموردي كه تمامي مبلغ اسمي سهم پرداخت نشده است نشاني كامل انتقال گيرنده نيزدردفترثبت سهام شركت قيدوبه امضاي انتقال گيرنده يا وكيل يانماينده قانوني اورسيده وازنظراجراي تعهدات ناشي ازنقل و انتقال سهم معتبرخواهدبود.هرگونه تغييراقامتگاه نيزبايدبهمان ترتيب به ثبت رسيده وامضاءشود.هرانتقالي كه بدون رعايت شرايط فوق بعمل آيدازنظر شركت واشخاص ثالث فاقداعتباراست.

ماده ۴۱ – در شركتهاي سهامي عام نقل وانتقال سهام نمي تواندمشروط به موافقت مديران شركت يامجامع عمومي صاحبان سهام بشود.

ب- ضمانت اجرای نداشتن دفتر نقل و انتقال سهام

۱) از آنجا که قانون تجارت داشتن دفتر نقل و انتقال سهام را الزامی دانسته و ضمانت اجرای آن را در آخر ماده ۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت (هر انتقالی که بدون رعایت شرایط فوق بعمل آید از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است) لازم دانسته است هر شرکت سهامی دارای دفتر نقل و انتقال سهام(ثبت سهام) باشد تا تضییع حقی از سهامداران و بخصوص خریداران سهام بعمل نیاید.و اهمیت ان تا انجایی است که نقل و انتقالی که دفتر نقل و انتقال سهام ثبت نشده باشد را فاقد اعتبار نسبت به شرکت و اشخاص ثالث دانسته است .

۲) و نیز اداره ثبت شرکتها نقل و انتقال سهام شرکت های سهامی را در دفتر ثبت شرکتها ثبت نمی نماید و به همین جهت داشتن دفتر نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی خا ص الزامیست .

ج- نحوه تنظیم دفتر نقل و انتقال سهام

با توجه به این که در قانون تجارت روش و دفتر خاصی جهت تنظیم دفاترفوق ذکر نشده است ولی خوشبختانه در بازار فقط یک نوع دفتر جهت نقل و انتقال سهام موجود میباشد بهتر است:

۱- ابتدای تاسیس شرکت در صفحه اول دفترکه فقط یک صفحه میباشد ( بدون در نظر گرفتن جداول دفتر ) نوشته شود.

شرکت …………………………………………………………………………. سهامی خاص در تاریخ / / ۱۳ تحت شماره ………………………………… اداره ثبت شرکتهای ….. ثبت شده و سرمایه آن ……………………………….. ریال نقدیست که به ………………… سهم………………… ریالی بانام عادی منقسم شده است و ۳۵ درصد آن نقدا پرداخت و مابقی در تعهد سهامداران است . که برگ سهام به شماره سریال…………………………. الی ……………………………… به ان اختصاص یافت و لیست سهامداران شرکت و مقدار سهام آنها به شرح زیر است:

۱)آقای/خانم………………………………………………….دارنده………………… سهم ………………… ریالی با نام عادی که ورقه سهام به شماره سریال………………… الی ………………… به ان اختصاص یافت – امضـاء

۲) ۱)آقای/خانم………………………………………………….دارنده………………… سهم ………………… ریالی با نام عادی که ورقه سهام به شماره سریال………………… الی ………………… به ان اختصاص یافت – امضـاء

۳) ۱)آقای/خانم………………………………………………….دارنده………………… سهم ………………… ریالی با نام عادی که ورقه سهام به شماره سریال………………… الی ………………… به ان اختصاص یافت – امضـاء

۴) ۱)آقای/خانم………………………………………………….دارنده………………… سهم ………………… ریالی با نام عادی که ورقه سهام به شماره سریال………………… الی ………………… به ان اختصاص یافت – امضـاء

۵) ۱)آقای/خانم………………………………………………….دارنده………………… سهم ………………… ریالی با نام عادی که ورقه سهام به شماره سریال………………… الی ………………… به ان اختصاص یافت

– امضاء رئیس هیات مدیره نایب رئیس هیات مدیره مدیـر عامل مهر شرکت

۲- جهت نقل و انتقال سهام : در صفحه دوم که شامل دو برگ روبری هم میباشد با در نظر گرفتن جداول دفتر نقل و انتقال سهام نوشته شود و به ا مضا خریدار و فروشنده برسد و هیات مدیره نیز ان را امضا و مهر نمایند و سپس در ذیل ان نوشته شود

با توجه به نقل و انتقالات انجام شده لیست سهامداران شرکت و مقدار سهام انها بشرح ذیل است:

۱)آقای /خانم …………………………………………. دارنده ……………….. سهـم …………………… ریالی با نام عادی که ورقه سهام به شماره سریال ………………….. الی …………………..به ان اختصاص یافته است.

