نردبان موفقیت در بازار آتی کالا


پژوهشنامه بیمه

هدف: هدف این پژوهش ارائۀ مدلی، برای قیمت‌گذاری سواپ فاجعه، بر پایۀ مدل‌های تصادفی و حل عددی مدل است.روش‌شناسی: روش تحقیق این پژوهش توصیفی، طرح آن گذشته‌‌نگر، جهت‌گیری پژوهش کاربردی و روش‌ گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای است. در این تحقیق، از ابزار «استفاده از اطلاعات و مدارک موجود» بهره گرفته شده و از پایگاه دادۀ ورانس . بیشتر هدف: هدف این پژوهش ارائۀ مدلی، برای قیمت‌گذاری سواپ فاجعه، بر پایۀ مدل‌های تصادفی و حل عددی مدل است.روش‌شناسی: روش تحقیق این پژوهش توصیفی، طرح آن گذشته‌‌نگر، جهت‌گیری پژوهش کاربردی و روش‌ گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای است. در نردبان موفقیت در بازار آتی کالا این تحقیق، از ابزار «استفاده از اطلاعات و مدارک موجود» بهره گرفته شده و از پایگاه دادۀ ورانس و پیلکه (2009) استفاده شده است. در تعیین تغییرات قیمت سواپ از دستور ایتو تبعیت شده و برای رسیدن به مدل سواپ فاجعه از تعمیم روش مدل‌‌سازی بلک و شولز استفاده شده است. یک معادلۀ دیفرانسیل انتگرال جزئی استخراج شده و با استفاده از نیمه‌گسسته‌‌سازی به معادلات دیفرانسیل معمولی تبدیل و برای حل مدل قیمت‌‌گذاری سواپ فاجعه از روش تفاضلات متناهی و روش اویلر استفاده شده است. پارامترها براساس روش استنباط آماری بیورک (2009) تخمین و اجرای عددی انجام شده است و سر‌انجام، با استفاده از نرم‌افزار متلب، مدل اجرا شده است.یافته‌ها: یک مدل جدید دو عاملی برای خسارت ارائه شده است. به ‌عبارتی دیگر، به جایC در مدل آنگر، از استفاده شده و لاندا طوری در نظر گرفته شده که هر لحظه، تصادفی، تغییر کند. بنابراین از دیدگاه ریاضیات احتمال، شدتْ مقدار ثابتی ندارد و از یک فرایند تصادفی براونی هندسی تبعیت می‌کند، که با خسارت هم‌بستگی دارد. همچنین مدل جدیدی برای قیمت‌گذاری سواپ فاجعه ارائه شده است که دو بخش انتگرالی و دیفرانسیلی دارد.نتیجه‌گیری: قیمت سواپ فاجعه با رشد خسارت و رشد شدت خسارت رابطۀ عکس دارد. همچنین، روند قیمت به‌ازای خسارت کمتر از آستانه، روند منظمی دارد و این تغییرات متناسب با تغییرات خسارت و شدت است. طبقه بندی موضوعی:G12, G13, G22

اثر عوامل کمّی و کیفی مؤثر بر تقاضای بیمه عمر در کشور

غدیر مهدوی؛ وحید ماجد

چکیده

بیمه عمر، با توجه به گسترش وسیع در جهان به‌خصوص در کشورهای توسعه‌یافته، نقش مهمی در اقتصاد این کشورها ایفا می‌کند. با وجود کارکردهای بسیار و اهمیت بیمه عمر، این صنعت در ایران، مانند اکثر کشورهای درحال‌توسعه ناشناخته باقی مانده و نقش آن در اقتصاد کشور و زندگی خانواده‌ها ناچیز نردبان موفقیت در بازار آتی کالا است. در پژوهش حاضر، به بررسی عواملی پرداخته شده که در . بیشتر بیمه عمر، با توجه به گسترش وسیع در جهان به‌خصوص در کشورهای توسعه‌یافته، نقش مهمی در اقتصاد این کشورها ایفا می‌کند. با وجود کارکردهای بسیار و اهمیت بیمه عمر، این صنعت در ایران، مانند اکثر کشورهای درحال‌توسعه ناشناخته باقی مانده و نقش آن در اقتصاد کشور و زندگی خانواده‌ها ناچیز است. در پژوهش حاضر، به بررسی عواملی پرداخته شده که در گسترش بیمه عمر در کشور مؤثرند. این پژوهش به‌صورت میدانی صورت گرفته و جامعه آماری آن کل کشور است. دراین‌راستا نمونه‌ای به‌صورت تصادفی و از داخل چندین خوشه در دسترس انتخاب شده است. بر مبنای اطلاعات جمع‌آوری شده و با استفاده از تحلیل دسته‌بندی چندگانه، نتایج حاکی از آن است که اعتقاد به اینکه فرد تا 65 سالگی دچار بیماری حادی شود بیشترین تأثیر را بر تقاضای بیمه عمر دارد. سن فرد دومین عامل تأثیرگذار است. سایر متغیرهای تأثیرگذار به ترتیب اثرگذاری شامل اعتقاد به ارث گذاشتن برای فرزندان، قیمت بیمه‌نامه، رعایت اصول اعتقادی و مذهبی و عضویت در صندوق بازنشستگی و در نهایت اشتغال همسر است.

