ضرائب بلند در مقابل ضرائب کوتاه


اعتبارسنجی پرسشنامه ی شخصیت خودشیفته (NPI-16) در جامعه ی ایرانی

از آنجا که خودشیفتگی رویکردی تک‌بعدی دارد و استفاده از پرسش
نامه‌های طولانی کاربرد بالینی و پژوهشی مناسبی ندارند، لذا معرفی پرسش‌نامه‌های کوتاه الزامی به نظر می‌رسد. پرسش‌نامه‌ی شخصیت خودشیفته (NPI-16) ابزار خودسنجی کوتاهی برای سنجش ویژگی‌های خودشیفتگی در گروه‌های غیربالینی می‌باشد. این پژوهش به منظور اعتبارسنجی این پرسش‌نامه در جمعیت ایرانی انجام‌شد.
روش‌کار: در این مطالعه‌ی زمینه‌یابی مقطعی، 342 دانشجو در سال 1387 به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب و با پرسش‌نامه‌ی شخصیت خودشیفته (NPI-16)، مقیاس شخصیت نئو(NEO) و مقیاس بالینی چندمحوری شخصیت خودشیفته میلون-2 (MCMI-II) مورد آزمون قرارگرفتند. روایی هم‌زمان با اجرای هم‌زمان مقیاس خودشیفتگی MCMI-II و روایی افتراقی از طریق توان تمایزگزاری پرسش‌نامه بین افراد با صفت برون‌گرایی بالا و توافق
جویی پایین سنجیده ‌شد. ضرایب پایایی از نوع بازآزمایی، تنصیفی و همسانی درونی گزارش ‌شد.
یافته‌ها: ضریب همبستگی بین نمرات NPI-16 و MCMI-II برابر 77/ 0 و معنی‌دار بود (001/0=P).روایی افتراقی پرسش‌نامه اثبات شد (001/ 0=P). ضریب پایایی بازآزمایی ، ضریب همبستگی در تعیین پایایی تنصیفی و ضریب آلفای کرونباخ در سنجش همسانی درونی به ترتیب 84/ 0 (001/ 0=P)، 74/ 0 (001/ 0>P) و 79/0 (001/ 0>P) محاسبه ‌شد.
نتیجه‌گیری: در جمعیت ایرانیNPI-16ابزار مناسب و کوتاهیبرای غربالگری در پژوهش‌های مرتبط با خودشیفتگی می‌باشد

کلیدواژه‌ها

اصل مقاله

خودشیفتگی[1] که یکی از مفاهیم قدیمی در روان
شناسی به ویژه مکتب روان
تحلیل
گری است، امروزه هم به عنوان نوعی اختلال در سطح بالینی و هم به عنوان صفت شخصیتی در سطح غیربالینی موضوع مورد تحقیق در ادبیات پژوهشی است. خود
شیفتگی سبکی از شخصیت است که با ویژگی
هایی هم
چون خودبزرگ
بینی، تخیلات افراطی در مورد قدرت، زیبایی و موفقیت، حساسیت زیاد نسبت به انتقاد و احساس بی
نظیر بودن مشخص می
شود (1). خودشیفتگی با پیامدهای مثبت و منفی همراه است (2) و برخی از پیامدهای مثبت آن شامل کاهش افسردگی، برون
گرایی، خوشایندی اولیه و عملکرد بهتر در جمع می
باشد (6-3). از سوی دیگر، عطش توجه، اطمینان افراطی به خود و فقدان همدلی برخی از پیامدهای منفی خودشیفتگی را تشکیل می
دهند (2).

با وجود قدمت مباحث مربوط به خودشیفتگی در روان
شناسی تا سال 1979 آزمونی معتبر برای سنجش آن ایجاد نشده بود (7). پرسش
نامه
ی شخصیت خودشیفته[2] (NPI) نخستین ابزار خودسنجی است که برای سنجش ویژگی
های خودشیفتگی در گروه
های غیربالینی ساخته شده است (8،9). اگر چه این مقیاس سنجه
ی اختلال شخصیت خود
شیفته نیست اما بر اساس مفهوم
سازی راهنمای آماری و تشخیصی اختلالات روانی از اختلال شخصیت خودشیفته ساخته شده است. پرسش
نامه
ی شخصیت خودشیفته (NPI) پرکاربردترین ابزار برای سنجش ویژگی
های شخصیت خودشیفته در سطح غیربالینی به شمار می
رود (10) و متشکل از جفت گویه
هایی است که پاسخ دهنده باید یکی از آن
ها را انتخاب نماید. NPI ابتدا متشکل از 54 گویه بود و راسکین و هال برای آن چهار مولفه را گزارش کرده بودند که عبارتند از: اقتدار/ رهبری[3]، برتری
جویی/ تکبر[4]، خودستایشی/ درخودخزیدگی[5]، محق بودن/ بهره
کشی[6] (11-8). بعدها راسکین و تری با تحلیل مولفه
های اصلی تعداد گویه
های NPI را به 40 ماده کاهش دادند که متشکل از 7 مولفه
ی اقتدار، خودنمایی، برتری
جویی، محق بودن، بهره
کشی، خودکارآیی و خود
ستایشی بود (9). کوباریچ و همکاران با پژوهش روی نمونه
ی 338 نفری و با استفاده از روش تحلیل مولفه
های اصلی دو الگوی 2 و 3 عاملی را برای NPI پیشنهاد کردند. الگوی دو عاملی متشکل از مولفه
های اقتدار و خودنمایی و الگوی سه عاملی هم متشکل از اقتدار، خودنمایی و شخص ویژه[7] بود (7).