۲) آقای /خانم …………………………………………. دارنده ……………….. سهـم …………………… ریالی با نام عادی که ورقه سهام به شماره سریال ………………….. الی …………………..به ان اختصاص یافته است.

۳) آقای /خانم …………………………………………. دارنده ……………….. سهـم …………………… ریالی با نام عادی که ورقه سهام به شماره سریال ………………….. الی …………………..به ان اختصاص یافته است.

۴) آقای /خانم …………………………………………. دارنده ……………….. سهـم …………………… ریالی با نام عادی که ورقه سهام به شماره سریال ………………….. الی …………………..به ان اختصاص یافته است.

۵) آقای /خانم …………………………………………. دارنده ……………….. سهـم …………………… ریالی با نام عادی که ورقه سهام به شماره سریال ………………….. الی …………………..به ان اختصاص یافته است.

امضارئیس هیات مدیره نایب رئیس هیات مدیره مدیـر عامل مهر شرکت

۳- نقل و انتقالات بعدی نیز در صفحات بعدی به همین صورت انجام خواهد شد

فصل دوم – تهیه و تنظیم برگ سهام در شرکتهای سهامی خاص

الف- تعریف سهام

ماده ۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت سهم را چنین تعریف نموده است : سهم قسمتي است ازسرمايه شركت سهامي كه مشخص ميزان مشاركت وتعهدات ومنافع صاحب آن در شركت سهامي مي باشدورقه سهم سندقابل معامله اي است كه نماينده تعدادسهامي است كه صاحب آن در شركت سهامي دارد.
تبصره ۱ – سهم ممكن است بانام يابي نام باشد.

تبصره ۲ – درصورتي كه براي بعضي ازسهام شركت بارعايت مقررات اين قانون مزايائي قائل شونداينگونه سهام ، سهام ممتازناميده مي شود.

ب- انواع سهام

طبق ماده فوق سهام به صورت بانام و بی نام میباشد:

سهام بانام : سهامی است که به شخص معینی تعلق داشته و بموجب ان شخص مذبور دارای حقوق و تعهداتی میشود .وحقوق وابسته به سهام عبارتند از : حق حضور در مجامع عمومی شرکت – حق رای – حق استفاده از سود سالیانه و ذخایر قابل تقسیم – حق اولویت در نقل و انتقال سهام ( در موارد پیش بینی شده در اساسنامه – حق اقامه دعوی بر علیه شرکت تحت شرایطی و حق استفاده از دارایی شرکت پس از ختم تصفیه و … .

سهام بی نام :نام دارنده سهام در ان درج نمی گردد و بصورت سند در وجه حامل تنظیم و دارنده ان مالک ان شناخته میشود مگر انکه خلاف ان ثابت گردد . سهم بی نام به سهولت قابل نقل و انتقال بوده و مالکیت ان با قبض و اقباض صورت میگیرد .

ج – شکل برگ سهام

اوراق سهام باید متحد الشکل و چاپی و دارای شماره ردیف بوده و سهام فوق باید به امضائ دو نفر از دارندگان امضا مجاز شرکت برسد .

ورقه سهام باید مشتمل بر نکات زیر باشد ( ماده ۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت )

۱- نام شرکت و شماره ثبت ان در دفتر ثبت شرکتها

۲- مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده ان

۳- تعیین نوع سهام

۴- مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده ان به حروف و به اعداد

۵- تعداد سهامی که هر ورقه نماینده ان است

مواد قانون تجارت که مربوط به برگ سهام و دفتر نقل و انتقال سهام می باشد .

ماده ۲۴ – سهم قسمتي است ازسرمايه شركت سهامي كه مشخص ميزان مشاركت وتعهدات ومنافع صاحب آن در شركت سهامي مي باشدورقه سهم سندقابل معامله اي است كه نماينده تعدادسهامي است كه صاحب آن در شركت سهامي دارد.

تبصره ۱ – سهم ممكن است بانام يابي نام باشد.

تبصره ۲ – درصورتي كه براي بعضي ازسهام شركت بارعايت مقررات اين قانون مزايائي قائل شونداينگونه سهام ، سهام ممتازناميده مي شود.

ماده ۲۵ – اوراق سهام بايدمتحدالشكل وچاپي وداراي شماره ترتيب بوده وبه امضاي لااقل دونفركه بموجب مقررات اساسنامه تعيين مي شوندبرسد.

ماده ۲۶ – درورقه سهم نكات زيربايدقيدشود –

۱ – نام شركت وشماره ثبت آن دردفترثبت شركتها.