طراحی سنجۀ اندازه‌گیری ارزش ویژۀ برند مشتری‌محور در صنعت بیمه: پژوهش ترکیبی

داود فیض؛ مهدی دهقانی سلطانی؛ حسین فارسی‌‌زاده؛ رسول غلام‌زاده

چکیده

این پژوهش با هدف دستیابی به سنجۀ اندازه‌‌گیری ارزش ویژۀ برند مشتری‌‌محور در صنعت بیمه انجام شده است. چارچوب اولیۀ پژوهش از طریق مبانی نظری، تحقیقات انجام‌یافته و مراجعه به مدیران بازاریابی، کارشناسان و نخبگان در صنعت بیمه تدوین و اعتبار آن نیز از طریق مراجعۀ مجدد به خبرگان دراین‌زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش تحلیل . بیشتر این پژوهش با هدف دستیابی به سنجۀ اندازه‌‌گیری ارزش ویژۀ برند مشتری‌‌محور در صنعت بیمه انجام شده است. چارچوب اولیۀ پژوهش از طریق مبانی نظری، تحقیقات انجام‌یافته و مراجعه به مدیران نردبان موفقیت در بازار آتی کالا بازاریابی، کارشناسان و نخبگان در صنعت بیمه تدوین و اعتبار آن نیز از طریق مراجعۀ مجدد به خبرگان دراین‌زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش تحلیل مفهوم به روش آمیخته، در دو مرحله انجام پذیرفته است. در مرحلۀ اول (کیفی) پژوهشگر با استراتژی تئوری داده بنیاد و انجام مصاحبه‌‌های عمیق از مدیران بازاریابی، کارشناسان و نخبگان در صنعت بیمه به شناخت سنجه‌‌ها دراین‌رابطه اقدام نموده و این کار تا اشباع داده‌‌ها ادامه یافت، سپس در مرحله دوم (کمّی) این سنجه‌‌ها در معرض قضاوت جامعۀ آماری (مشتریان شرکت‌‌ بیمۀ مورد بررسی در شهر تهران)، قرار گرفت و میزان اهمیت هریک از آنها مشخص گردید. نتایج نشان داد که ابعاد ارزش ویژۀ برند مشتری‌‌محور در صنعت بیمه شامل ارتباط با برند، عملکرد، قابلیت اعتماد، ارزش، دلبستگی و تصویر اجتماعی است.

محاسبۀ احتمال ورشکستگی شرکتهای بیمه با استفاده از تقریب تیمز

سعید باجلان؛ مصطفی نامدار

چکیده

احتمال ورشکستگی برای شرکتهای بیمه، عاملی کلیدی است که باید مورد توجه قرار گیرد. در این تحقیق با به کار بردن روش تقریب تیمز، احتمال ورشکستگی نهایی پرتفوی بیمه‌های شخص ثالث یک شرکت بیمۀ ایرانی برآورد شد. به همین منظور، ابتدا با بهره‌گیری از داده‌های خسارتی تعدیل‌شده برحسب تورم سالهای 1386 تا 1392، تابع مازاد پرتفوی شرکت به‌عنوان یک فرایند . بیشتر احتمال ورشکستگی برای شرکتهای بیمه، عاملی کلیدی است که باید مورد توجه قرار گیرد. در این تحقیق با به کار بردن روش تقریب تیمز، احتمال ورشکستگی نهایی پرتفوی بیمه‌های شخص ثالث یک شرکت بیمۀ ایرانی برآورد شد. به همین منظور، ابتدا با بهره‌گیری از داده‌های خسارتی تعدیل‌شده برحسب تورم سالهای 1386 تا 1392، تابع مازاد پرتفوی شرکت به‌عنوان یک فرایند تصادفی پواسون مرکب مدل‌سازی شده است. بر طبق مطالعات، بهترین توزیع برای مدل‌سازی توزیع شدت خسارت، از بین توزیعهای مختلف بررسی‌شده، توزیع گاماست. سپس ضریب تعدیل به‌عنوان یک پارامتر مهم ورودی تقریب تیمز با استفاده از الگوریتم دکر برآورد شده است. درنهایت، احتمال ورشکستگی با استفاده از تقریب تیمز تحت سناریوهای مختلف در خصوص مقدار مازاد اولیه برآورد شده است. نتایج تحقیق مؤید احتمال نسبتاً بالای ورشکستگی نهایی شرکت است که نشان‌دهندۀ لزوم اتخاذ سیاستهای مدیریتی به منظور کاهش این احتمال است.