با توجه به تعدد عوامل شناسایی شده در تحقیقات مختلف عوامل
NPI همپوشی زیادی با هم داشته و نمره
ی کل NPI در مقایسه با هر یک از عوامل فرعی، قدرت پیش
بینی
کنندگی بالایی دارد (6) و این ضعف در نمونه
های ایرانی هم گزارش شده است (12). انگیزه برای ساخت نسخه
ای تک بعدی از NPI که موجه هم به نظر می
رسید، در سال
های اخیر قوت گرفت و در این راستا، آمز، روسه و اندرسون نسخه
ی 16 گویه
ای از NPI را اعتباریابی کردند. دلیل دیگر برای شکل
گیری NPI-16 روندی در روان
سنجی است که امروزه از آن به عنوان تغییر بنیادی در سنجش صفات شخصیت در مدت کوتاه یاد می
کنند (13،14)، زیرا با توجه به محدویت زمانی ابزارهای بلند به طور ملال
آوری طولانی تلقی می
شوند. در واقع روند سریعی در هرچه کوتاه
تر کردن ابزارهای موجود برای سنجش شخصیت به وجود آمده و تقاضا برای ابزارهای کوتاه در حال رشد است. هم
چنان که بوریش معتقد است بسیاری از ابزارهای کوتاه در حیطه
های متعدد روان
شناسی ویژگی
های روان
سنجی مطلوبی دارند (15) بنا بر این تهیه
ی نسخه
ی کوتاهی از پرسش
نامه
ی شخصیت خودشیفته نیز انجام
پذیر می
باشد و این کار توسط آمز و همکاران انجام گرفته است (13). مقیاس NPI-16 ویژگی
های شخصیت خودشیفته در متن تجدید نظر شده
ی چهارمین ویراست راهنمای آماری و تشخیصی اختلالات روانی را به خوبی پوشش می
دهد و دارای روایی بالایی (همبستگی90/0) با نسخه
ی اصلی می
باشد (7). بنا بر این، این ابزار علاوه بر برطرف نمودن تناقضات موجود در مولفه
های نسخه
ی 54 و40 سئوالی و اتخاذ رویکردی تک
بعدی نسبت به شخصیت خودشیفته، در مواقعی به کار می
رود که طرح تحقیقی به خاطر محدودیت زمانی امکان استفاده از پرسش
نامه
ی بلند را نمی
دهد.

با توجه به اهمیت سبک شخصیتی خودشیفته در آسیب
شناسی روانی عمومی (16) و جدید و جامع بودن
NPI-16 (به خاطر انطباق با ملاک
های اختلال شخصیت خودشیفته در متن تجدید نظر شده
ی چهارمین ویراست راهنمای آماری و تشخیصی اختلالات روانی) که نیاز به ابزاری مناسب به منظور سنجش خودشیفتگی را برطرف می
کند، هدف از پژوهش حاضر اعتبارسنجی و انطباق مقیاس مذکور با جامعه
ی ایرانی بوده است. ابزار حاصل از این پژوهش می
تواند در تحقیقات مربوط به شخصیت خودشیفته و نگرش
های مربوط به آن در جامعه
ی ایرانی کاربرد داشته باشد.

روش
کار

پژوهش حاضر در یک بررسی زمینه
یابی از نوع مقطعی انجام گرفته است. ابتدا مقیاس NPI-16 توسط محقق به فارسی برگردانده و از دو نفر متخصص زبان انگلیسی (یک نفر کارشناس ارشد مترجمی زبان انگلیسی و یک نفر دانشجوی دکترای آموزش زبان انگلیسی) خواسته شد که ماده
های برگردانده شده
ی فارسی را به انگلیسی ترجمه
ی معکوس نمایند. آن
گاه شکاف
های موجود در تطابق دو ترجمه اصلاح گردید. سپس آزمون حاصل روی چند آزمودنی به صورت آزمایشی اجرا و اشکالات پیش آمده برای کاربرد نهایی اصلاح گردید. جامعه
ی آماری عبارت بود از کلیه
ی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علامه طباطبایی شهر تهران

که در سال تحصیلی 87-1386 مشغول به تحصیل بودند. جامعه
ی آماری بر حسب دانشکده، 6 دانشکده بود که از هر دانشکده دو کلاس انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند. روش نمونه
برداری از نوع تصادفی طبقه
ای بود. حجم نمونه
ی انتخاب شده 342 نفر بود که بر اساس جدول مورگان و با در نظر گرفتن تعداد تقریبی جامعه
ی آماری (14000 نفر)
انجام گرفت.

پس از انتخاب کلاس
ها در هر دانشکده، نخست محقق خود را به دانشجویان معرفی و هدف تحقیق را بیان کرد. سپس سئوالات پرسش
نامه
ی شخصیت خودشیفته در اختیار آن
ها قرار گرفت. به آزمودنی
ها گفته شد که جملات زیر بر افکار و رفتارهایی دلالت دارد و باید برای هر جمله، پاسخی را انتخاب نمایند که به بهترین وجه با وضعیت آن
ها تطبیق نماید. این دستورالعمل در مورد پرسش
نامه
ی میلون هم که برای احراز روایی هم
زمان به کار گرفته شد، صادق بود. در اجرای پرسش
نامه
ی میلون، 84 نفر از نمونه
ی تحقیقی که به طور تصادفی انتخاب شده بودند، هم
زمان به سئوالات دو پرسش
نامه
ی شخصیت خودشیفته و میلون جواب دادند.

در تکمیل هم
زمان دو پرسش
نامه
، ترتیبی داده شد که تقریبا نیمی از آزمودنی
ها نخست پرسش
نامه
ی شخصیت خودشیفته و سپس میلون و نیم دیگر بر عکس آن را تکمیل نمایند. به این وسیله اثرات ناشی از ترتیب تکمیل پرسش
نامه
ها کنترل گردید. در اجرای دو زیرمقیاس برون
گرایی و توافق
جویی پرسش
نامه
ی شخصیت 5 عاملی نئو که به منظور احراز روایی افتراقی استفاده گردید، از شرکت کننده
ها خواسته شد پاسخ
های خود را در دامنه
ای 5 درجه
ای از " کاملا مخالف" تا "کاملا موافق" درجه
بندی کنند.

به منظور رعایت اخلاق پژوهش و حقوق آزمودنی
ها ضمن اعلام صریح داوطلبانه بودن شرکت آزمودنی
ها، هم به صورت شفاهی (قبل از اجرا) و هم به صورت کتبی (بالای پرسش
نامه) خاطرنشان گردید که اطلاعات درخواستی در این پرسش
نامه
ها، صرفا به منظور اهداف پژوهشی است و به جز تعیین جنسیت نیازی به ذکر نام و نام خانوادگی و دیگر مشخصات خصوصی نمی
باشد. داده
ها با استفاده از روش رگرسیون چند متغیری گام به گام (به منظور بررسی روایی هم
زمان)، همبستگی پیرسون (به منظور بررسی پایایی) و آزمون تی برای گروه
های مستقل (به منظور بررسی روایی افتراقی و مقایسه
ی نمرات مونث و مذکر) در نرم افزار SPSS نسخه
ی 15 تحلیل شدند. ابزارهای اندازه
گیری عبارت بودند از:

الف- پرسش
نامه
ی شخصیت خودشیفته
نسخه
ی 16 گویه
ای (
NPI-16): این پرسش
نامه، نسخه
ی کوتاه شده
ی پرسش
نامه
ی 40 گویه
ای شخصیت خودشیفته می
باشد که به منظور سنجش ویژگی
های مرتبط با شخصیت خودشیفته توسط آمز و همکاران ساخته شده است (13). این پرسش
نامه فاقد زیر مقیاس بوده و خودشیفتگی را بر اساس رویکرد تک
بعدی ارزیابی می
کند. NPI-16 متشکل از جفت گویه
هایی است که پاسخ
دهنده باید یکی از آن
ها را انتخاب نماید.