۲ – مبلغ سرمايه ثبت شده ومقدارپرداخت شده آن.

۳ – تعيين نوع سهم.

۴ – مبلغ اسمي سهم ومقدارپرداخت شده آن به حروف وباعداد.

۵ – تعدادسهامي كه هرورقه نماينده آنست.

ماده ۲۷ – تازماني كه اوراق سهام صادرنشده است شركت بايدبه صاحبان سهام گواهينامه موقت سهم بدهدكه معرف تعدادونوع سهام ومبلغ پرداخت شده آن باشد.اين گواهينامه درحكم سهم است ولي درهرحال ظرف مدت يكسال پس از پرداخت تمامي مبلغ اسمي سهم بايدورقه سهم صادروبه صاحب سهم تسليم و گواهينامه موقت سهم مستردوابطال گردد.

ماده ۲۸ – تاوقتي كه شركت به ثبت نرسيده صدورورقه سهم ياگواهينامه موقت سهم ممنوع است.درصورت تخلف امضاءكنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهندبود.

ماده ۲۹ – در شركتهاي سهامي عام مبلغ اسمي هرسهم نبايدازده هزارريال بيشترباشد.

ماده ۳۰ – مادام كه تمامي مبلغ اسمي هرسهم پرداخت نشده صدورورقه سهم بي نام ياگواهينامه موقت بي نام ممنوع است.به تعهدكننده اينگونه سهام گواهينامه موقت بانام داده خواهدشدكه نقل وانتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل وانتقال سهام بانام است.

ماده ۳۱ – درموردصدورگواهينامه موقت سهم مواد ۲۵و۲۶بايدرعايت شود.

ماده ۳۲ – مبلغ اسمي سهام وهمچنين قطعات سهام درصورت تجزيه بايد متساوي باشد.
ماده ۳۳ – مبلغ پرداخت نشده سهام هر شركت سهامي بايدظرف مدت مقرر در اساسنامه مطالبه شود.درغيراينصورت هيات مديره شركت بايدبه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام رابه منظورتقليل سرمايه شركت تاميزان مبلغ پرداخت شده سرمايه دعوت كندوتشكيل دهدوگرنه هرذينفع حق خواهد داشت كه براي تقليل سرمايه ثبت شده شركت تاميزان مبلغ پرداخت شده به دادگاه رجوع كند.
تبصره – مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام ياهرمقدارازآن بايدازكليه صاحبان سهام وبدون تبعيض بعمل آيد.
ماده ۳۴ – كسي كه تعهدابتياع سهمي رانموده مسئول پرداخت تمام مبلغ اسمي آن مي باشدودرصورتي كه قبل ازتاديه تمام مبلغ اسمي سهم آن رابه ديگري انتقال دهدبعدازانتقال سهم دارنده سهم مسئول پرداخت بقيه مبلغ اسمي آن خواهدبود.

ماده ۳۵ – درهرموقع كه شركت بخواهدتمام ياقسمتي ازمبلغ پرداخت نشده سهام رامطالبه كندبايدمراتب راازطريق نشرآگهي درروزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت درآن منتشرمي شودبه صاحبان فعلي سهام اطلاع دهدومهلت معقول ومتناسبي براي پرداخت مبلغ موردمطالبه مقرردارد.پس ازانقضاي چنين مهلتي هرمبلغ كه تاديه نشده باشدنسبت به آن خسارت ديركردازقرارنرخ رسمي بهره بعلاوه چهاردرصددرسال به مبلغ تاديه نشده علاوه خواهدشدوپس ازاخطارازطرف شركت به صاحب سهم وگذشتن يكماه اگرمبلغ موردمطالبه وخسارت تاخيرآن تماماپرداخت نشود شركت اينگونه سهام رادرصورتي كه دربورس اوراق بهادارپذيرفته شده باشدازطريق بورس وگرنه ازطريق مزايده به فروش خواهدرسانيدازحاصل فروش سهم بدواكليه هزينه هاي مترتبه برداشت گرديده ودرصورتي كه خالص حاصل یافتن سهام برای نمونه کارها فروش ازبدهي صاحب سهم (بابت اصل وهزينه هاوخسارت ديركرد)بيشترباشدمازادبه وي پرداخت مي شود.