اثر بیمۀ ‌صادراتی بر صادرات کشورهای منتخب

سعید راسخی؛ امیرمنصور طهرانچیان؛ رزا عالمیان

چکیده

بیمۀ صادراتی با کاهش و جبران ریسکهای بازرگانی، سیاسی و اقتصادی به تسهیل صادرات و رشد اقتصاد جهانی کمک می‌کند. البته دیدگاه‌های متفاوتی در خصوص اثر بیمۀ صادراتی بر صادرات وجود دارد. علی‌رغم این موضوع و با توجه به اینکه بیمۀ صادراتی هزینه‌های صادرات کالا را افزایش می‌دهد، معنی‌داری اثر بیمۀ صادراتی بر صادرات جای تأمل دارد. در این . بیشتر بیمۀ صادراتی با کاهش و جبران ریسکهای بازرگانی، سیاسی و اقتصادی به تسهیل صادرات و رشد اقتصاد جهانی کمک می‌کند. البته دیدگاه‌های متفاوتی در خصوص اثر بیمۀ صادراتی بر صادرات وجود دارد. علی‌رغم این موضوع و با توجه به اینکه بیمۀ صادراتی هزینه‌های صادرات کالا را افزایش می‌دهد، معنی‌داری اثر بیمۀ صادراتی بر صادرات جای تأمل دارد. در این راستا، پژوهش حاضر این فرضیه را آزمون می‌کند که بیمۀ صادراتی اثر مثبت و معنی‌دار بر صادرات دارد. بدین منظور از الگوی اقتصادسنجی داده‌های تابلویی برای 40 کشور منتخب شامل 20 کشور توسعه‌یافته و 20 کشور درحال‌توسعه طی دورۀ زمانی سالهای 2005 تا 2013 استفاده شده است. نتایج به دست آمده از الگوی داده‌های تابلویی نشان‌دهندۀ اثر مثبت و معنی‌دار بیمۀ صادراتی بر صادرات کشورهای منتخب است. بر این اساس توصیه می‌شود که سیاست‌گذاران و صادرکنندگان به بیمۀ صادراتی توجه ویژه داشته باشند.

ذخیره‌سازی خسارتهای تصادفی برای بیمۀ عمومی با تأکید بر سطح خرد‎

علیرضا عمرانی؛ محدرضا فقیهی حبیب آبادی

چکیده

شرکتهای بیمه‌ای در اظهارنامه‌های مالی اغلب از روش نردبان زنجیره‌ای برای پیشگویی ذخیرۀ خسارتها استفاده می‌کنند. روش نردبان زنجیره‌ای بر اساس داده‌های انباشته‌شده و سالهای توسعۀ ادعاها در مثلث تعهدات آتی است. این مثلث خلاصه‌ای از مجموعه‌داده‌های مربوط به ادعاهای تکی است. در این مقاله، از چارچوب فرایند پواسون نشان‌دار وابسته . بیشتر شرکتهای بیمه‌ای در اظهارنامه‌های مالی اغلب از روش نردبان زنجیره‌ای برای پیشگویی ذخیرۀ خسارتها استفاده می‌کنند. روش نردبان زنجیره‌ای بر اساس داده‌های انباشته‌شده و سالهای توسعۀ ادعاها در مثلث تعهدات آتی است. این مثلث خلاصه‌ای از مجموعه‌داده‌های مربوط به ادعاهای تکی است. در این مقاله، از چارچوب فرایند پواسون نشان‌دار وابسته به وضعیت، و ابزارهای آماری برای پیشامد‌های بازگشتی در ادعاهای تکی برای روشی از ذخیره‌سازی تحت عنوان ذخیرۀ خسارتهای تصادفی سطح خرد استفاده می‌شود. جزئیات اطلاعات مربوط به زمان رخداد خسارت، زمان تأخیر در گزارش خسارت، زمانهای بین پرداختها و مقادیر پرداختهای صورت‌گرفته، و اطلاعات زمان تسویۀ نهایی ادعاها در محاسبۀ ذخیرۀ سطح خرد به‌ کار گرفته می‌شود. برای ارزیابی مدل جدید، مجموعه‌داده‌های مربوط به یک شرکت بیمۀ ایرانی در نظر گرفته شده‌ است؛ با استفاده از این مجموعه‌داده‌ها و شبیه‌سازی ذخیرۀ خسارتها با مدل سطح خرد، نشان داده شد که استفاده از مدل ذخیرۀ خسارتهای تصادفی سطح خرد، برآورد نزدیکی با مقدار واقعی ذخیرۀ خسارت مورد نیاز برای سالهای آتی دارد.

بررسی نقش تعدیل‌گری ماکیاول‌گرایی بر رابطۀ بین نارضایتی و تقلب مشتریان بیمه

محسن اکبری؛ محمد رحیم رمضانیان؛ معصومه قاسمی شمس؛ حمیدرضا رسولی

چکیده

تقلب یکی از مهم‌ترین تهدیدهایی است که شرکتهای بیمه در عصر حاضر با آن مواجه‌اند. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر نارضایتی مشتریان بر سطح تقلب آنها با تعدیل‌گری سطح ماکیاول‌گرایی مشتریان است. جامعۀ آماری تحقیق حاضر متشکل از همۀ مشتریان یک شرکت بیمه در استان گیلان بود که تعداد کل آنها تقریباً بین 40 الی 50 هزار مشتری در نظر گرفته شد که با . بیشتر تقلب یکی از مهم‌ترین تهدیدهایی است که شرکتهای بیمه در عصر حاضر با آن مواجه‌اند. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر نارضایتی مشتریان بر سطح تقلب آنها با تعدیل‌گری سطح ماکیاول‌گرایی مشتریان است. جامعۀ آماری تحقیق حاضر متشکل از همۀ مشتریان یک شرکت بیمه در استان گیلان بود که تعداد کل آنها تقریباً بین 40 الی 50 هزار مشتری در نظر گرفته شد که با استفاده از فرمول کوکران نمونه‌ای با اندازۀ 400 مشتری تعیین شد و پرسشنامه به صورت غیر احتمالیِ در دسترس در بین آنها توزیع شد. این پژوهش از لحاظ جهت‌گیریهای پژوهش، کاربردی و از لحاظ هدف پژوهش، توصیفی و از لحاظ استراتژیهای پژوهش، پیمایشی و از لحاظ شیوه‌های گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ای است. در پایان، نتایج حاصل از نرم‌افزارهای SPSS و Smart PLS حاکی از آن بود که نارضایتی مشتریان از پرداخت خسارت، زمینۀ انواع تقلب را افزایش می‌دهد. همچنین، ماکیاول‌گرایی رابطۀ بین نارضایتی مشتریان و تقلب مشتریان بیمه را تعدیل می‌کند.

