اصل تطابق هزینه با درآمد چیست؟


صورت سود و زیان

به گزارش فعالیت های مالی یک شرکت در یک دوره زمانی خاص، صورت های مالی گفته می شود. صورت های مالی باعث می شود که مدیران درک درستی از فعالیت های مالی شرکت خود داشته باشند. گزارش های موجود در صورت های مالی دارای چارچوب و شکل خاصی بر اساس اصول حسابداری و استانداردهای مربوطه می باشد.

گزارش صورت مالی جامع ترین و دقیق ترین گزارش در خصوص فعالیت شرکت و یا وضعیت سازمان ارائه می نماید.

اجزا صورت های مالی اساس عبارتند از:

P ترازنامه.

P صورت سود و زیان.

P صورت سود و زیان جامع.

P صورت جریان وجوه نقد.

هر یک از این صورتهای مالی اطلاعات بـه خـصوصی را درباره عملکرد مالی شرکت گزارش می کند و طبق اصول پذیرفته شده حسابداری تهیه این گزارش ها بـرای هـر واحـد اقتصادی الزامی است. اکنون به تشریح یکی از گزارش های فوق بنام "صورت سود و زیان" می پردازیم.

صورت حساب سود (زیان)

یکی از گزارشات حسابداری که درآمدهای فروش و هزینه های یک دوره مالی را تلخیص می کند صورتحساب سود (زیان) نامیده میشود. به عبارت دیگر صـورت حسابی است که عملکرد تجاری یک شرکت را در کسب سود با استفاده از دارایی های شرکت در طی یک دوره مالی معین نشان میدهد. با تهیه صورت حساب سود (زیان)، نتایج عملیات یک دوره مالی واحد تجاری مشخص شده و دلایـل سـودآوری و یا زیاندهی آن واحـد نـشان داده می شود.

هدف از تهیه صورت سود و زیان

در حالت کلی هدف تاسیس یک بنگاه اقتصادی به دست آوردن درآمد می باشد. برای بررسی این هدف نیاز به اصل تطابق هزینه با درآمد چیست؟ بررسی درآمد نسبت به هزینه ها می باشد و به وسیله آن می توان نتیجه گیری کرد که شرکت به اهداف پیش بینی شده، به چه مقدار نزدیک می باشد و علت کاهش سود یا افزایش هزینه را به دست آورده و اصلاح نمود. همچنین با توجه به اجزای موجود در این صورت می توان عملکرد سالیانه موسسه یا شرکت خود را در طول مدت دوره مالی به دست آورد و به نتایجی مانند مقایسه درآمد فروش خود با رشد صنعت مورد نظر، به دست آوردن افزایش یا کاهش سود خالص و ناخالص، مقایسه سود موسسه با واحد های مشابه و . دست یافت.

سود و زیان

اجزا صورت سود و زیان

انواع حسابهایی که در صورت حساب سود (زیان) وجود دارد به شرح زیر میباشند.

P درآمد فروش (ناخالص): جمع قیمت صورت حساب های ارسالی اصل تطابق هزینه با درآمد چیست؟ مربوط به کالاهای تحویل شده یا خدمات انجام شده برای مشتریان طی دوره مالی را درآمد فروش می گویند.

P برگشت از فروش و تخفیفات: برگشت از فروش نشان دهنده ارزش کالاهایی است که توسط مشتریان مسترد میشود و تخفیفات مبالغی است که به علت معیوب بودن کالا، ازقیمت فروش کسر می گردد.

P تخفیفات نقدی فروش: مبالغی هستند که مشتریان به دلیل پرداخت به موقع بدهی خود، از آن برخوردار شده و استفاده می نمایند. در صورتی که حاصل جمع برگشت از فروش و تخفیفات و تخفیفات نقـدى فـروش، از درآمد فروش ناخالص کسر شود فروش خالص به دست می آید.

(تخفیفات نقدی فروش + برگشت از فروش و تخفیفات) - فروش ناخالص = فروش خالص

بهای تمام شده کالای فروش رفتـه

طبـق اصـل تطابق هزینـه هـا و درآمـدها هزینه که برای ایجاد درآمد در طی یک دوره مالی تحقق پیدا کرده اند، را باید از درآمدهای همان دوره کسر نمود. بهای تمام شده کالای فروش رفته، قیمت و ارزشی است که برای همان میزان کالای فروش رفته تحقق پیدا کرده است. در صورت سود (زبان) بهـای تمام شده کالای فروش رفته از فروش خالص کسر می گردد که نتیجه آن سود (زبان) ناویژه می باشد.