ضرایب پایایی بازآزمایی گزارش شده توسط سازندگان اصلی آزمون 85/0 در طول 5 هفته می
باشد. روایی همگرا از طریق محاسبه
ی ضریب همبستگی بین نمرات NPI-16 و نمرات حاصل از شاخص
های برون
گرایی و گشودگی نسبت به تجارب جدید مقیاس 5 عامل بزرگ شخصیت[8] (BFI) انجام گرفته است. این ضرایب برای شاخص
های برون
گرایی32/0 و برای گشودگی نسبت به تجارب جدید 41/0 محاسبه شده است.

ابزاری 60 سئوالی است که برای ارزیابی پنج عامل اصلی شخصیت به کار می
رود. اگر وقت اجرای آزمون خیلی محدود بوده و اطلاعات کلی از شخصیت کافی باشد، این پرسش
نامه مورد استفاده قرار می
گیرد. این پرسش
نامه توسط کاستا و مک
کری ساخته شده است و به صورت لیکرت 5 درجه
ای و در دامنه
ای از "کاملا مخالف" تا "کاملا
موافق" نمره
گزاری می
شود (17). گروسی فرشی با استفاده از روش همسانی درونی، ضریب آلفای کرونباخ آن را جهت عوامل اصلی روان
آزردگی، برون
گرایی، گشودگی، توافق
جویی و وظیفه
شناسی به ترتیب 86/0، 73/0، 56/0، 68/0 و 87/0 به دست آورده است. وی جهت روایی این آزمون از همبستگی بین دو شکل گزارش شخصی و شکل ارزیابی مشاهده ضرائب بلند در مقابل ضرائب کوتاه
گر استفاده کرده است که حداکثر همبستگی به میزان 66/0 در عامل برون
گرایی و حداقل آن به میزان 45/0 در عامل توافق
جویی بوده است (18). از این پرسش
نامه فقط دو زیر مقیاس برون
گرایی و توافق جویی به منظور احراز روایی افتراقی استفاده گردید.

ج- مقیاس خودشیفتگی پرسش
نامه
ی شخصیت چند محوری

بالینی میلون-2 (MCMI-II)[10]:پرسش
نامه
ی شخصیت چند محوری بالینی میلون دارای 175 سئوال است و 11 اختلال شخصیت مطرح شده در چهارمین ویراست راهنمای آماری و تشخیصی اختلالات روانی را ارزیابی می
کند. این پرسش
نامه در ایران توسط خواجه موگهی هنجاریابی شده است و ویژگی
های روان
سنجی آن با یافته
های گزارش شده توسط میلون هم
خوانی دارد (19). با آن که ابزار مذکور برای جمعیت
های بالینی ساخته شده، در چند مطالعه با گروه
های غیربالینی نیز به کار برده شده است. طبق نتایج اعتباریابی این مقیاس در ایران، ضریب پایایی به روش کودر ریچاردسون 85/0 و ضریب پایایی بازآزمایی آن 86/0 گزارش شده است (20). در پژوهش حاضر مقیاس خودشیفتگی این پرسش
نامه که دارای 24 ماده بوده و به صورت بلی- خیر جواب داده می
شود مورد استفاده قرار گرفت. روایی پرسش
نامه
ی شخصیت چندمحوری بالینی میلون-2 با استفاده از نیمرخ روانی گروه
های تشخیصی سومین ویراست راهنمای آماری و تشخیصی اختلالات
روانی محاسبه شده است که حاکی از روایی مناسب مقیاس
ها است.

نتایج

فراوانی شرکت
کنندگان در طبقات جنسیتی بر اساس مشخصه
های آمار توصیفی در جدول (1) نشان داده شده است.

نسبت های مالی

نسبتهای مالی

نسبت های مالی در بر گیرنده اقلام موجود در صورت های مالی هستند که با بررسی آنها نسبت را از ریالی به نسبت قابل مقایسه تغییر می دهد. این نسبت ها باعث ایجاد ارتباط معنادار بین عوامل موثر صورت های مالی و اطلاعات موجود در گزارش های مالی می شوند که باعث قدرت تحلیل شوندگی برای استفاده کنندگان از این نسبت ها می گردد.

نسبت مالی:

نسبت مالی به یک ارتباط منطقی و ریاضی بین اقلام موجود در صورت ‌های مالی گفته می شود که به‌ صورت نسبت بیان می ‌گردد و می توان از آن به عنوان یک سیگنال خبری در کنار سایر نسبت ها استفاده نمود.

همچنین این نسبت های مالی ایجاد شده می توانند نتایج عملیات و وضعیت مالی سازمان را در طی دوره های مختلف بیان کنند. لذا نباید در تصمیم ‌گیری ها فقط یک نسبت مالی را به‌ عنوان ملاک تصمیم‌ گیری قرار داد.

نسبت ‌های نقدینگی:

نسبت های نقدینگی در واقع نشان دهنده میزان توان شرکت در باز پرداخت دیون کوتاه مدت و یا عمل به تعهدات کوتاه مدت می باشند که در آن، نسبت‌ جاری، نسبت آنی و سرمایه در گردش به شرح زیر قرار دارند.

نسبت جاری:

یکی از نسبت ‌های نقدینگی است که میزان قدرت باز پرداخت بدهی جاری را نشان می ‌دهد و به صورت زیر محاسبه می گردد.

بدهی جاری/ دارایی جاری = نسبت جاری

نسبت جاری باید از عدد 1 بزرگ تر باشد، زیرا اگر از 1 کمتر باشد یعنی، شرکت توانایی پرداخت بدهی های خود را ندارد. بنابراین نسبت جاری نباید از مقدار مشخصی (معمولا عدد 2) بیشتر گردد، زیرا زیاد بودن نسبت جاری، یعنی بدون استفاده ماندن دارایی های شرکت و یا خوابیدن سرمایه شرکت.

