تعاریف اصطلاحات متداول در معاملات


اجرت المثل چیست ؟ – اجرت المسمی چیست ؟

تعریف سرمایه در گردش چیست؟

سرمایه در گردش یا Working Capital از جمله اصطلاحات بسیار رایج در حسابداری و مدیریت مالی است و می‌تواند نشاندهنده امکان نقدپذیری برای یک فرد یا یک کسب و کار باشد.

طبیعی است که از متمم انتظار ندارید شما را گرفتار تعاریف خشک و سخت حسابداری کند. بنابراین اجازه بدهید که با تعدادی مثال و کمی کاهش دقت علمی (فقط کمی و نه بیشتر) به بررسی تعریف سرمایه در گردش بپردازیم.

ابتدا لازم است مفهوم دارایی‌های جاری را بشناسیم. دارایی‌های جاری دارایی‌هایی هستند که به صورت معقول و منطقی (نه خوش‌بینانه و نه بدبینانه) در طی سال مالی جاری یا دوره مالی مورد نظر ما، قابل تبدیل به پول نقد باشند.

پس پول قطعاً جزو دارایی‌های جاری است. سرمایه گذاری‌های کوتاه مدتی که به سادگی قابل فروش و تبدیل به نقدینگی هستند هم جزو دارایی‌های جاری محسوب می‌شوند. موجودی انبار هم در صورتی که در افق زمانی کوتاه مدت قابل فروش و تبدیل به پول نقد باشد در گروه دارایی‌های جاری طبقه بندی می‌شود. حسابهای دریافتنی (مطالباتی که در کوتاه مدت بتوان آنها را به پول نقد تبدیل کرد و حتی ممکن است اسناد تجاری دقیق از آنها موجود نباشد) هم شکل دیگری از دارایی‌های جاری محسوب می‌شوند.

به دارایی‌های جاری، سرمایه در گردش هم گفته می‌شود.

اما به خاطر داشته باشید که یک شرکت علاوه بر دارایی‌های جاری، بدهی‌های جاری هم دارد. به همان شیوه فوق می‌توان بدهی‌های جاری را هم تعریف کرد. بدهی‌هایی که به صورت معقول و منطقی (نه خوش‌بینانه و نه بدبینانه) در طی سال مالی جاری یا دوره مالی مورد نظر ما، قابل تبدیل به پول نقد باشند.

به همین دلیل بهتر است به سرمایه در گردش خالص توجه داشته باشیم. یعنی: اختلاف بین دارایی‌های جاری و بدهی‌های جاری.

اگر بخواهیم به زبان ساده‌تر بگوییم، سرمایه در گردش خالص، میزان واقعی دارایی‌های نقد یا نزدیک به نقد یک سازمان است. چیزی که هزینه‌ها و نیازهای روزمره یک شرکت را تامین می‌کند.

آیا تا به حال با کسی مواجه شده‌اید که خانه گرانقیمتی داشته باشد اما به علت ورشکستگی یا هر مسئله دیگری از پرداخت بدیهی‌های روزمره خود ناتوان باشد؟ همیشه به خاطر داشته باشیم که حتی ممکن است با منفی بودن سرمایه در گردش، همچنان یک کسب و کار تا مدتی به کار خود ادامه دهد. اما چنین وضعیتی در بلندمدت پایدار نخواهد بود.

گاهی مدیران در گفتگوهای روزمره خود سرمایه در گردش و سرمایه در گردش خالص را به جای یکدیگر به کار می‌برند. بنابراین بهتر است در جلسه‌ها نسبت به مفهومی که واقعاً در ذهن طرف مقابل است حساس باشیم.

آشنایی با مفهوم سرمایه در گردش در متمم

ما در متمم در بحث کارآفرینی و ایجاد کسب و کار جدید، زمانی که به اشتباهات مالی کارآفرینان در دوران طفولیت سازمان‌ها پرداخته‌ایم از این مفهوم استفاده کرده‌ایم. شاید مرورآن درس بتواند به درک بهتر و کاربردی این مفهوم کمک کند.

برخی از دوستان متممی که به این درس علاقه مندند: مجید ، مهشید محمدی ، حامد ، حسین احمدیار ، حامد صیادی

اصطلاحات حقوقی

سازش: تراضی (توافق) طرفین دعوی بر فیصله نزاع معین در دادگاه و با دخالت دادرس.