ماده ۳۶ – درمورد ماده ۳۵آگهي فروش سهم باقيدمشخصات سهام مورد مزايده فقط يك نوبت درروزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت درآن نشرمي گرددمنتشرويك نسخه ازآگهي وسيله پست سفارشي براي صاحب سهم ارسال مي شودهرگاه قبل ازتاريخي كه براي فروش معين شده است كليه بدهي هاي مربوط به سهام اعم ازاصل ، خسارات ، هزينه هابه شركت پرداخت شود شركت ازفروش سهام خودداري خواهدكرد.درصورت فروش سهام نام صاحب سهم سابق ازدفاتر شركت حذف واوراق سهام ياگواهينامه موقت سهام قبلي ابطال مي شودومراتب براي اطلاع عموم آگهي مي گردد.

ماده ۳۷ – دارندگان سهام مذكوردر ماده ۳۵حق حضوروراي درمجامع عمومي صاحبان سهام شركت رانخواهندداشت ودراحتساب حدنصاب تشكيل مجامع تعداداينگونه سهام ازكل تعدادسهام شركت كسرخواهدشد.بعلاوه حق دريافت سودقابل تقسيم وحق رجحان درخريدسهام جديد شركت وهمچنين حق دريافت اندوخته قابل تقسيم نسبت به اين گونه سهام معلق خواهدماند.

ماده ۳۸ – درمورد ماده ۳۷ هرگاه دارندگان سهام قبل ازفروش سهام بدهي خودرابابت اصل وخسارات وهزينه هابه شركت پرداخت كنندمجدداحق حضور وراي درمجامع عمومي راخواهندداشت ومي توانندحقوق مالي وابسته به سهام خودراكه مشمول مرورزمان نشده باشدمطالبه كنند.

ماده ۳۹ – سهم بي نام بصورت سنددروجه حامل تنظيم وملك دارنده آن شناخته مي شودمگرخلاف آن ثابت گردد.نقل وانتقال اينگونه سهام به قبض و اقباض بعمل مي آيد.

گواهي نامه موقت سهام بي نام درحكم سهام بي نام است وازلحاظ ماليات بردرآمدمشمول مقررات سهام بي نام مي باشد.

ماده ۴۰ – انتقال سهام بانام بايددردفترثبت سهام شركت به ثبت برسد وانتقال دهنده ياوكيل يانمايند قانوني اوبايدانتقال رادردفترمزبور امضاءكند.

درموردي كه تمامي مبلغ اسمي سهم پرداخت نشده است نشاني كامل انتقال گيرنده نيزدردفترثبت سهام شركت قيدوبه امضاي انتقال گيرنده يا وكيل يانماينده قانوني اورسيده وازنظراجراي تعهدات ناشي ازنقل و انتقال سهم معتبرخواهدبود.هرگونه تغييراقامتگاه نيزبايدبهمان ترتيب رسيده وامضاءشود.هرانتقالي كه بدون رعايت شرايط فوق بعمل آيدازنظر شركت واشخاص ثالث فاقداعتباراست.

ماده ۴۱ – در شركتهاي سهامي عام نقل وانتقال سهام نمي تواندمشروط به موافقت مديران شركت يامجامع عمومي صاحبان سهام بشود.

ماده ۴۲ – هر شركت سهامي مي تواندبموجب اساسنامه وهمچنين تاموقعي كه شركت منحل نشده است طبق تصويب مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام سهام ممتازترتيب دهد.

امتيازات اينگونه سهام ونحوه استفاده ازآن بايدبطوروضوح تعيين گردد.هرگونه تغييردرامتيازات وابسته به سهام ممتازبايدبه تصويب مجمع عمومي فوق العاده شركت باجلب موافقت دارندگان نصف بعلاوه يك اين گونه سهام انجام گيرد.

ترازنامه چیست؟

مقاله ترازنامه (بیلان)

ترازنامه یا بیلان کسب‌وکار یکی از مهمترین صورت‌های مالی است و به طور معمول به صورت سه ماهه یا حتی ماهانه (بسته به دفعات گزارش دهی) گرفته می‌شود. این سند با نمایش کل دارایی‌ها، بدهی‌ها و دارایی خالص شما، نگاهی سریع به وضعیت مالی‌تان می‌اندازد و‌‌ به وام‌دهندگان، سرمایه‌گذاران یا سهامداران اصلی تجارت شما کمک می‌کند. همچنین است صورت سود و زیان برای کسب و کار.

فیلم آموزش اجزای ترازنامه در نرم افزار باران

یکی از مهمترین کاربردهای نرم افزار حسابداری تهیه سند ترازنامه می‌باشد.

اگر سهامدار یک شرکت یا یک سرمایه‌گذار بالقوه هستید، درک ترازنامه، نحوه تجزیه و تحلیل و نحوه خواندن آن مهم است. ما در اینجا نکاتی که به شما در این موارد کمک می‌کنند را گرد آورده‌ایم. با ما تا پایان این مقاله همراه باشید.