نسبت آنی:

یکی از اقلام دارایی جاری که در محاسبه نسبت های جاری استفاده می شود، نسبت آنی می باشد که موجودی مواد و کالاهایی را نشان می دهد که از قابلیت نقد شوندگی کم تری برخوردار هستند. بنابراین برای دقیق تر شدن مقدار نسبت نقدینگی، از نسبت آنی به صورت زیر استفاده می گردد:

بدهی جاری/ (موجودی مواد و کالا – دارایی های جاری) = نسبت آنی

نسبت بازده دارایی ها:

این نسبت نشان دهنده این است که شرکت در ازای دارایی های مورد استفاده خود تا چه میزان سودآوری داشته است که این نسبت از طریق رابطه زیر قابل محاسبه می باشد:

میانگین جمع دارایی ها/ سود خالص = بازده دارایی

نسبت ‌های اهرمی:

به نسبت ‌هایی گفته می شود که نشان دهنده توانایی سازمان برای باز پرداخت بدهی ‌‌های خود می باشد. این نسبت ها به حجم کل بدهی های واحد تاکید دارد که توان واحد را برای انجام تعهدات کوتاه مدت و بلند مدت خود منعکس می سازند.

نسبت بدهی به سرمایه:

این نسبت توانایی شرکت را برای تعهد به دیون خود نشان می دهد که با استفاده از رابطه زیر قابل محاسبه می باشد.

مجموع دارایی ‌ها/ مجموع بدهی ‌ها = نسبت بدهی

نسبت مالکانه:

این نسبت، نشان دهنده میزان سهم نسبت صاحبان سهام از کل دارایی‌ های شرکت است که ازرابطه زیر محاسبه می گردد.

مجموع دارایی ‌ها/ مجموع حقوق صاحبان سهام = نسبت مالکانه

نسبت پوشش بهره:

در واقع نشان دهنده توان شرکت برای پرداخت هزینه های مالی (مثلا بهره وام های دریافتی) از محل سود عملیاتی می باشد که با استفاده از رابطه زیر قابل محاسبه خواهد بود:

هزینه مالی/ سود عملیاتی = پوشش بهره

اگر نسبت پوشش برابر عدد 4 باشد یعنی این واحد قادر است تا 4 برابر هزینه های عملیاتی را از محل سود عملیاتی خود پرداخت نماید. همچنین منفی بودن درصد پوشش بهره، یعنی این شرکت متحمل زیان عملیاتی شده است.

موسسه مشاوران مطالعه مقاله کشف تقلب یا تخلف اداری را به شما عزیزان پیشنهاد می نماید.

نسبت ‌های نقدینگی

نسبت ‌های نقدینگی

نسبت های فعالیت:

این نسبت، کاربرد منابع مالی یا دارایی هایی که در اختیار مدیران است و همچنین میزان کارایی مدیریت سازمان را نشان می دهد.

نسبت گردش موجودی کالا :

این نسبت شامل دوره گردش موجودی کالا، فاصله زمانی، دریافت مواد اولیه و تبدیل آن به کالای فروخته شده می باشد. در واقع به مدت زمانی گفته می شود که طول می کشد تا مواد اولیه به کالا تبدیل شوند و به فروش برسند که از طریق رابطه زیر محاسبه می گردد.

میانگین موجودی مواد و کالا/ بهای تمام شده کالا فروش رفته = گردش موجودی کالا

گردش موجودی کالا/ ۱ = دوره گردش موجودی کالا

نسبت گردش جمع دارایی:

نسبت گردش جمع دارایی ها، میزان کسب درآمد و دارایی های یک شرکت را نمایش می دهد، در واقع هر چه این نسبت بالاتر باشد، نشان دهنده کسب درآمد بیشتر و بهره وری بالاتر شرکت است که با توجه به رابطه زیر محاسبه می گردد.

میانگین جمع دارایی/ فروش = نسبت گردش جمع دارایی

نسبت های سودآوری:

نسبت های سودآوری به طور مشخصی میزان سودآوری شرکت مورد نظر را محاسبه می نمایند و در فرمت های مختلف آنها را نمایش می دهد.

نسبت بازده حقوق صاحبان سهام:

حقوق صاحبان سهام از کسر نمودن بدهی ها از کل دارایی های حاصل می گردد. بازده حقوق صاحبان سهام، نتایج سرمایه گذاری صاحبان سهام را نشان می دهد که رابطه زیر این بازده را محاسبه می کند.

حقوق صاحبان سهام/ سود خالص = بازده حقوق صاحبان سهام

نسبت حاشیه سود ناخالص:

حاشیه سود ناخالص، اثر بخشی قیمت گذاری و کارایی تولید را منعکس می نماید که از طریق رابطه زیر محاسبه می گردد.

فروش/ سود ناخالص = حاشیه سود ناخالص

نسبت حاشیه سود عملیاتی:

این نسبت، تمامی هزینه های عملیاتی را در نظر می گیرد و حاشیه سود عملیاتی میزان سود عملیاتی را از طریق رابطه زیر محاسبه می کند.

فروش/ سود عملیاتی = حاشیه سود عملیاتی

نسبت حاشیه سود خالص:

نسبت سوددهی پس از کسر مالیات را برای هر شرکت مشخص می کند که از رابطه زیر قابل محاسبه خواهد بود:

فروش/ سود خالص = حاشیه سود خالص

نسبت نرخ بازده دارایی:

نرخ بازده دارایی، نسبت دیگریست که از ضرب حاشیه سود خالص در نسبت گردش دارایی حاصل می گردد.

پرسش و پاسخ متداول در مورد نسبت های مالی:

آیا برای تصمیم گیری های یک سازمان، فقط یک نسبت مورد نظر می باشد؟

خیر، در تصمیم گیری یک سازمان فقط یک نسبت مورد نظر نمی باشد، زیرا این تمام نسبت های مالی، نتایج عملیات و وضع مالی شرکت را در دوره های مختلف بیان می کند.

نسبت های مالی شامل چه چیزهایی می شود؟

این نسبت های مالی، اقلام موجود در صورت های مالی را خود جای می دهند و با بررسی آن ها می توان نسبت ریالی را به نسبت قابل مقایسه تغییر داد. این نسبت ها بین صورت های مالی و اطلاعات موجود ارتباط معناداری به وجود می آورند و استفاده کنندگان می توانند قدرت تحلیل داشته باشند.