P سود ناخالص: مابه التفاوت درآمد فروش خالص و بهای تمام شده کالای فروش رفته سود ناخالص یا حاشیه فروش نامیده می باشد.

P هزینه های عملیاتی: هزینه هایی هستند که از فعالیت اصلی و مستمر واحد تجاری ناشی شده باشند. عمده این هزینه ها شامل هزینه های توزیع فروش و اداری تشکیلاتی است. ایـن هزینه از دو قسمت ثابت و متغیر تشکیل شده اند که با جمـع ایـن اصل تطابق هزینه با درآمد چیست؟ دو قسمت كـل هزینـه هـای عملیاتی به دست می آید.

P سود ویژه عملیاتی: مابه التفاوت سود ناخالص و هزینه های عملیاتی سود ویژه عملیاتی نامیده میشود. به سود ویژه عملیاتی اصطلاحاً سـود قبل از بهره و مالیات نیز می گویند.

P هزینه بهره: هزینه ای است که واحد تجاری در ازاء استفاده از وجوه نقد اشخاص حقیقی و حقوقی در طی یک دوره مالی پرداخت کرده و یا در آینده پرداخت میکند. عمده هزینه بهره واحدهای تجاری مربوط به اوراق قرضه (مشارکت) و یا بهره وام ها میباشد.

P سود قبل از مالیات: مابه التفاوت هزینه بهره و سـود قبل از بهره و مالیات سود قبل از مالیات و یا سود مشمول مالیات می‌نامند. و یا به عبارت دیگـر سـودی است که به آن مالیات تعلق میگیرد.

P مالیات: حاصل ضرب نرخ و یا ضرایب مالیاتی در سود مشمول مالیات، میـزان مالیات شرکت را نشان میدهد. ارتباط بین سود قبل از مالیات و ماليـات بـه صـورت مستقیم میباشد. یعنی اینکه با افزایش سود قبل از مالیات، میزان ماليـات شـرکت افزایش می یابد و بالعكس.

P سود خالص: مابه التفاوت مالیات و سود قبل از مالیات، سود خالص واحد تجاری است.

صورت سود و زیان

تهیه گزارش سود و زیان

گزارش سود و زیان به دو صورت تهیه می گردد.

P روش تک مرحله ای: در این روش کلیه درآمدها جداگانه و کلیه هزینه ها هم به صورت جداگانه آورده و محاسبه می گردد در آخر از تفاضل آن دو از هم میزان سود یا زیان قبل از کسر مالیات به دست می آید.

P روش دو مرحله ای که در آن به محاسبه سود خالص و سود ناخالص می پردازیم. در اصل در مرحله اول درآمدها و هزینه های عملیاتی را از هم حذف کرده که سود ناخالص به دست می آید سپس درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی را از یکدیگر کسر کرده و سود خالص به دست می آید. سود خالص به دست آمده نشان دهنده نتیجه فعالیت آن واحد تجاری در طول دوره مالی می باشد.

نمونه ای از روش دو مرحله ای در گزارش سود و زیان نرم افزار حسابداری تیپ :

تفاوت ترازنامه و صورت سود و زیان

همانطور که در مقاله ترازنامه مطالعه کردید ترازنامه همانند یک عکس عمل می نماید و اطلاعات دارایی و بدهی و سرمایه را در یک زمان خاص ارائه می دهد اما صورت سود و زیان اطلاعات را در یک بازه زمانی مشخص ارائه می دهد. در واقع تراز نامه رویکرد وضعیتی دارد، صورت سود و زیان رویکرد عملکردی.

در این مقاله به شرح صورت سود وزیان و اهمیت تهیه آن در یک بنگاه پرداخته شد و بیان شد که این گزارش چه اطلاعات مفیدی را به ما بیان می نماید. یکی از راحت ترین روش های تهیه این گزارش با استفاده از نرم افزار حسابداری می باشد. که باعث افزایش سرعت، دقت و درستی اطلاعات ارائه شده می گردد.

با استفاده از نرم افزار حسابداری تیپ فقط با چند کلیک به آسانی گزارش سود و زیان خود را دریافت نمایید.