سبب: خویشاوندی است بین دو نفر که بر اثر رابطه زناشویی به وجود می آید.

سفیه: کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.

سقوط: تنزل و از بین رفتن حق را گویند.

سکنی: حق انتفاع هرگاه به صورت سکونت منتفع در مسکن متعلق به غیر باشد، آن را سکنی نامند.

سلطه: عبارت است از اختیار قانونی شخص بر اشیاء یا اموال یا اشخاص دیگر.

شخص حقوقی: عبارت است از گروهی از افراد انسان با منفعتی از منافع عمومی.

شخص حقیقی: به معنای شخص طبیعی است.

شخص طبیعی: اشخاص انسانی را گویند که موضوع حق و تکلیف هستند.

صغیر: کسی که به سن ۱۸ سال تمام نرسیده باشد.

صلح: عقدی است که در آن طرفین، توافق بر امری از امور کنند؛ بدون اینکه توافق آنها به عنوان یکی از عناوین معروف عقود باشد.

صیغه: در عقود و ایقاعات تشریفاتی الفاظ معین را گویند که عقد یا ایقاع بدون آن الفاظ صحیح نیست.

ضامن: متعهد در عقد ضمان را گویند.

ضمان: به معنی عقد ضمان است و عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است، به عهده بگیرد.

طلب: تعهدی که بر ذمه شخصی به نفع کسی وجود دارد.

عرف: چیزی که در ذهن شناخته شده و مأنوس و مقبول خردمندان است.

عطف قانون به ما سبق: یعنی حکومت قانون نسبت به وقایعی قبل از تاریخ وضع و نشر آن.

عقد: تعهد یک طرف بر قبول امری که مورد قبول طرف دیگر باشد.

علت: امری است که به محض وقوع آن چیز دیگری بدون اینکه تأخیری رخ دهد به دنبال آن واقع شود.

عوض: در معاملات معوض هر یک از دو موضوع مورد معامله را گویند.

عین: اشیاء مادی مستقل.

غش: از جرایم مربوط به تقلب در کسب است.

غصب: تصرف در مال غیر به نحو عدوان.

غیر منقول: مالی که از جایی به جایی قابل انتقال نباشد مانند زمین و معدن.

قرض: عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین عقد مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند و طرف او مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد کند.

شاهد: کسی که شهادت بر امری می دهد.

شبه عقد: عبارت است از یک عمل ارادی که قانون آن را منع نکرده و بدون اینکه عقدی منعقد شود، ایجاد تعهد در مقابل غیر کند.

شخص: کسی که موضع حق قرار گیرد، مانند انسان و شرکت تجاری.

شرط: امری است محتمل الوقوع در آینده که طرفین عقد یا ایقاع کننده، حدوث اثر حقوقی عقد یا ایقاع را متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع کنند.

قسم: گواه گرفتن یکی از مقدسات بر صدق اظهار خود.

قصد: مصمم شدن به انجام یک عمل حقوقی از قبیل اقرار، بیع و غیره.

قولنامه: نوشته ای غالباً عادی حاکی از توافق بر واقع ساختن عقدی درمورد معینی که ضمانت اجرای تخلف از آن، مشخص است.

قیم: نماینده قانونی محجور که از طرف مقامات صلاحیتدار قضایی در صورت نبودن ولی قهری و وصی او تعیین می شود.

گرو : مترادف رهن است. گرودهنده، راهن و گروگیر، مرتهن است و گروگان عین مرهونه را گویند.

مؤجل: تعهدی که انجام دادن آن، مشروط به رسیدن اجل معین باشد.

مأجور: به معنای عین مستأجره استعمال شده است.

ماترک: مالی که با فوت مالک آن و به حکم قانون به وارث تعلق گیرد.

مالک: صاحب ملک، صاحب مال غیرمنقول، صاحب اراضی و صاحب سرمایه در عقد مضاربه.

مالکیت: حق ا ستعمال، بهر ه برداری و انتقال یک چیز به هر صورت مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

مایملک: قسمت مثبت از دارایی شخص را گویند.

متصالح: قبول کننده را در عقد صلح گویند.

مثمن: معوض را در عقد بیع گویند.