نسبت نقدینگی چیست؟

نسبت نقدینگی توانایی شرکت در باز پرداخت قرض های کوتاه مدت و بلند مدت را نشان می دهد و نسبت جاری، نسبت آنی و سرمایه در گردش هم در آن قرار دارد.

نسبت جاری جزء نسبت های نقدینگی می باشد و مقیاس توان بازپرداخت بدهی را مشخص می کند.

نسبت آنی جزء اقلام دارایی جاری می باشد و در محاسبه نسبت های جاری مورد استفاده قرار می گیرد. این نسبت موجودی مواد و کالاهای را که می توان آن ها را نقد کرد نشان می دهد.

نسبت بازده دارایی چیست؟

نسبت بازده دارایی، میزان سوددهی شرکت را در برابر دارایی ها نشان می دهد. این نسبت نشان می دهد که این دارایی ها تا چه میزان سودآوری داشته اند.

نسبت اهرمی چیست؟

نسبت اهرمی، توانایی سازمان را برای بازپرداخت بدهی نشان می دهد. این نسبت توان واحد اقتصادی مربوطه را برای حجم کل بدهی های بلند مدت و کوتاه مدت بررسی می کند.

نسبت بدهی به سرمایه چیست؟

نسبت بدهی به سرمایه، توانایی شرکت را برای تعهد به قرض هایش نشان می دهد.

نسبت پوشش بهره چیست؟

نسبت پوشش بهره، نشان دهنده توانایی واحد اقتصادی مربوطه برای پرداخت هزینه های مالی وام های دریافتی از سود عملیاتی می باشد.

نسبت فعالیت چیست؟

نسبت فعالیت، میزان دارایی مدیران و کاربرد منابع مالی و دارایی های در اختیار را نشان می دهد.

نسبت گردش موجودی کالا چیست؟

نسبت گردش موجودی کالا، دوره گردش موجودی کالا، فاصله زمانی، دریافت مواد اولیه و تبدیل آن به کالای فروخته شده را نشان می دهد. در واقع نشان می دهد که چه مدت زمانی طول می کشد که مواد اولیه به کالا تبدیل بشود.

نسبت گردش جمع دارایی چیست؟

نسبت گردش جمع دارایی مقدار درآمد به دست آمده و میزان دارایی شرکت را نشان می دهد و بالا رفتن این نسبت، نشان دهنده درآمد بیشتر و بهره وری بهتر می باشد.

نسبت سودآوری چیست؟

نسبت سودآوری، میزان سودآوری شرکت را محاسبه می کند و در حالت های مختلف نشان می دهد.

نسبت بازده حقوق صاحبان سهام چیست؟

نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، نتیجه سرمایه گذاری صاحبان سهام را نشان می دهد و از کم کردن بدهی از دارایی به دست می آید.

نسبت حاشیه سود ناخالص چیست؟

نسبت حاشیه سود ناخالص، در واقع نشان دهنده تاثیر قیمت و کارایی تولید را مشخص می کند.

نسبت حاشیه سود عملیاتی چیست؟

نسبت حاشیه سود عملیاتی، کلیه هزینه های عملیاتی را مشخص می کند.

نسبت حاشیه سود خالص چیست؟

نسبت حاشیه سود خالص، سود به دست آمده بعد از کسر مالیات می باشد.

نسبت نرخ بازده دارایی چیست؟

نسبت نرخ بازده دارایی، حالص ضرب حاشیه سود خالص نسبت به گردش دارایی می باشد.

اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله معاملات تجاری را به شما پیشنهاد می کنیم.

برگزاری جلسه فوق‌العاده شورا برای تعدیل ضرایب ارزش معاملاتی

به گزارش صبح تازه : اعضای شورای شهر تهران به برگزاری جلسه فوق‌العاده برای بررسی لایحه تعدیل ضرایب ارزش معاملاتی رأی مثبت دادند. به گزارش ایسنا صبح امروز یک فوریت لایحه تعدیل ضرایب ارزش معاملاتی در هر یک از بلوک‌های شهری روی میز بررسی شورای شهر قرار گرفت و غلامرضا گلپایگانی – معاون شهرسازی و

برگزاری جلسه فوق‌العاده شورا برای تعدیل ضرایب ارزش معاملاتی

به گزارش صبح تازه :

اعضای شورای شهر تهران به برگزاری جلسه فوق‌العاده برای بررسی لایحه تعدیل ضرایب ارزش معاملاتی رأی مثبت دادند.

به گزارش ایسنا صبح امروز یک فوریت لایحه تعدیل ضرایب ارزش معاملاتی در هر یک از بلوک‌های شهری روی میز بررسی شورای شهر قرار گرفت و غلامرضا گلپایگانی - معاون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران - با بیان اینکه این لایحه برای معتدل کردن ضریب قیمت عوارض به شورای شهر ارائه شده است، گفت: این لایحه را به شورا آوردیم تا مناطق در دریافت عوارض دچار چالش نشوند و صدور پروانه طولانی نشود.

بهاره آروین در مخالفت با یک فوریت این لایحه اظهارکرد: بر اساس قانون هر گونه عوارض وضع شده در آغاز سال جدید قابل اجرا است یعنی اگر ما این لایحه را تصویب کنیم برای سال ۹۹ لازم الاجراست پس بهتر است با فراغ بال آن را بررسی کنیم.

مجید فراهانی در موافقت با یک فوریت این لایحه گفت: ما در لایحه بودجه سال ۹۸ آورده بودیم که باید در خرداد ماه شهرداری لایحه‌ای در مورد عوارض ارایه دهد و بر همین اساس این قسمت بودجه باز است و باید این لایحه را بررسی کنیم.

به گزارش ایسنا با رای اکثریت آرا یک فوریت لایحه تعدیل ضرایب ارزش معاملاتی به تصویب رسید و محسن هاشمی - رئیس شورای شهر تهران - اظهارکرد: با توجه به آنکه یک فوریت این لایحه به تصویب اعضا رسید، این لایحه را برای بررسی به دو کمیسیون برنامه و بودجه و معماری و شهرسازی ارسال می‌کنیم.

وی افزود: امروز و فردا (۲۶ و ۲۷ خردادماه) اعضای این دو کمیسیون تشکیل جلسه می‌دهند و لایحه را برای روز سه شنبه (۲۸ خرداد ماه) آماده می‌کنند تا در سطح شورای شهر بررسی شود. هر چند که روز سه‌شنبه بر اساس برنامه نباید جلسه داشته باشیم اما با توجه به اهمیت این لایحه لازم است که جلسه‌ای را به‌صورت فوق‌العاده برگزار کنیم پس از اعضای شورا می‌خواهم که به برگزاری جلسه فوق‌العاده در روز سه شنبه رأی دهند.