گرایش به کارآفرینی سازمان در صنعت بیمه: تاکید بر نقش سرمایه اجتماعی و فرهنگ‌سازمانی

محمودرضا اسماعیلی؛ سید هادی موسوی نژاد؛ ندا شاه سیاه

چکیده

امروزه آنچه که برای کسب موفقیت و رسیدن به کارآفرینی سازمانی حائز اهمیت است، تنها ویژگی‌های فردی افراد نیست، بلکه موقعیت شبکه مرکزی فرد در سازمان و فرهنگ سازمان قوی‌ نیز مهم است؛ بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل زمینه‌ای افزایش کارآفرینی سازمانی ازجمله سرمایه اجتماعی و فرهنگ‌سازمانی می‌باشد که از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر . بیشتر امروزه آنچه که برای کسب موفقیت و رسیدن به کارآفرینی سازمانی حائز اهمیت است، تنها ویژگی‌های فردی افراد نیست، بلکه موقعیت شبکه مرکزی فرد در سازمان و فرهنگ سازمان قوی‌ نیز مهم است؛ بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل زمینه‌ای افزایش کارآفرینی سازمانی ازجمله سرمایه اجتماعی و فرهنگ‌سازمانی می‌باشد که از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر رویکرد و ماهیت، علی-معلولی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان نمایندگی‌های شرکت سهامی بیمه ایران در قزویناست که به دلیل محدود بودن، اطلاعات موردنیاز از طریق پرسشنامه و با استفاده از روش سرشماری، جمع‌آوری گردید. همچنین چهار فرضیه معرفی و با استفاده از تکنیک مدل‌سازی معادلات ساختاری و توسط نرم‌افزار ایموس تحلیل شدند. بعد از ارزیابی تحلیل عاملی تاییدی و تایید برازش الگوهای اندازه‌گیری، نتایج آزمون فرضیه‌های پژوهش حاکی از آن بوده است که سرمایه‌اجتماعی بر کارآفرینی‌سازمان و فرهنگ‌سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین، فرهنگ‌سازمانی با تأثیرگذاری مثبت و معنادار بر کارآفرینی سازمان، نقش میانجی مثبتی را در افزایش تأثیرگذاری سرمایه‌اجتماعیبر کارآفرینی‌سازمان بر عهده دارد.ازاین‌رو به مدیران پیشنهاد می‌شود که با توسعه شبکه‌های رواﺑﻂ و ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی جامعه‌پذیری افراد در سازمان، شرایط را برای ایجاد فرهنگی مناسب برای بروز رﻓﺘﺎرهای ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎﻧﻪ تقویت نمایند.

تحلیل وجود کژگزینی در بازار بیمۀ عمر ایران با استفاده از مدلهای لوجیت

طاهره جاهد؛ قدرت الله امام وردی؛ علیرضا دقیقی اصلی

چکیده

هدفتحقیق حاضربررسی وجود کژگزینی در بازار بیمۀ عمر ایران با استفاده از اطلاعات دموگرافیک، اقتصادی- اجتماعی و عوامل مؤثر بر ریسک افراد با استفاده از آمار هزینه و درآمد خانوار است. روند این تحقیق به این صورت است که ابتدا با استفاده از مدل لوجیت، اثر متغیرهای مستقل از قبیل سن، جنسیت، تحصیلات، وضیعت زناشویی، وضعیت فعالیت، بعد خانوارو . بیشتر هدفتحقیق حاضربررسی وجود کژگزینی در بازار بیمۀ عمر ایران با استفاده از اطلاعات دموگرافیک، اقتصادی- اجتماعی و عوامل مؤثر بر ریسک افراد با استفاده از آمار هزینه و درآمد خانوار است. روند این تحقیق به این صورت است که ابتدا با استفاده از مدل لوجیت، اثر متغیرهای مستقل از قبیل سن، جنسیت، تحصیلات، وضیعت زناشویی، وضعیت فعالیت، بعد خانوارو متغیرهای مربوط به وضعیت درآمد و سرمایه‌گذاری و چشم‌انداز فرد از آینده (داشتن بیمۀ بازنشستگی و بیمۀ حوادث) و آیندۀ سلامت فرد بر احتمال تقاضای بیمۀ عمر بررسی می‌شود. در مرحلۀ دوم متغیر وابسته در سه گروه بر اساس روش پرداخت حق‌بیمه‌های عمر در خانوارهای بیمه‌شده و بیمه‌نشده تقسیم‌بندی و مدل لوجیت ترتیبی برآورد شد، ولی با توجه به نقض فرض خطوط رگرسیون موازی در این مدل، درنهایت از مدل لوجیت تعمیم‌یافته بهره گرفته و به بررسی اثرات نهایی در هر مرحله پرداخته شد. بررسی ضرایب این مدل نشان می‌دهد که متعیرهای سن و شغلهای با ریسک بالا دلالت بر وجود کژگزینی در بازار بیمۀ عمر دارند، اما متغیرهای تحصیلات، مصرف دخانیات، هزینه‌های ورزش و مذهبی، هزینه‌های درمانی و درآمد در جهت کاهش کژگزینی در بازار بیمۀ عمر عمل می‌کنند.