ترازنامه یا بیلان مالی

تعریف ترازنامه (بیلان) چیست؟

ترازنامه یکی از سه صورت مالی اساسی است و برای مدل‌سازی مالی و حسابداری امری ضروری است. ترازنامه مجموع دارایی‌‌های شرکت و نحوه تأمین مالی این دارایی‌ها را از طریق بدهی یا حقوق صاحبان سهام نمایش‌‌ می‌دهد. همچنین یافتن سهام برای نمونه کارها یافتن سهام برای نمونه کارها صورت ارزش خالص، یا صورت وضعیت مالی نیز نامیده می‌شود.

فرمول اصلی ترازنامه:

دارایی‌ها = بدهی‌ها + حقوق صاحبان سهام.

ترازنامه به دو طرف (یا بخش) تقسیم‌‌ می‌شود. در سمت راست ترازنامه کلیه دارایی‌‌های یک شرکت می‌آید. در سمت چپ، بدهی‌‌های شرکت و حقوق صاحبان سهام نشان داده می‌شود. دارایی‌ها و بدهی‌ها به دو دسته دارایی / بدهی جاری و دارایی / بدهی غیرجاری (بلند مدت) تفکیک‌‌ می‌شوند.

یک نمونه ترازنامه حسابداری

در زیر نمونه‌ای از ترازنامه آمده است. همانطور که می‌بینید، این جدول با دارایی‌‌های جاری شروع‌‌ می‌شود، سپس دارایی‌‌های غیرجاری و کل دارایی‌ها‌‌ می‌آید در سمت بعدی بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام‌‌ می‌آید که شامل بدهی‌‌های جاری، بدهی‌‌های غیرجاری و سرانجام حقوق صاحبان سهام‌‌ می‌شود.

این مثال هم می‌تواند به عنوان نمونه ترازنامه شرکت بازرگانی و هم به عنوان نمونه ترازنامه شرکت خدماتی مورد استفاده و بررسی قرار بگیرد. (آموزش تهیه صورتهای مالی)

نمونه جدول ترازنامه شامل دارایی ها و بدهی ها

اقلام ترازنامه

ترازنامه‌ (Balance Sheet)، مانند تمام صورت‌‌های مالی، تفاوت‌‌های جزئی بین سازمان‌ها و صنایع مختلف دارند. با این حال، چندین مورد وجود دارد که تقریباً همیشه در ترازنامه‌‌های معمول گنجانده شده است. ما به طور خلاصه این موارد را در ادامه مرور‌‌ می‌کنیم.

لیست اقلام ترازنامه

1. دارایی‌ها

دارایی‌ها همان چیزی است که یک شرکت برای فعالیت تجاری خود استفاده‌‌ می‌کند، در حالی که بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام دو منبع پشتیبانی از این دارایی‌ها هستند. حقوق صاحبان سهام مبلغی است که در ابتدا در شرکت سرمایه‌گذاری شده است. دارایی‌‌های جاری یک سال یا کمتر عمر دارند، یافتن سهام برای نمونه کارها به این معنی که‌‌ می‌توانند به راحتی به پول نقد تبدیل شوند. این دسته دارایی شامل پول نقد، معادل وجه نقد، حساب‌های دریافتنی و موجودی کالا‌‌ می‌شوند.

  • وجه نقد: اساسی‌ترین دارایی جاری است و شامل حساب‌‌های بانکی و چک ‌‌می‌شود. به عبارت دیگر دارایی‌هایی است که سررسید کوتاه‌مدت آنها زیر سه ماه است یا دارایی‌هایی که شرکت‌‌ می‌تواند با اطلاع دادن آنها را تسویه کند مانند اوراق بهادار قابل فروش. شرکت‌ها به طور کلی معادل‌‌های وجه نقد را درپاورقی‌‌های ترازنامه فاش‌‌ می‌کنند.
  • حساب‌‌های دریافتنی: متشکل از تعهدات کوتاه‌مدت است که توسط مشتریان به شرکت پرداخت‌‌ می‌شود. شرکت‌ها اغلب محصولات یا خدمات را به صورت اعتباری به مشتریان‌‌ می‌فروشند. این تعهدات تا زمانی که توسط مشتریان پرداخت نشود در حساب دارایی‌‌های جاری نگهداری‌‌ می‌شود.
  • موجودی کالا اولیه: کالاهای در حال کار و کالاهای تمام شده شرکت را نشان‌‌ می‌دهد. بسته به شرکت، ترکیب دقیق حساب موجودی کالا متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال، یک شرکت تولیدی تعداد زیادی مواد اولیه دارد، در حالی که یک شرکت خرده‌فروشی مواد اولیه ندارد. موجودی یک خرده‌فروش به طور معمول شامل کالاهایی است که از تولیدکنندگان و عمده‌فروشان خریداری شده است.
  • دارایی‌‌های غیرجاری
   • دارایی‌های مشهود نامشهود: دارایی‌‌های غیرجاری دارایی‌هایی هستند که به راحتی به پول نقد تبدیل نمی‌شوند و انتظار‌‌ می‌رود ظرف یک سال به پول نقد تبدیل شوند و یا طول عمر آنها بیش از یک سال باشد. دارایی‌های غیرجاری شامل دارایی‌‌های مشهود مانند ماشین‌آلات، رایانه، ساختمان و ملک یا دارایی‌های نامشهود مانند سرقفلی، حق ثبت اختراع یا حق چاپ می‌شوند.