مجنون: کسی که فاقد تشخیص نفع و ضرر و حسن و قبح است.

محجور : کسی که فاقد عقل یا رشد یا کبر باشد.

محق: کسی که ادعای او حق است.

محل اقامت: محلی که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد.

مدیون: کسی که بر ذمه او تعهدی به نفع غیر وجود دارد.

مستعیر: کسی که مال غیر را به عاریه می ستاند.

مستغلات: اموال غیرمنقولی که مورد بهره برداری توسط مالک آنهاست.

مستودع: مرادف ودیعه گیر.

مشتری: کسی که در عقد بیع، قبول عقد می کند و عوض می دهد.

مصالح: کسی که در عقد صلح، ایجاب از ناحیه او است.

مضاربه: عقدی است که به موجب آن یکی از متعاملین سرمایه می دهد، با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند.

معافیت : عفو از حق به معنی چشم پوشی از حق خود به نفع طرف است.

معاوضه: عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی می دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می کند.

اصطلاحات متاتریدر

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﺧﻂ ﻣﻴﺰان اﺳـﭙﺮدي را ﻛـﻪ ﺑﺮوﻛـﺮ ﺑـﻪ. ازاي ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ آن. ﺟﻔﺖ ارز از ﻣﺸﺘﺮي درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ،. ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫـﺪ. (. ﺑـﺮاي آﺷـﻨﺎﻳﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺑـﺎ اﺳـﭙﺮد ﺑـﻪ. ﻓـﺼﻞ ﭼﻬـﺎرم. اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻓﺎرﻛﺲ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴ. )ﺪ. ادامه.

دسترسی سریع: آشنایی با آی‌تی‌بی · همکاری با ما · دانلود متاتریدر · بلاگ فارسی. ادامه.

چنگال اندروز در جلسه چهل و هفتم در مورد روش چنگال اندرو و قواعد اولیه چنگال صحبت می کنیم. چنگال اندرو یا Andrew's Pitchfork چنگال اندرو یا Andrew's Pitchfork یکی . ادامه.

Jan 2, 2018 — آموزش باینری آپشن ؛ فرهنگ لغات و اصطلاحات فارکس و باینری آپشن . سوالم اینه تو متاتریدر ارز یرودلار پنج رقم اعشار داره و هنگامی که با میدل موس . ادامه.

Nov 27, 2007 — فرهنگ اصطلاحات متاتریدر. A account حساب,به اصل حساب افتتاح شده در نزد بانک یا کارگزار گفته می شود ask نرخ خرید معامله گر و نرخ فروش . ادامه.

Jun 20, 2018 — . گذاشته و از تبحر خود در تحلیل و ترید که تا به حال در متاتریدر و امثال آن محکوم به مرگ بود استفاده کرده و از تجارت خود سود و لذت دو چندان ببرید. ادامه.

واژه‌نامه فارکس. تشریح مهم‌ترین اصطلاحات صنعت فارکس. در صنعت فارکس اصطلاحات بی‌شماری وجود دارد که برخی از آنها به آسانی با گذشت زمان فراموش می‌شوند. ادامه.

Oct 25, 2020 — آموزش فارکس: برای دسترسی به لیست جفت ارز ها رایج بازار باید به بخش مارکت واچ در متاتریدر مراجعه کنید. در بازار فارکس تمامی نماد ها در قالب . ادامه.

May 18, 2018 — اصطلاحات معامله‌گری: Long – Short – Buy – Sell . به عنوان مثال در برنامه متاتریدر می‌توانید برای بستن معاملات خود از دکمه ضربدر کوچکی که در . ادامه.

آموزش کار با نرم افزار متاتریدر :در این مطلب برای شما اموزش کامل کار با نرم افزار متاتریدر اورده ام تا شما عزیزانی که میخواهید در فارکس معامله ای انجام . ادامه.

متاتریدر چیست - آموزش کامل تصویری نرم افزار متاتریدر + فیلم و PDF دانلود . می توانید تفاوت قیمت خرید و فروش را که در اصطلاح spread نام دارد، ملاحظه کنید. ادامه.

Nov 17, 2020 — هر معامله گر فارکسی باید با اصطلاحات خاص فارکس در نرم افزار معاملاتی متاتریدر 4 و متاتریدر 5 آشنا باشد. در این مقاله اصطلاحات را بیاموزید. ادامه.