مدل‌سازی پویای وضعیت بیمه‌های عمر در ایران با رویکرد پویایی‌شناسی سیستمها

یعقوب رشنوادی؛ سید امیر رضا ابطحی؛ علیرضا صرامی فروشانی

چکیده

بیمه‌های عمر در ایران در مقایسۀ با میانگین جهانی و در قیاس با کشورهای منطقۀ چشم‌انداز، علی‌رغم روند روبه‌رشد، کماکان سهم کوچکی از صنعت بیمه را تشکیل می‌دهند. هدف این مقاله، یافتن علل این مسئله با مشخص‌کردن سازوکارهای مربوط است. برای نیل به این هدف، از پژوهشهای پیشین و مصاحبۀ با خبرگان صنعت استفاده‌ شده و با به‌کارگیری رویکرد . بیشتر بیمه‌های عمر در ایران در مقایسۀ با میانگین جهانی و در قیاس با کشورهای منطقۀ چشم‌انداز، علی‌رغم روند روبه‌رشد، کماکان سهم کوچکی از صنعت بیمه را تشکیل می‌دهند. هدف این مقاله، یافتن علل این مسئله با مشخص‌کردن سازوکارهای مربوط است. برای نیل به این هدف، از پژوهشهای پیشین و مصاحبۀ با خبرگان صنعت استفاده‌ شده و با به‌کارگیری رویکرد پویایی‌شناسی سیستمها، مدل ریاضی مسئله ایجاد و شبیه‌سازی شده است. نتایج شبیه‌سازی مدل نشان می‌دهد که ادامۀ روند روبه‌رشد فعلی در فروش بیمه‌های عمر و حق‌بیمۀ تولیدی آن تا 10 سال آینده امکان‌پذیر است و مهم‌ترین عواملی که آیندۀ صنعت بیمه را تحت تأثیر قرار می‌دهند عبارت‌اند از: میزان گسترش شبکۀ نمایندگان و فروش، بازده فروش نمایندگان، و مدیریت بهینۀ منابع مالی به‌ منظور پاسخگویی به تعهدات ایجادشده. شواهد و تحلیلها حاکی از این است که آیندۀ این صنعت بیش از آنکه در کنترل عوامل برون‌زا باشد در دست تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران آن است.

تشکر سوریه از پوتین بابت اس۳۰۰

ایسنا نوشت:وزیر خارجه سوریه تصریح کرد: ترکیه می‌تواند مساله خروج تروریست‌های جبهه النصره از منطقه عاری از سلاح در استان ادلب را حل کند.

ولید معلم، وزیر امور خارجه سوریه در گفت‌وگو با شبکه خبری راشاتودی اظهار کرد: دمشق امیدوار است که مجبور به استفاده از نیروی نظامی در ادلب به رغم برخورداری از حق چنین کاری، نشود.

تشکر سوریه از پوتین بابت اس۳۰۰

وی گفت: ما خواهان اجرای توافق ایجاد منطقه غیرنظامی شده در ادلب و حل مشکلات به شیوه‌های صلح آمیز و آشتی ملی هستیم اما برای ایجاد حکومت قانون دولت حق قانونی دارد که از شیوه‌های دیگر نیز استفاده کند اما تا آنجا که ممکن باشد به دنبال اجرای این اقدامات نیستیم.

به گفته معلم اجرای روند ایجا منطقه غیرنظامی شده آغاز شده است.
او ادامه داد: سوریه مجبور به توسل به تدابیر نظامی برای حل مشکل مناطق شرق فرات در صورت تداوم پیگیری اهداف جدایی‌طلبانه از سوی کردها خواهد شد.

به گفته ولید معلم تا پیش از این مذاکرات دمشق با نیروهای دموکراتیک سوریه ثمربخش بودند اما به دلیل کوتاهی‌های آمریکا این مذاکرات از بین رفت.

ولید معلم اظهار کرد که تلاش‌های آمریکا برای آموزش دوباره به بازمانده‌های داعش در پایگاه نظامی التنف سوریه، بیهوده هستند.

وزیر خارجه سوریه گفت: آمریکا تلاش دارد تا شبه‌نظامیان داعش در پایگاه التنف ائتلاف تحت امر آمریکا بمانند تا درگیری‌های نظامی در کشور را طولانی‌تر کند اما به هر حال این تلاش آنها بی ثمر خواهد بود. آمریکا باقی مانده‌های داعش را برای اینکه دوباره بتواند آنها را به جنگ با ارتش سوریه ببرد، جمع آوری می‌کند. اما چرا؟ چون آنها می‌خواهند جنگ در سوریه ادامه یابد. بحران سوریه در جهت منافع اسرائیل است. من می‌خواهم به آنها بگویم که این تلاش آنها هیچ نتیجه و ثمری نخواهد داشت .
ولید معلم در عین حال گفت: تحویل سامانه‌های دفاع هوایی اس-۳۰۰ روسی به سوریه یک اقدام به موقع بود.

وی تاکید کرد: اس ۳۰۰ ماهیت بیشتر دفاعی دارد تا تهاجمی و هدف از استقرار آنها دفاع از حریم هوایی سوریه است. اگر در باره اهمیت حفاظت از حریم هوایی سوریه بیندیشید به این نتیجه خواهید رسید که امنیت حریم هوایی در نهایت امنیت و ثبات را به ارمغان می آورد نه جنگ. تاکید می‌کنم که این اقدام بسیار به موقع بود و ما از روسیه بابت این تلاش ها تشکر می‌کنیم. من از رئیس‌جمهور پوتین به دلیل ارائه این سیستم‌ها به سوریه تشکر می‌کنم.