   استهلاک از بیشتر این دارایی‌ها محاسبه و کسر‌‌ می‌شود که نشان دهنده هزینه اقتصادی دارایی در طول عمر مفید آن است.

   2. بدهی‌ها

   • بدهی‌‌های جاری یا حساب‌های قابل پرداخت

   حساب‌های قابل پرداخت مبلغی است که یک شرکت برای کالاها یا خدمات خریداری شده به صورت اعتباری به تامین کنندگان بدهکار است. این مورد معمولاً شامل تعهدات طولانی‌مدت مانند اجاره، اوراق قرضه قابل پرداخت یا وام می‌شود.

   شامل بدهی‌های بلندمدت که زمان پرداخت آن بیش از یک سال باشد و بدهی‌های مالیاتی تعلیق شده می‌شود. تسهیلات مالی بلندمدت، ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان جزو این دسته از بدهی‌ها محسوب می‌شود.

   3. حقوق صاحبان سهام ( حقوق مالکانه در ترازنامه)

   ارزش سهام سهامداران به طور کلی به ارزش خالص یک شرکت اشاره دارد و میزان پولی را که در صورت فروش کل دارایی‌ها و پرداخت بدهی‌ها باقی مانده نشان‌‌ می‌دهد. حقوق صاحبان سهام به سهامداران اعم از مالک خصوصی یا دولتی تعلق دارد.

   ارزش سهامداران یا همان حقوق مالکانه در ترازنامه را‌‌ می‌توان با این معادله ترسیم کرد:

   حقوق صاحبان سهام = دارایی‌ها – بدهی‌ها

   این مقدار ارزش وجوهی است که سهامداران در شرکت سرمایه گذاری کرده‌اند. هنگا‌‌می‌که یک شرکت برای اولین بار تشکیل‌‌ می‌شود، سهامداران معمولاً پول نقد‌‌ می‌گذارند. به عنوان مثال، یک سرمایه‌گذار شرکتی را تأسیس‌‌ می‌کند و 10 میلیون دلار می‌گذارد. وجه نقد (یک دارایی) 10 میلیون دلار افزایش‌‌ می‌یابد، و سهام سرمایه (یک حساب سهام) 10 میلیون دلار افزایش‌‌ می‌یابد و ترازنامه را متعادل‌‌ می‌کند.

   4. عنوان ترازنامه در جدول

   عنوان ترازنامه شامل سه قسمت: نام کامل واحد اقتصادی، نام گزارش یا صورت وضعیت و در سطر سوم تاریخ تهیه گزارش می‌شود (آخرین روز سال مالی).

   کاربرد ترازنامه چیست؟

   این صورت مالی یک روش عالی برای تجزیه‌وتحلیل وضعیت مالی یک شرکت است. یک تحلیلگر به طور کلی‌‌ می‌تواند از ترازنامه برای محاسبه بسیاری از نسبت‌‌های مالی استفاده کند که به تعیین عملکرد یک شرکت، میزان نقدینگی یا بازدهی آن کمک‌‌ می‌کند.

   همچنین تغییرات در حساب ترازنامه برای محاسبه جریان وجه نقد در صورت جریان وجوه نقد نیز استفاده‌‌ می‌شود. به عنوان مثال، یک تغییر مثبت در کارخانه، دارایی و تجهیزات برابر است با هزینه سرمایه منهای هزینه استهلاک. اگر هزینه استهلاک مشخص باشد، هزینه سرمایه را‌‌ می‌توان محاسبه کرد و به عنوان خروج پول نقد تحت جریان وجه نقد حاصل از سرمایه گذاری در صورت جریان وجوه نقدی لحاظ کرد.