آموزش بورس : دوره غیرحضوری و آنلاین معامله‌گر حرفه‌ای کالج تی بورس,نوسانگیری حرفه ای روزانه در بورس,آموزش کامل از مبتدی تا حرفه ای متاتریدر 4 آلپاری فارکس . ادامه.

چه نکاتی را رعایت کنیم تا در صف فروش گیر نکنیم؟,درسی از گذشته بورس/بلند مدت احتمال دارد چند سال باشد؟,آموزش اتصال متاتریدر 4 و 5 به بورس ایران و فارکس . ادامه.

واژگان و اصطلاحات فارکس . کسانی که تازه شروع به کار کرده اند، یک راهنمای جامع ویژه مبتدیان برای معرفی اصطلاحات فارکس، پاسخ به پرسش های . آموزش متاتریدر 5. ادامه.

این سفار تعاریف اصطلاحات متداول در معاملات شها در سیستم متاتریدر ۵ باقی میمانند تا شرایط لازم برای سفارش فراهم شود. وقتی شرط فروش یا خرید توقفی برآورده شود، سفارش شرطی به شکل عملیات . ادامه.

واژه نامه معامله گر - در اینجا شما می توانید تمام اصطلاحات فارکس و بازارهای دیگر، از جمله اصطلاحات زبان عامیانه بازارفارکس را پیدا کنید. دانستن اصطلاحات، برای درک . ادامه.

در این ویدئو آموزشی در ابتدا به بررسی کامل نحوه انتقال حساب به متاتریدر و نحوه انجام معاملات و نکات موجود پرداخته می شود. در ادامه، بررسی اصطلاحات مهم بازار فارکس . ادامه.

این اصطلاح در بروکر زمانی به کار می رود که معامله کنندگان بتوانند بیشتر از موجودی حساب خود معامله کنند. مثلا فرض کنید در بازار فارکس لوریج شما 1:100 (خوانده می . ادامه.

در این بخش به بررسی محیط نرم‌افزار متاتریدر یا رابط گرافیکی متاتریدر می‌پردازیم. هدف از این دوره ها نحوه فراگیری کار با متاتریدر است. در نگاه اول شاید محیط . ادامه.

#بازار_فارکس اصطلاحات #فراوان و کاربردی‌ای دارد. اما اگر قصد حضور #موفقیت . برای حضور . سپس عنوان Metatrader 5 را جستجو . اگر شما #حساب معاملاتی‌ای دارید و . ادامه.

بررسی اصطلاحات و لغات بازر فارکس برای آگاهی بیشتر از فارکس و بازارهای مالی امر مهمی به شمار می‌رود، بروکر آمارکتس با ارائه لغت نامه فارکس . ادامه.

مشاهده سایر اصطلاحات واژه‌نامه بورسینس . با این حال ما در بورسینس با بررسی معادل‌ها و اصطلاحاتی که دیگران برای اشاره به این دو کلمه داشتند توصیه می‌کنیم معادل . ادامه.

خیارات معامله چیست و چه انواعی دارد ؟

خیارات معامله اصولی شرعی و قانونی است که به طرفین معامله حق فسخ یا دریافت تفاوت قیمت را می‌دهد. همچنین گاهی هم هر دو حق ممکن است وجود داشته باشد.

قضاوت


انواع خیارات معامله شامل موارد زیر هستند:

 1. خیار مجلس
 2. خیار غبن
 3. خیار شرط
 4. خیار تدلیس
 5. خیار تخلف شرط
 6. خیار عیب
 7. خیار شرکت
 8. خیار رؤیت
 9. خیار تأخیر
 10. خیار حیوان
 11. خیار تعذّر تسلیم

۱- خیار مجلس

طرفین معامله تا زمانی که در جلسه‌ی معامله هستند، این اختیار را دارند که معامله را فسخ کنند.

مثال: طرفین معامله برای خرید ملک در جلسه نشسته‌اند و قولنامه را امضا می‌کنند و مبلغی بیعانه هم پرداخت می‌شود. تا زمانی که طرفین از جلسه خارج نشده‌اند، امکان استفاده از خیار مجلس وجود دارد و قولنامه می‌تواند باطل شود.