معلم در پاسخ به سوالی درباره تهدیدهای رژیم صهیونیستی علیه سوریه افزود: سیستم دفاع هوایی اس ۳۰۰ ظرفیت‌های لازم برای پاسخگویی به تهدیدهای اسرائیل به سوریه را دارد. در هر حال اس ۳۰۰ برای پاسخگویی به این تهدیدها کافی است.

وزیر خارجه سوریه تاکید کرد که حضور ایران در بعد مشاوره‌ای بوده و حضور آنها مشروع است. وی گفت: روابط ایران - سوریه مساله‌ای قابل چانه‌زنی نیست. این روابط براساس تصمیم دو کشور مستقل و برای دفاع از استقلال گرفته شده است.

وی همچنین گفت: یک گروه کوچک در سوریه جزئی از دسیسه‌ها علیه دمشق بوده و تعدادی از کشورها اقدام به تولید سلاح برای تروریست‌ها کردند.

او همچنین گفت که تشکیل و آغاز به کار کمیسیون قانون اساسی سوریه به دلیل نفوذ منفی این گروه کوچک بر استفان دی‌میستورا، فرستاده سازمان ملل به تاخیر افتاده است.

او اظهار کرد: وضعیت در شمال شرق سوریه نه به خاطر کردها بلکه به خاطر حضور آمریکا پیچیده شده و آمریکا به کردها این خیال واهی را می‌دهد که می‌توانند بدون رعایت اختیارات مشروع دمشق اقدام کنند. اگر آن‌ها همچنان برای جدایی طلبی تلاش کنند و موضع آمریکا را بپذیرند، پس می‌توانند بگویم که ما هم مجبور به در پیش گرفتن راهی که نمی‌خواهیم یعنی راه حل نظامی خواهیم شد.

وی اظهار کرد که دمشق و بغداد نبرد مشترک علیه داعش هم در سوریه و هم در عراق را ادامه خواهند داد. معلم گفت: ما با برادران عراقی در رابطه با جنگ با داعش در عراق و سوریه همکاری داریم. کمیته سه جانبه ( مرکز هماهنگی با مشارکت ایران، عراق، روسیه و سوریه) اقدامات موثری انجام داده و برای حل این معضل فعالیت می‌کند. از آنجا که ما درگیر مداخلات خارجی در امور داخلی کشومان هستیم از مداخله در امور داخلی دیگر کشورها خودداری می‌کنیم.

او با مقصر دانستن مداخله آمریکا در فروپاشیدن مذاکرات دمشق با نیروهای دموکراتیک سوریه گفت: ابتدا این جریان خوب بود ولی بعدا این پروسه به دلیل عامل آمریکا مختل شد، هنگامی که مذاکرات آغاز شد آمریکا محموله‌های نظامی‌اش به کردها را افزایش داد و کامیون‌هایی را نزد آن‌ها اعزام کرد و بعدا مذاکرات مختل شد. آن‌ها به مواضع ارتش سوریه در آن منطقه حمله کردند. این حمله به هیچ وجه موجه نبوده و غیر قابل قبول است.

وزیر خارجه سوریه همچنین گفت که مشکل گروه تروریستی جبهه النصره در ادلب سوریه باید توسط ترکیه حل و فصل شود؛ کشوری که بواسطه آن این گروه به سوریه آمدند. اینها از طریق ترکیه آمدند به همین دلیل ترکیه می‌داند چه کسانی آنجا هستند، چطور آمدند و از کجا آمدند. اینکه آنها به کشورهایشان بازگردند کاملا طبیعی است.

شرط چمران برای موفقیت حناچی در تهران

شرط چمران برای موفقیت حناچی در تهران

به گزارش جهان نيوز، مهدی چمران با اشاره به انتخاب پیروز حناچی به عنوان شهردار جدید تهران اظهار کرد: در درجه اول برای وی آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم با انتخاب شهردار جدید تهران شرایط پایتخت بهتر شود.

وی تصریح کرد: در طی یکسال و چندماه گذشته مردم تهران شاهد مشکلات زیادی در سطح شهر بودند چرا که دوستان ما در شورای پنجم اقدام به دو شهردار و دو سرپرست در این مدت کرده‌اند.

چمران گفت: انتخاب حناچی توسط اعضای شورای شهر تهران به عنوان شهردار جدید تهران را و حذف آخوندی دیگر گزینه تصدی شهرداری را به فال نیک می گیریم و امیدواریم با حضور حناچی اتفاقات خوبی در شهر رقم بخورد.

رئیس سابق شورای شهر تهران ادامه داد: حناچی سوابق خوبی را در بخش‌های مختلف اعم از کمیسیون ماده 100، شورای عالی شهرسازی و معاونت‌های شهرداری تهران داشته است و این سوابق می‌تواند به موفقیت وی در شهرداری تهران کمک کند به شرط اینکه نگاه سیاسی نداشته باشد.

وی بیان کرد: اولویت شهردار جدید تهران باید توسعه حمل‌و نقل عمومی و توجه به حمل و نقل ریلی باشد چرا که ریشه آلودگی هوا در حوزه حمل و نقل عمومی است و انجام اقدامات ویژه در این حوزه الزامی است.