   اهمیت ترازنامه

   ترازنامه به دلایل زیادی یک صورت مالی بسیار مهم است.‌‌ ترازنامه را می‌توانید به تنهایی و همراه با صورت‌‌های دیگر مانند صورت سود و دستمزد و صورت جریان نقدینگی بررسی کنید تا تصویری کامل از وضعیت یک شرکت به دست آورید. در ادامه چند دلیل مهم برای تهیه ترازنامه آمده است:

   1. ترازنامه مروری جامع بر سلامت یک تجارت دارد

   ترازنامه شما باید به روشی نمایش داده شود که دارایی‌ها‌‌، بدهی‌ها‌‌، سود و حقوق صاحبان تجارت به راحتی خوانده شود و آن را پیگیری کنید. دارایی ها شامل پول نقد‌‌، ملک‌‌، زیرساخت‌ها و تجهیزات هستند. دارایی‌ها ممکن است ملموس یا نامشهود‌‌، منقول یا غیر منقول باشند.

   این تعهدات شامل حقوق و دستمزد‌‌، تسهیلات‌‌، بهره‌‌، بیمه درمانی کارمندان‌‌، اجاره ملک و همچنین هر گونه مشارکت شما در برنامه‌های بازنشستگی است. حقوق صاحبان سهام به آنچه پس از کسر بدهی‌ها از دارایی ها باقی مانده است‌‌، اشاره دارد. و سرانجام‌‌، سود انباشته سودی است که کسب‌وکار برای حفظ آن را کسب ‌‌می‌کند‌‌، این سودهایی است که با سهامداران تقسیم نمی‌شود.

   2. ترازنامه برای تأمین تعهدات مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد

   ممکن است برخی افراد علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در کسب‌وکار شما باشند. شاید سرمایه‌گذاران بخواهند سهام شرکت را بفروشند. آنها فقط در صورتی ‌‌می‌توانند این کار را انجام دهند که از وضعیت مالی شرکت تصوری داشته باشند. با ترازنامه‌‌، آنها قادر به تجزیه‌وتحلیل نرخ بازده بالقوه و همچنین یک تصویر کلی از ساختار سرمایه خواهند بود. به عنوان یک خریدار‌‌، امیدوارید در چند سال آینده با این تجارت به چه نتیجه‌ای برسید؟

   آیا ‌‌می‌خواهید تجارت را فراتر یافتن سهام برای نمونه کارها از جایگاه فعلی آن توسعه دهید؟ با توجه به بدهی‌ها و دارایی‌های در اختیار‌‌، آیا فرصتی برای گسترش به شما ‌‌می‌دهند یا بدهی‌ها ‌‌می‌توانند اهداف بلندپروازانه شما را محدود کنند؟

   3. ترازنامه برای تأمین اعتبارات مورد استفاده قرار می‌گیرد

   طبق نظرسنجی انجام شده توسط اداره مشاغل کوچک‌‌، سالانه حداقل 600 میلیارد دلار به مشاغل کوچک وام داده ‌‌می‌شود. حدس بزنید مقدار متوسط ​​وام چقدر است؟ در سال 2017‌‌، متوسط ​​مبلغ وام گرفته شده‌ی شرکت‌های کوچک 663000 دلار بوده است. سرمایه‌گذاران مسرورانه پول خود را در مشاغلی سرمایه گذاری می‌کنند که سودآور به نظر ‌‌می‌رسند و قول ‌‌می‌دهند بازدهی خوبی ارائه دهند.

   یکی از بزرگترین دلایلی که مشاغل و مشاغل شخصی برای تأمین خط اعتباری مشکل دارند‌‌، عدم نشان دادن ترازنامه است. توانایی نشان دادن سوابق حسابداری خوب به طلبکاران‌‌، به آنها اطمینان ‌‌می‌دهد تا وجوه خود را آزاد کنند. ترازنامه یک کسب‌وکار ‌‌می‌تواند نشان دهد که تجارت در جایگاه خوبی قرار دارد و با پشتوانه مالی مناسب‌‌، توانایی بزرگتر شدن دارد.

   4. ترازنامه بخش‌هایی که نیاز به بهبود دارند را نشان می‌دهد

   ترازنامه مانند گزارش پزشک است. بخش‌هایی که نیاز به بهبود دارند‌‌، بخش‌هایی که از وضعیت خوبی برخوردار هستند و حوزه‌هایی که نیازمند توجه بیشتر هستند را نشان ‌‌می‌دهد. شاید هزینه‌های سربار آن که باید کاهش یابد – انتقال به فضای کوچکتر‌‌، کوچک‌سازی شرکت یا یافتن پیمانکارانی با تجهیزات ارزان‌تر برای استخدام. به حداکثر رساندن مقدار فقط زمانی اتفاق می‌افتد که بتوانید به وضوح ببینید چه چیزی کار ‌‌می‌کند و چه چیزی مفید نیست.