حجت نظری در مخالفت با برگزاری جلسه روز سه شنبه گفت: این یک لایحه مهم است و نباید عجله کنیم اما الویری در موافقت با برگزاری جلسه فوق‌العاده اظهارکرد: شهر بلا تکلیف است چرا که همه منتظر نرخ جدید عوارض هستند.

به گزارش ایسنا نهایتاً اعضای شورا به برگزاری جلسه فوق‌العاده در روز سه شنبه هفته جاری رأی مثبت دادند.

نسبت های مالی

نسبتهای مالی

نسبت های مالی در بر گیرنده اقلام موجود در صورت های مالی هستند که با بررسی آنها نسبت را از ریالی به نسبت قابل مقایسه تغییر می دهد. این نسبت ها باعث ایجاد ارتباط معنادار بین عوامل موثر صورت های مالی و اطلاعات موجود در گزارش های مالی می شوند که ضرائب بلند در مقابل ضرائب کوتاه باعث قدرت تحلیل شوندگی برای استفاده کنندگان از این نسبت ها می گردد.

نسبت مالی:

نسبت مالی به یک ارتباط منطقی و ریاضی بین اقلام موجود در صورت ‌های مالی گفته می شود که به‌ صورت نسبت بیان می ‌گردد و می توان از آن به عنوان یک سیگنال خبری در کنار سایر نسبت ها استفاده نمود.

همچنین این نسبت های مالی ایجاد شده می توانند نتایج عملیات و وضعیت مالی سازمان را در طی دوره های مختلف بیان کنند. لذا نباید در تصمیم ‌گیری ها فقط یک نسبت مالی را به‌ عنوان ملاک تصمیم‌ گیری قرار داد.

نسبت ‌های نقدینگی:

نسبت های نقدینگی در واقع نشان دهنده میزان توان شرکت در باز پرداخت دیون کوتاه مدت و یا عمل به تعهدات کوتاه مدت می باشند که در آن، نسبت‌ جاری، نسبت آنی و سرمایه در گردش به شرح زیر قرار دارند.

نسبت جاری:

یکی از نسبت ‌های نقدینگی است که میزان قدرت باز پرداخت بدهی جاری را نشان می ‌دهد و به صورت زیر محاسبه می گردد.

بدهی جاری/ دارایی جاری = نسبت جاری

نسبت جاری باید از عدد 1 بزرگ تر باشد، زیرا اگر از 1 کمتر باشد یعنی، شرکت توانایی پرداخت بدهی های خود را ندارد. بنابراین نسبت جاری نباید از مقدار مشخصی (معمولا عدد 2) بیشتر گردد، زیرا زیاد بودن نسبت جاری، یعنی بدون استفاده ماندن دارایی های شرکت و یا خوابیدن سرمایه شرکت.

نسبت آنی:

یکی از اقلام دارایی جاری که در محاسبه نسبت های جاری استفاده می شود، نسبت آنی می باشد که موجودی مواد و کالاهایی را نشان می دهد که از قابلیت نقد شوندگی کم تری برخوردار هستند. بنابراین برای دقیق تر شدن مقدار نسبت نقدینگی، از نسبت آنی به صورت زیر استفاده می گردد:

بدهی جاری/ (موجودی مواد و کالا – دارایی های جاری) = نسبت آنی

نسبت بازده دارایی ها:

این نسبت نشان دهنده این است که شرکت در ازای دارایی های مورد استفاده خود تا چه میزان سودآوری داشته است که این نسبت از طریق رابطه زیر قابل محاسبه می باشد:

میانگین جمع دارایی ها/ سود خالص = بازده دارایی

نسبت ‌های اهرمی:

به نسبت ‌هایی گفته می شود که نشان دهنده توانایی سازمان برای باز پرداخت بدهی ‌‌های خود می باشد. این نسبت ها به حجم کل بدهی های واحد تاکید دارد که توان واحد را برای انجام تعهدات کوتاه مدت و بلند مدت خود منعکس می سازند.

نسبت بدهی به سرمایه:

این نسبت توانایی شرکت را برای تعهد به دیون خود نشان می دهد که با استفاده از رابطه زیر قابل محاسبه می باشد.

مجموع دارایی ‌ها/ مجموع بدهی ‌ها = نسبت بدهی

نسبت مالکانه:

این نسبت، نشان دهنده میزان سهم نسبت صاحبان سهام از کل دارایی‌ های شرکت است که ازرابطه زیر محاسبه می گردد.

مجموع دارایی ‌ها/ مجموع حقوق صاحبان سهام = نسبت مالکانه

نسبت پوشش بهره:

در واقع نشان دهنده توان شرکت برای پرداخت هزینه های مالی (مثلا بهره وام های دریافتی) از محل سود عملیاتی می باشد که با استفاده از رابطه زیر قابل محاسبه خواهد بود:

هزینه مالی/ سود عملیاتی = پوشش بهره

اگر نسبت پوشش برابر عدد 4 باشد یعنی این واحد قادر است تا 4 برابر هزینه های عملیاتی را از محل سود عملیاتی خود پرداخت نماید. همچنین منفی بودن درصد پوشش بهره، یعنی این شرکت متحمل زیان عملیاتی شده است.

موسسه مشاوران مطالعه مقاله کشف تقلب یا تخلف اداری را به شما عزیزان پیشنهاد می نماید.

نسبت ‌های نقدینگی

نسبت ‌های نقدینگی

نسبت های فعالیت:

این نسبت، کاربرد منابع مالی یا دارایی هایی که در اختیار مدیران است و همچنین میزان کارایی مدیریت سازمان را نشان می دهد.

نسبت گردش موجودی کالا :

این نسبت شامل دوره گردش موجودی کالا، فاصله زمانی، دریافت مواد اولیه و تبدیل آن به کالای فروخته شده می باشد. در واقع به مدت زمانی گفته می شود که طول می کشد تا مواد اولیه به کالا تبدیل شوند و به فروش برسند که از طریق رابطه زیر محاسبه می گردد.

میانگین موجودی مواد و کالا/ بهای تمام شده کالا فروش رفته = گردش موجودی کالا

گردش موجودی کالا/ ۱ = دوره گردش موجودی کالا

نسبت گردش جمع دارایی:

نسبت گردش جمع دارایی ها، میزان کسب درآمد و دارایی های یک شرکت را نمایش می دهد، در واقع هر چه این نسبت بالاتر باشد، نشان دهنده کسب درآمد بیشتر و بهره وری بالاتر شرکت است که با توجه به رابطه زیر محاسبه می گردد.