چمران تصریح کرد: شهرداری تهران در دوره آقای افشانی نسبت به دوره نجفی بسیاری فعال تر بود و کارهای انجام شد که امیدواریم این کارها در دوره جدید و با حضور حناچی ادامه پیدا کند.

بانک تجارت بزرگترین بانک بورسی شد

افزایش سرمایه بانک تجارت با هدف اصلاح ساختار مالی و خروج از شمولیت ماده ١٤١ لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت با اکثریت آرا از سوی سهامداران این بانک به تصویب رسید.

اقتصادگردان - به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، مجمع عمومی فوق‌العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده بانک تجارت با حضور اکثریت سهامداران حقیقی و نمایندگان قانونی سهامداران حقوقی صبح شنبه بیست و پنجم اسفندماه در سالن غدیر مدیریت امور اعتباری بانک تجارت برگزار شد.

در این جلسه که به ریاست حاجعلی رییس هیات مدیره این بانک و با حضور نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان حسابرسی و بازرس قانونی برگزار شد، موضوع افزایش سرمایه 390 درصدی بانک تجارت با رای مثبت اکثریت صاحبان سهام این بانک به تصویب رسید.

بر اساس این خبر، سرمایه بانک بورسی تجارت از 45.700 میلیارد ریال به 223.926 میلیارد ریال افزایش یافت و به این ترتیب بانک تجارت به بزرگترین بانک بورسی کشور تبدیل شد.

بر اساس دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک تجارت با موضوع انتخاب اعضای جدید هیات مدیره نیز پس از رای گیری و تصویب سهامداران علی کی لانی و امیر مسعود رزازان به عنوان اعضای جدید هیات مدیره این بانک انتخاب شدند.

نماد معاملاتی بانک تجارت در بازار بورس اوراق بهادار تهران «وتجارت» پس از بازگشایی در فروردین ماه سال 1397 تاکنون، بیش از 174 درصد بازدهی داشته است و در ماههای گذشته به عنوان یکی از پر معامله ترین و با ارزش ترین سهام‌ها از نظر نقدشوندگی و بازده شناخته شده است.

توقف روند زیان‌دهی، افزایش منابع ارزان‌قیمت، تسریع روند فروش اموال مازاد، توجه به ارتقای ساختار نیروی انسانی، تولید خدمات نوین بانکی، توسعه بخش فناوری اطلاعات، نردبان موفقیت در بازار آتی کالا بهینه سازی شبکه شعب، فعالیت ارزی و بین‌المللی گسترده و سودآور و موفقیت در اجرای برنامه افزایش سرمایه بانک چشم‌انداز روشنی را از آینده نماد «وتجارت» ساخته است.

مدیریت منابع انسانی چک لیست COPS

مدیریت منابع انسانی چک لیست COPS

در این قسمت به بحث و بررسی شاخصهائی می پردازیم که برای شما در طول وطی مدیریتتان در یک محیط , کمک خواهند کرد که بدانید چه زمانی مدیریت منابع انسانی خود را تقویت کنید و به عواطف و روحیات انسانی, از نیازهای اولیه گرفته تا به نیازهای عالی انسانی توجه داشته باشید

● مقدمه:

▪ چک لیستها در مدیریت منابع انسانی :

در این قسمت به بحث و بررسی شاخصهائی می پردازیم ؛که برای شما در طول وطی مدیریتتان در یک محیط ، کمک خواهند کرد. که بدانید چه زمانی مدیریت منابع انسانی خود را تقویت کنید ؛ و به عواطف و روحیات انسانی، از نیازهای اولیه گرفته تا به نیازهای عالی انسانی توجه داشته باشید.

زیرا که یکی از بخشهای مدیریت امروز، و از اجزای بلا معارض آن، همان مدیریت منابع انسانی است که نقطه قوت آن نیز پردازش صحیح و مفید به انسان است .

زمانیکه از این چک لیستها استفاده می کنید ؛ به تنهایی اقدام به تصمیم گیری نکنید .

انسان موجودی ناشناخته است شما اگر دیدید که در بخش منابع انسانی محیط کار خود ضعف دارید . البته که مدیریت با شماست و حق تصمیم گیری نهائی نیز بر عهده شماست. اما ، سعی کنید با افراد صاحب نظر سازمان و آنهایی که در حد مشاور برای شما می باشند حتما" مشورت کنید؛

زیرا ممکن است:

بعدی از ابعاد وجودی کارمندان از دید شما دورماند که شاید از دید سایرین، آشکار باشد.

پس هرگز مشورت را از یاد نبرید.

● شاخصهای اخطار دهنده:

سازمان شما زمانی که ببینید، شاخصهای که در پایین به آنها اشاره شده است درمورد سازمان شما نردبان موفقیت در بازار آتی کالا صدق می کند.

در معرض خطر جدی است:

▪ روابط صنعتی پایین بین کارمندان و کار کنان سازمان .

▪ علاقه نداشتن کارمندان به مسائل و مشکلاتی که در سازمان پیش می آید. ( بی تفاوتی )

▪ افزایش تضادهای کارمندان

▪ افزایش بی رویه شکایتهای مشتریان.

▪ از بین رفتن غرور و افتخار سازمانی.

▪ از بین رفتن مسیر شغلی .

▪ نا رضایتی در بخش حقوق و دستمزد بین کارکنان و کارمندان سازمان.