   5. ترازنامه عملکرد مالی را نشان ‌‌می‌دهد

   اگر شرکت شما از قبل در بورس اوراق بهادار ثبت شده است یا هنوز در مراحل اولیه آماده سازی عمو‌‌می‌هستید‌‌، صورت‌های مالی شما برررسی می‌شود. آژانس های دولتی‌‌، تنظیم کننده‌های سهام و بانکی از ترازنامه یک شرکت برای بررسی سوء رفتارهای احتمالی مالی استفاده ‌‌می‌کنند. فعالیت‌های غیرقانونی را اغلب می‌توان در ترازنامه پیگیری کرد. با نظارت منظم در ترازنامه یک شرکت دولتی‌‌، تنظیم کنندگان بازار سهام قادر به تشخیص هرگونه سوء رفتار مالی هستند.

   6. با ترازنامه حسابرسی شده می‌توانید اعتماد تأمین‌کنندگان خود را جلب کنید

   بیشتر مشاغل برای ادامه کار خود به تأمین‌کنندگان و بستانکاران تکیه می‌کنند. اگر کسب‌وکاری را اداره می‌کنید که نیاز دارد مواد اولیه را از شرکت دیگری خریداری کنید، داشتن اعتبار خوب (که ‌‌می‌تواند توسط ترازنامه شما نشان داده شود) راهی مطمئن برای جلب اعتماد آنها است. تامین‌کنندگان می‌خواهند با شرکتی تجارت کنند که می‌دانند قابل اعتماد و قابل اعتماد هستند. از این رو در صورت ایجاد یک مسئله، اهمیت ترازنامه هرگز قابل اغماض نیست.

   تحلیل ترازنامه در جدول

   نحوه تفسیر و تحلیل ترازنامه

   ترازنامه، به همراه صورت درآمد و گردش پول، ابزار سرمایه گذاران برای کسب بینش در مورد یک شرکت و عملکرد آن است. این صورت مالی یک دید فوری از حساب‌‌های شرکت ارائه می‌دهد – دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام را پوشش‌‌ می‌دهد. (درباره مفهوم بدهکار و بستانکار اینجا بخوانید)

   آیا ترازنامه باید همیشه متعادل باشد؟

   ترازنامه همیشه باید تعادل داشته باشد. اگر برای حسابداری کسب و کار خود از نرم یافتن سهام برای نمونه کارها افزار حسابداری استفاده می‌کنید و نرم افزار شما به روز و استاندارد باشد به صورت خودکار و هوشمند، هیچ گاه ترازنامه شما مغایرت نخواهد داشت و همیشه متعادل و مساوی خواهد بود.

   اما اگر از سیستم‌های سنتی و دفتری برای حسابداری استفاده می‌کنید ممکن است این مغایرت برای شما پیش بیاید. اگر متوجه شدید که ترازنامه شما متعادل نیست، ممکن است یکی از موارد زیر دلیل آن باشد:

   • داده‌‌های ناقص یا نادرست
   • وارد کردن معاملات اشتباه
   • وارد کردن مبلغ اشتباه
   • خطاهای موجودی کالا
   • محاسبه اشتباه ارزش سهام
   • استهلاک محاسبه نشده

   جمع‌بندی

   ترازنامه صورت مالی است که با کسر کلیه بدهی‌‌های شرکت و حقوق صاحبان سهام از کل دارایی‌‌های آن محاسبه‌‌ می‌شود. کسب و کارها با استفاده از یک نرم افزار حسابداری فروشگاهی مناسب و رستوران‌ها با استفاده از یک نرم افزار رستورانی می‌توانند ترازنامه مالی را خیلی سریع‌تر و راحت‌تر تهیه کنند.

   ترازنامه تصویری از نحوه عملکرد شرکت در حال حاضر، عملکرد آن در گذشته و انتظار عملکرد در آینده نزدیک به تحلیلگران داخلی و خارجی ارائه‌‌ می‌دهد. این امر ترازنامه را به ابزاری اساسی برای سرمایه گذاران فردی و نهادی و همچنین ذینفعان اصلی یک سازمان و هر نهاد نظارتی خارج از کشور تبدیل‌‌ می‌کند.

   هدف از ترازنامه این است که علاوه بر نمایش دارایی و بدهی شرکت، به ذی‌نفعان چشم‌اندازی از وضعیت مالی شرکت نیز ارائه دهد. مهم است که همه سرمایه‌گذاران بدانند چگونه از ترازنامه استفاده، تجزیه‌وتحلیل و مطالعه کنند. ترازنامه بینش یا دلیلی برای سرمایه‌گذاری در سهام ارائه می‌دهد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.