میانگین جمع دارایی/ فروش = نسبت گردش جمع دارایی

نسبت های سودآوری:

نسبت های سودآوری به طور مشخصی میزان سودآوری شرکت مورد نظر را محاسبه می نمایند و در فرمت های مختلف آنها را نمایش می دهد.

نسبت بازده حقوق صاحبان سهام:

حقوق صاحبان سهام از کسر نمودن بدهی ها از کل دارایی های حاصل می گردد. بازده حقوق صاحبان سهام، نتایج سرمایه گذاری صاحبان سهام را نشان می دهد که رابطه زیر این بازده را محاسبه می کند.

حقوق صاحبان سهام/ سود خالص = بازده حقوق صاحبان سهام

نسبت حاشیه سود ناخالص:

حاشیه سود ناخالص، اثر بخشی قیمت گذاری و کارایی تولید را منعکس می نماید که از طریق رابطه زیر محاسبه می گردد.

فروش/ سود ناخالص = حاشیه سود ناخالص

نسبت حاشیه سود عملیاتی:

این نسبت، تمامی هزینه های عملیاتی را در نظر می گیرد و حاشیه سود عملیاتی میزان سود عملیاتی را از طریق رابطه زیر محاسبه می کند.

فروش/ سود عملیاتی = حاشیه سود عملیاتی

نسبت حاشیه سود خالص:

نسبت سوددهی پس از کسر مالیات را برای هر شرکت مشخص می کند که از رابطه زیر قابل محاسبه خواهد بود:

فروش/ سود خالص = حاشیه سود خالص

نسبت نرخ بازده دارایی:

نرخ بازده دارایی، نسبت دیگریست که از ضرب حاشیه سود خالص در نسبت گردش دارایی حاصل می گردد.

پرسش و پاسخ متداول در مورد نسبت های مالی:

آیا برای تصمیم گیری های یک سازمان، فقط یک نسبت مورد نظر می باشد؟

خیر، در تصمیم گیری یک سازمان فقط یک نسبت مورد نظر نمی باشد، زیرا این تمام نسبت های مالی، نتایج عملیات و وضع مالی شرکت را در دوره های مختلف بیان می کند.

نسبت های مالی شامل چه چیزهایی می شود؟

این نسبت های مالی، اقلام موجود در صورت های مالی را خود جای می دهند و با بررسی آن ها می توان نسبت ریالی را به نسبت قابل مقایسه تغییر داد. این نسبت ها بین صورت های مالی و اطلاعات موجود ارتباط معناداری به وجود می آورند و استفاده کنندگان می توانند قدرت تحلیل داشته باشند.

نسبت نقدینگی چیست؟

نسبت نقدینگی توانایی شرکت در باز پرداخت قرض های کوتاه مدت و بلند مدت را نشان می دهد و نسبت جاری، نسبت آنی و سرمایه در گردش هم در آن قرار دارد.

نسبت جاری جزء نسبت های نقدینگی می باشد و مقیاس توان بازپرداخت بدهی را مشخص می کند.

نسبت آنی جزء اقلام دارایی جاری می باشد و در محاسبه نسبت های جاری مورد استفاده قرار می گیرد. این نسبت موجودی مواد و کالاهای را که می توان آن ها را نقد کرد نشان می دهد.

نسبت بازده دارایی چیست؟

نسبت بازده دارایی، میزان سوددهی شرکت را در برابر دارایی ها نشان می دهد. این نسبت نشان می دهد که این دارایی ها تا چه میزان سودآوری داشته اند.

نسبت اهرمی چیست؟

نسبت اهرمی، توانایی سازمان را برای بازپرداخت بدهی نشان می دهد. این نسبت توان واحد اقتصادی مربوطه را برای حجم کل بدهی های بلند مدت و کوتاه مدت بررسی می کند.

نسبت بدهی به سرمایه چیست؟

نسبت بدهی به سرمایه، توانایی ضرائب بلند در مقابل ضرائب کوتاه شرکت را برای تعهد به قرض هایش نشان می دهد.

نسبت پوشش بهره چیست؟

نسبت پوشش بهره، نشان دهنده توانایی واحد اقتصادی مربوطه برای پرداخت هزینه های مالی وام های دریافتی از سود عملیاتی می باشد.

نسبت فعالیت چیست؟

نسبت فعالیت، میزان دارایی مدیران و کاربرد منابع مالی و دارایی های در اختیار را نشان می دهد.

نسبت گردش موجودی کالا چیست؟

نسبت گردش موجودی کالا، دوره گردش موجودی کالا، فاصله زمانی، دریافت مواد اولیه و تبدیل آن به کالای فروخته شده را نشان می دهد. در واقع نشان می دهد که چه مدت زمانی طول می کشد که مواد اولیه به کالا تبدیل بشود.

نسبت گردش جمع دارایی چیست؟

نسبت گردش جمع دارایی مقدار درآمد به دست آمده و میزان دارایی شرکت را نشان می دهد و بالا رفتن این نسبت، نشان دهنده درآمد بیشتر و بهره وری بهتر می باشد.

نسبت سودآوری چیست؟

نسبت سودآوری، میزان سودآوری شرکت را محاسبه می کند و در حالت های مختلف نشان می دهد.

نسبت بازده حقوق صاحبان سهام چیست؟

نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، نتیجه سرمایه گذاری صاحبان سهام را نشان می دهد و از کم کردن بدهی از دارایی به دست می آید.

نسبت حاشیه سود ناخالص چیست؟

نسبت حاشیه سود ناخالص، در واقع نشان دهنده تاثیر قیمت و کارایی تولید را مشخص می کند.

نسبت حاشیه سود عملیاتی چیست؟

نسبت حاشیه سود عملیاتی، کلیه هزینه های عملیاتی را مشخص می کند.

نسبت حاشیه سود خالص چیست؟

نسبت حاشیه سود خالص، سود به دست آمده بعد از کسر مالیات می باشد.

نسبت نرخ بازده دارایی چیست؟

نسبت نرخ بازده دارایی، حالص ضرب حاشیه سود خالص نسبت به گردش دارایی می باشد.

اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله معاملات تجاری را به شما پیشنهاد می کنیم.