▪ نقشهای غیر شفاف کاری ،یعنی، هیچ کسی در جایگاه خود فعالیت نمی کند .

▪ معیار سنجش عملکرد نا مطلوب یا نا واضح .

▪ کیفیت برای سازمان غیر مهم شده است .

▪ سرویس تولید بد و توزیع نا مطلوب کالا و خدمات .

▪ اولویتها و استانداردهای ضعیف کارمند یابی .

▪ عدم تربیت صحیح نیروهای تازه وارد سازمان.

▪ عدم وجود برنامه های توسعه مدیریت سازمان.

▪ کمبود تواناییهای ضروری برای سازمان .

▪ تضاد بین بخش های سازمان .

▪ در مورد موارد ذکر شده فوق بی اعتنایی بکنید .

▪ شما ندانید که کدام یک از موارد فوق کاربردی تر و حیاتی تر است .

یکی از مهمترین چک لیستهای مدیریت منابع انسانی چک لیست معروف به COPS است . که شمه ای از آن در زیر اشاره شده است .

COPS همان شاخص فرهنگ ، سازمان، مردم وسیستم است .

ـ C: Culture

ـ O: Organization

ـ P: People

ـ S: System

● فرهنگ

▪ آیا کارمند ان سازمان شما می توانند سازمان وموفقیتهای سازمان را درک کنند که این موفقیتها به خودشان برمی گردد و ضمنا" به نفع خودشان است ؟

▪ آیا کارمندانتان حس همبستگی با همدیگر و با کارشان دارند.

▪ آیا کارها در داخل سازمان بر اساس کارشناسی قرار گرفته اند و به صورت عقلانی می باشند می باشند .

▪ آیا مهارتهای پایه ای و اصلی کافی در سازمان وجود دارند .

▪ آیا کارمندان سازمانتان به راحتی می توانند نظراتشان را در مورد سازمان بیان کنند.

▪ آیا سازمان شما به خلاقیت و ابداع و نوآوری کارمندانتان ارزش قائل هستند؟

▪ آیا کارمندان سازمان نسبت به کار تعهد و مسئولیت نشان می دهند ؟

▪ آیا کیفیت در تمام ابعاد سازمان مشهور است؟

● سازمان

▪ آیا ساختار سازمان عملکرد موثر را تشویق می کند ؟

▪ آیا ساختار سازمان نسبت به تغییرات آنی و آتی انعطاف لازم را دارد ؟

▪ آیا ساختار سازمانتان خیلی پیچیده است ؟ آگر هست در کدام قسمت ؟

▪ آیا کارمندان سازمان نقش واضح و شفاف در سازمان دارند؟

▪ آیا ساختار سازمان طوری است که اگر مشکلی پیش بیاید آنرا به مراتب بالای سلسله مراتب ارجاع می دهد یا در همان نقطه آغاز حل می کنند ؟

▪ آیا استعدادها و تواناییهای شما برای اجرای صحیح وظایف در داخل سازمان کافی است ؟

▪ آیا به طور مستمر در بررسی چالشهای موجود در سازمان هستید ؟

● مردم

▪ آیا کارمندان شما توانایی های لازم و فردی را برای انجام کار خود ، در حالت موثر و کار را دارند؟

▪ آیا کارمندانتان واقعا" کارشان را بلدند و می دانند چگونه در فعالیتهای کلی تجاری سازمان تشریک مساعی نمایند یا؛به عبارت دیگراهداف واضح وشفاف دارند؟

▪ آیا کارمندان سازمان گرایش به خدمات مشتریان خوب، دارند؟

▪ آیا کارمندان از پتانسیل عالی برای عملکرد آتی سازمان برخوردارند یا خیر ؟

▪ آیا کارمندانتان قادر به درک بازتاب و اطلاعات لازم عملکرد را دارا هستند ؟

▪ آیاکارمندانتان استانداردهایی که شما از آنها انتظار دارید را می دانند؟

● سیستم

▪ آیاسیستم سازمانی شما به انگیزش ، ترفیع و کارایی بین کارکنان ارزش قائل هستند ؟

▪ آیا سیستم ها در داخل سازمان از ثبات برخوردارند؟

▪ آیا پاداش ها و امتیازات واضح ، برای عملکرد موثر در بین کار گروهی در سازمان وجود دارد؟

▪ آیا سازمان شما سیستم هایش را دائما" ارزیابی می کند و از عملکرد متنقابل آنها اطمینان دارد ؟

در پایان از شما انتظار می رود .

۱) ۳ شاخص مهم و اساسی در مواجهه با ایجاد یک تجارت چیست ؟

۲) چه طرح و برنامه هایی برای اجرا و انجام دادن این ۳ شاخص ها که در سوال ۱بیان کردید ، در ذهن دارید؟

● نتیجه گیری :

این شاخصها ،شاخصهایی بودند که انگیزش شما و کارمندان را در داخل محیط سازمان و همچنین بازدهی آن را ارزیابی می کنند .

همان طور که دربالا ذکر شده بحث مدیریت منابع انسانی بالاخص ، انگیزش ، یکی از مهمترین ابزارها در مدیریت می باشد ؛ و برای اجرای بهتر این قسمت از شما انتظار می رود که چک لیستی تهیه کرده و این شاخص COPS را به طور دقیق اجرا نمایید .

شاید این شاخص در ظاهر ساده ، به نظر آید ولی یکی از شاخصهای عملکردی در بحث مدیریت منابع انسانی امروزه می باشد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.