۲- خیار غبن

اگر در معامله قیمت پرداختی بیش از مقدار عرف کالا باشد یا خریدار و فروشنده بر اثر فریب خوردن، معامله را انجام داده باشند، معامله می‌تواند بر اساس خیار غبن باطل شود. تفاوت جزئی در قیمت یا کیفیت کالا تا مقداری که در عرف قابل پذیرش است، مانع خیار غبن است.

نکات زیر در مورد خیار غبن مورد توجه است:

 1. معیار تفاوت قیمت، زمان ثبت معامله است. اگر مبلغ معامله تا مدتی بعد پرداخت نشده باشد و در این مدت قیمت تغییر کند، شامل خیار غبن نخواهد بود.
 2. برای پذیرش خیار غبن لازم است تا فریب خوردن شخص ثابت شود. تنها با ادعای فریب، امکان استفاده از این خیار وجود ندارد.
 3. اگر طرف معامله مسلمان نباشد هم این تعاریف اصطلاحات متداول در معاملات خیار قابل پذیرش است.
 4. در خیار غبن امکان دریافت ما به التفاوت وجود ندارد و فرد مغبون یا می‌تواند معامله را فسخ کند یا با همان شرایط آن را بپذیرد.
 5. اگر طرف معامله، مغبون شدن را نپذیرد، به حاکم شرع مراجعه می‌شود.
 6. فرد مغبون برای استفاده از این خیار باید تصمیم خود را عملی و به طور صریح اعلام کند که قصد فسخ دارد.
 7. فرد مغبون پس از فسخ دیگر نسبت تعاریف اصطلاحات متداول در معاملات به موضوع معامله حقی ندارد و در صورت تصرف در آن، ضامن خواهد بود.
 8. فرد مغبون در صورتی که به دلیل عقلانی فسخ را به تاخیر بیندازد، همچنان دارای این حق خواهد بود.
 9. در صورتی که در معامله برای فسخ جریمه‌ای در نظر گرفته شود، خیار غبن شامل این جریمه نخواهد بود.

۳- خیار شرط

هر یک از طرفین در معامله می‌توانند شرط کنند که اختیار فسخ معامله را تا زمانی معین داشته باشند. در این صورت اگر مبلغی پرداخت شده است، مبلغ عودت می‌شود و موضوع معامله هم به صاحب اصلی برگردانده می‌شود.

 1. اگر فروشنده دارای خیار شرط باشد، تا قبل از فسخ معامله قبلی نمی‌تواند معامله‌ی جدیدی انجام دهد و ابتدا باید معامله قبلی را فسخ کند.
 2. اگر منظور از خیار شرط این باشد که خریدار تا پایان مهلت معین باید کالا را نزد خود نگهداری کند، امکان فروش کالا توسط خریدار وجود ندارد و می‌بایست صبر کند تا مهلت خیار شرط فروشنده به پایان برسد.

۴- خیار تدلیس

هنگامی که فروشنده کالای خود را به صورت غیرواقعی معرفی کند و در نتیجه آن را به قیمت بیشتری بفروشد، خریدار پس از اطلاع از اصل کالا، می‌تواند معامله را فسخ کند.

۵- خیار تخلف شرط

اگر در معامله شرطی باشد که خریدار یا فروشنده در ضمن معامله باید کاری انجام دهند و آن کار را انجام ندهند، طرف دیگر می‌تواند معامله را فسخ کند. مثلا اگر شرط شود که کلیه‌ی عوارض قبلی ملک بر عهده‌ی خریدار است و او این کار را انجام ندهد، فروشنده می‌تواند معامله را فسخ کند.

۶- خیار عیب

اگر در جنس یا عوض آن عیبی باشد که پیش از معامله یا پس از معامله و تا قبل از زمان تحویل ایجاد شده باشد، خریدار می‌تواند معامله را فسخ کند یا تفاوت قیمت آن را کسر نماید.