تسهیلات آنی بانک تجارت؛ بدون ضامن با سود و اقساط انتخابی

در این طرح شما می‌توانید با افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت، هم‌زمان با دریافت سود سپرده خود، از تسهیلات در نظر گرفته‌شده طرح آنی نیز استفاده کنید. تسهیلات آنی به پشتوانه حساب سپرده شما و با نرخ سود کمتر از نرخ مصوب بانک مرکزی (18 درصد) قابل دریافت است. در صورت تمایل و افتتاح حساب در بانک تجارت، تسهیلات آنی 24 ساعت پس از افتتاح سپرده سرمایه‌گذاری و تکمیل مدارک به شما پرداخت خواهد شد.

سقف تسهیلات آنی بانک تجارت چقدر است؟

طبق اعلام بانک تجارت، سقف مبلغی که مشتری می‌تواند در طرح تسهیبلات آنی (وام سریع بدون ضامن) دریافت کند، 300 میلیون تومان است. در این طرح میزان تسهیلات متناسب با میزان سپرده‌گذاری، سود سپرده و تسهیلات و مدت‌زمان قرارداد تعیین می‌شود که به انتخاب مشتری خواهد بود. ضریب تسهیلات در این طرح بین 60 تا 85 درصد مبلغ سپرده متغیر خواهد بود که در قالب سه نوع سپرده با نرخ سود 5، 10 و 15 درصدی پرداخت می‌شود.

سود، میزان و اقساط تسهیلات به انتخاب مشتری

در طرح تسهیلاتی آنی بانک تجارت، میزان تسهیلات، نرخ سود و تعداد اقساط بر عهده خود مشتری خواهد بود. درواقع مشتری با تعیین نوع سپرده‌ای که در بانک تجارت افتتاح می‌کند، میزان سود و اقساط تسهیلات خود را کاهش یا افزایش می‌دهد. مدت‌زمان بازپرداخت اقساط به‌منزله مدت‌زمان قرارداد سپرده مشتری نیز خواهد بود و تا زمان تسویه تسهیلات امکان بسته شدن سپرده وجود نخواهد داشت.

تسهیلات آنی تجارت با سپرده 5 درصدی

در این طرح حساب سپرده بلندمدت مشتری با نرخ سود 5 درصدی افتتاح می‌شود و تسهیلات با دوره بازپرداخت 12، 24 یا 36 ماهه که به انتخاب مشتری خواهد بود، پرداخت می‌شود. سقف تسهیلات این طرح 300 میلیون تومان خواهد بود که با نرخ سود 4 تا 7 درصدی و با ضریب تسهیلات 75 تا 85 درصد میزان سپرده به مشتری تعلق می‌گیرد.

مدت قرارداد (اقساط) سود تسهیلات ضریب تسهیلات
12 ماه 4 درصد 75 درصد سپرده
12 ماه 7 درصد 80 درصد سپرده
24 ماه 4 درصد 80 درصد سپرده
24 ماه 7 درصد 85 درصد سپرده
36 ماه 4 درصد 80 درصد سپرده
36 ماه 7 درصد 85 درصد سپرده

تسهیلات آنی تجارت با سپرده 10 درصدی

در این طرح مشتری حساب سپرده بلندمدت با نرخ سود 10 درصدی افتتاح می‌کند و تسهیلات با دوره بازپرداخت 12، 24 یا 36 ماهه که به انتخاب خود مشتری است، پرداخت خواهد شد. سقف تسهیلات این طرح 250 میلیون تومان تعیین‌شده است که با نرخ سود 10 تا 13 درصدی و با ضریب تسهیلات 75 تا 85 درصد میزان سپرده به مشتری پرداخت می‌شود.

مدت قرارداد (اقساط) سود تسهیلات ضریب تسهیلات
12 ماه 10 درصد 75 درصد سپرده
12 ماه 13 درصد 80 درصد سپرده
24 ماه 10 درصد 80 درصد سپرده
24 ماه 13 درصد 85 ضرائب بلند در مقابل ضرائب کوتاه درصد سپرده
36 ماه 10 درصد 80 درصد سپرده
36 ماه 13 درصد 85 درصد سپرده

تسهیلات آنی تجارت با سپرده 15 درصدی

در این طرح حساب سپرده بلندمدت مشتری با نرخ سود 15 درصدی افتتاح می‌شود و تسهیلات با دوره بازپرداخت 12، 24 یا 36 ماهه است که به انتخاب خود مشتری خواهد بود. سقف تسهیلات این طرح 200 میلیون تومان و با نرخ سود 18 درصدی تعیین‌شده است. در این طرح ضریب تسهیلات 60 تا 70 درصد میزان سپرده به مشتری پرداخت می‌شود.

مدت قرارداد (اقساط) سود تسهیلات ضریب تسهیلات
12 ماه 18 درصد 60 درصد
24 ماه 18 درصد 65 درصد
36 ماه 18 درصد 70 درصد

امتیاز تسهیلات خود را واگذار کنید

در این طرح تسهیلاتی آنی بانک تجارت، شما این امکان را دارید که امتیاز دریافت تسهیلات خود را از طریق تهاتر غیرمستقیم به فرد دیگری واگذار کنید. در صورت واگذاری امتیاز تسهیلات، سپرده‌گذار باید به‌عنوان ضامن و متعهد، ذیل قراردادهای تنظیمی با تسهیلات گیرنده را امضا کرده و متعهد و ملزم به اجرای آن خواهد بود.

قوانین سپرده‌گذاری در طرح تسهیلاتی آنی بانک تجارت

  • ابطال سپرده قبل از سررسید تسهیلات منوط به تسویه کامل قرارداد است و نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها با احتساب 5% کاهش از زمان افتتاح سپرده سرمایه‌گذاری محاسبه مجدد و تعدیل می‌شود.
  • سپرده‌های تودیعی طرح باید تا پایان مدت قرارداد تسهیلات، با نرخ زمان افتتاح سپرده تمدید شوند.
  • سپرده‌های تودیعی موضوع طرح مشمول سود قطعی پایان دوره نمی‌شوند.
  • در صورت عدم بازپرداخت 3 قسط متوالی نسبت به ابطال سپرده تودیعی و تسویه کل بدهی قبل از سررسید اقدام می‌شود (با اخذ سود قسط جاری و 10% از فرع اقساط آتی).
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید

راهنمای استفاده از همراه بانک صادرات

نسخه جدید همراه بانک صادرات، امکانات و ویژگی‌هایی دارد که پیش از استفاده از آن، باید بدانید. نسخه جد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.