 1. اگر پس از تحویل مال، عیب جدیدی در کالا ایجاد شود، خریدار می‌تواند ما به التفاوت را دریافت نماید( در حیوان تا سه روز امکان فسخ وجود دارد )
 2. اگر خریدار موقع خرید، عیب مال را بداند، خیار عیب را نخواهد داشت.
 3. اگر خریدار هنگام معامله عیب را بفهمد ولی به آن راضی باشد.
 4. اگر در هنگام معامله شرط شود که خیار عیب وجود ندارد حق طرفین در این خیار از بین خواهد رفت.
 5. اگر فروشنده در هنگام معامله بگوید که کالا را با هر عیبی که دارد می‌فروشم.
 6. اگر معامله کلی باشد مثلا معامله خرید ۱۰ کیلوگرم گندم باشد، در صورت معیوب بودن مال، خریدار فقط می‌تواند ۱۰ کیلو گندم سالم از فروشنده بخواهد و خیار عیب را ندارد.

۷- خیار شرکت

اگر مال مورد معامله شریک دارد و شریک دوم به معامله راضی نشود، خریدار می‌تواند معامله را فسخ کند و مبلغ پرداختی را از شریک اول دریافت کند.

۸- خیار رویت

اگر خریدار کالا را دیده باشد یا خصوصیات آن را از فروشنده شنیده باشد، بعد هنگام تحویل جنس، تفاوتی در آن مشاهده کند، می‌تواند معامله را فسخ کند.

در معاملات کلی مثل خرید ۱۰ کیلوگرم گندم، امکان استفاده از این خیار وجود ندارد و خریدار تنها می‌تواند کالایی با ویژگی‌های مورد توافق را درخواست کند.

۹- خیار تاخیر

اگر خریدار مبلغ معامله را با تاخیر بدهد یا آن را ندهد با سه شرط زیر امکان فسخ معامله وجود دارد:

 1. تا سه روز مهلت پرداخت گذشته باشد( برای کالاهای خراب شدنی مثل شیر، پیش از آنکه کالا خراب شود ).
 2. جنس تحویل خریدار نشده است.
 3. اجازه تاخیر در پرداخت در قرارداد وجود نداشته باشد.

۱۰- خیار حیوان

در معامله‌ی حبوان تا سه روز بعد از معامله، امکان فسخ وجود دارد. اگر خریدار کارهایی بکند که رضایت او از معامله را نشان بدهد، این خیار وجود نخواهد داشت. مثلا به اسب نعل بزند یا آن را رنگ کند.

در صورت تلف شدن حیوان در مدت سه روز، معامله باطل می‌شود.

۱۱- خیار تعذر تسلیم

اگر فروشنده نتواند جنس را تحویل خریدار دهد. مثلا اسب از دست فروشنده فرار کند، خریدار می‌تواند معامله را فسخ کند.

اجرت المثل و اجرت المسمی در قرارداد اجاره به چه معنا هستند؟

اجرت المثل چیست ؟ - اجرت المسمی چیست ؟

اجرت المثل چیست ؟ – اجرت المسمی چیست ؟

تعریف اجرت المسمی – اجرت المسمی چیست ؟

در قرارداد اجاره یا همان اجاره نامه همیشه مبلغی به عنوان اجاره بهاء تعیین می شود که از قرار روزانه یا ماهیانه تعیین می شود. در ادبیات حقوقی به این مبلغ اجرت المسمی یعنی اجاره بهایی که در اجاره نامه از آن اسم برده شده گفته می شود.

موجر و مستاجر اماکن اجاره ای طبق اصل آزادی قراردادها در تعیین میزان اجاره آزاد هستند. بعنی آنها می توانند هر میزان رقمی را به عنوان اجاره بها تعیین تعاریف اصطلاحات متداول در معاملات کنند و کسی حق چلوگیری از تصمیم آن ها را ندارد. از همین جهت اجاره‌ای که به این شکل مورد توافق مستاجر و موجر قرار می‌گیرد، در زبان حقوقی اجرت المسمی با اجاره بهاء نامیده می‌شود.

تعریف اجرت المثل – اجرت المثل چیست ؟

یکی دیگر از اصطلاحات رایج در متن اجاهر نامه اماکن استیجاری اصطلاحی است به نام اجرت المثل و منظور از آن عبارتست از بدل مال تلف شده که توسط یک طرف به طرف دیگر پرداخت می شود. مثلاً در عقد اجاره اگر مدت اجاره‌نامه تمام بشود ولی مستاجر نخواهد ملک را تخلیه کند در این حالت موجر می تواند از طریق دادگاه و یا شورای حل اختلاف تقاضای صدور حکم به محکومیت مستاجر به پرداخت اجرت المثل نماید.

به عبارتی اجرت المثل جایگزین اجاره بها یا اجرت المسمی مندرج در قرارداد اجاره است و مستاجر مکلف است بدل منافعی را که استیفا کرده است به موجر بپردازد. میزان اجرت المثل از طریق تعیین کارشناس توسط دادگاه مشخص می شود.

آیا تعیین میزان اجاره بهاء در قرارداد اجاره ملک محدودیت قانونی دارد؟

شاید در رسانه ها و جراید از زبان متولیان و برخی مسئولان حوزه ملک و ساختمان شنیده اید که موجر یا مالک نمی تواند اجاره بهای سال جدید را بیش از نه یا ده درصد از اجاره بهای سال قبل تعیین کند.

اجرت المثل چیست ؟ - اجرت المسمی چیست ؟

اجرت المثل چیست ؟ تعاریف اصطلاحات متداول در معاملات – اجرت المسمی چیست ؟

اما واقعیت امر آن است که طبق اصل آزادی قراردادها و عدم وجود محدودیت قانونی، موجر و مستاجر می توانند در زمان تنظیم اجاره نامه برای اجرت المسمی هر وجه با مبلغی را مورد توافق قرار بدهند. بنابراین آنچه متولیان امر مسکن تحت عنوان محدودیت در تعیین اجاره بها مطرح می کنند هیچ گونه ضمانت اجرایی ندارد مگر اینکه در آینده با وضع قانون چنین محدودیتی وضع شود.

شبوه دریافت و میزان اجرت المثل در قرارداد اجاره چگونه است؟

اگر مدت اجاره تمام بشود و همچنان در مکان استیجاری باقی باشد و از تخلیه آن امتناع بکند در این حالت موجر یا مالک محل استیجاری حق دارد علیه مستاجر در مراجع قضایی اقامه دعوا با خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف بعد از پایان مدت اجاره را مطرح نماید. اگر دادگاه تشخیص بدهد که مستاجر به هر بهانه ای از تخلیه ملک امتناع کرده است، قطعا به نفع موجر و یا مالک حکم صادر می کند.

اجرت المثل چیست ؟ - اجرت المسمی چیست ؟

اجرت المثل چیست ؟ – اجرت المسمی چیست ؟

وقتی که دادگاه تشخیص بدهد مستاجر مکلف به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف بعد از انقضای مدت اجاره است در این صورت اقدام به صدور قرار کارشناسی می کند که طی آن کارشناس رسمی دادگستری ضمن مطالعه پرونده و حضور در محل استیجاری و برآورد اجرت المثل ایام تصرف در آن منطقه، نظر خود را به دادگاه تسبیم می کند و دادگاه نیز آن را به موجر و مستاجر ایلاغ کرده و اگر اعتراضی نداشتند دادگاه طبق نظر کارشناس مبادرت به صدور رای و مجکومیت مستاجر به تخلیه ملک و پرداخت میلغی طبق نظر کارشناس به عنوان اجرت المثل می نماید.

تفاوت اجرت المثل با خسارت روزانه یا وجه التزام در قرارداد اجاره چیست؟

ممکن است در قرارداد اجاره در قسمت شروط قرارداد یک بند تحت عنوان خسارت روزانه یا وجه التزام برای تاخیر در تخلیه ملک پس از پایان مدت اجاره تعیین شود. به موجب این شرط اگر مستاجر از تخلیه ملک خودداری کند با طرح دعوا از طرف موجر دادگاه همان مبلغ توافق شده در قرارداد را به عنوان اجرا المثل یا وجه التزام ایام تصرف پس از پایان مدت اجاره تعیین می کند و دیگر موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع نمی دهد چون موجر و مستاجر هنگام تنظیم و امضای اجاره نامه این موضوع را از قبل پیش بینی کرده و برای آن مبلغ تعیین کرده اند.

با این حساب تفاوت اجارت المثل با خسارت روزانه در قرارداد اجاره این است که اجرت المثل با دستور دادگاه و ارجاع به کارشناسی تعیین می شود اما وجه التزام مبلغی است که دو طرف قرارداد اجاره در متن اجاره نامه پیش بینی و تعیین کرده اند دادگاه همان را ملاک صدور حکم خود قرار خواهد داد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.