حسابداری

هزینه ی استهلاک چیست و چرا یک دارایی را مستهلک می کنیم؟

در حسابداری یک اصل داریم با نام "اصل تحقق درآمد". طبق این اصل می بایست همه درآمد ها را در هنگام تحقق شناسایی (و یا به عبارتی ثبت) کنیم .

در استانداردها و کتابهای حسابداری زمانی یک درآمد را محقق شده فرض می کنند که :

الف ـ وجه نقد مربوطه دریافت شده باشد و یا احتمال دریافت وجود داشته باشد .

ب ـ کلیه کارهای لازم جهت نهایی شدن درآمد انجام شده باشد.(برای مثال اگر قرار است کالایی در کشوری دیگر تحویل گردد تا زمانی که کالا تحویل نشده باشد ثبت درآمد نخواهیم داشت)

به دو دلیل فوق ، ما ثبت پیش دریافت داریم . یعنی زمانی که پول گرفتیم و کار انجام نشده است (یعنی شرط ب رعایت نشده است) اجازه ی شناسایی درآمد را نداریم ؛ و نیز زمانی که کالا فروخته شده و مطمئن باشید که وجه نقد دریافت نخواهید کرد اجازه ی شناسایی درآمد را ندارید (یعنی شرط الف برقرار نباشد) .

در حسابداری همچنین یک اصل دیگر با نام "اصل تطابق هزینه با درآمد" داریم . طبق این اصل می بایست همه ی هزینه هایی که با درآمد های شناسایی شده طبق تحقق درآمد مطابق دارد (ارتباط دارد) شناسایی و سند بخورد . یک مثال می زنم : یک کالایی به بهای 100 ریال خریداری می شود :

1- اگر این کالا تا پایان سال بفروش نرود ؛ آنگاه مبلغ 100 ریال بعنوان موجودی کالا در ترازنامه نشان داده می شود با عنوان موجودی کالای پایان دوره . چرا خرید کالا را به هزینه تبدیل نمی کنیم . چون درآمدی وجود ندارد (تحقق درآمد) یعنی کالا را نفروختیم و لذا هزینه ای وجود ندارد (تطابق هزینه با درآمد).

2- اگر همین کالا به مبلغ 120 ریال بفروش رود آنگاه بدلیل اینکه درآمد محقق شده است لذا مبلغ 120 ریال بعنوان درآمد شناسایی و مبلغ 100 ریال بعنوان هزینه شناسایی می شود.

3- اگر همین کالا بمحض دریافت شکسته و از بین رود مبلغ 100 ریال اولیه به زیان تبدیل شده و شناسایی می شود. در این حالت بدلیل اینکه درآمد شناسایی نشده لذا هزینه نیز شناسایی نمی شود و بجای هزینه از حساب زیان استفاده می شود. حال برگردیم به سوال :

چرا دارایی ها را مستهلک می کنیم و سند هزینه استهلاک شناسایی می کنیم؟ جواب : ما از دارایی ها استفاده می کنیم تا منافعی بدست آوریم. بدلیل اصل تطابق هزینه با درآمد چیست؟ بدست آمدن منافع ، دارایی های در طی سال تحقق درآمد رخ داده (اصل تحقق درآمد) و لذا می بایست هزینه های مربوطه نیز شناسایی شود (اصل تطابق هزینه با درآمد) این هزینه ها دقیقا همان هزینه استهلاک است . البته می توانستیم سوال را طور دیگری مطرح کنیم :

چرا کل دارایی را در هنگام خرید به هزینه تبدیل نمی کنیم و دارایی شناسایی می کنیم ؟

جواب : بدلیل اینکه از یک دارایی در سالهای مختلف استفاده می شود و منافع آن در چند سال و نه فقط سال اول بدست می آید (تحقق درآمد) لذا می بایست یک دارایی در سالهای مختلف به هزینه تبدیل شود (تطابق هزینه با درآمد) و این هزینه همان هزینه استهلاک است که در قسمت فوق توضیح داده شده است .

نکته : البته موارد فوق در مورد زمین صدق نمی کند ؛ زیرا علاوه بر اصول حسابداری می بایست دارایی به مرور زمان از بین رود و چون زمین از بین نمی رود آنرا مستهلک نمی کنیم .

مهم ترین اصطلاحات حسابداری که هر حسابداری باید بداند!

مهم ترین اصطلاحات حسابداری که هر حسابداری باید بداند

در این قسمت از مقاله قصد داریم به توضیح مهم ترین اصطلاحات حسابداری که هر حسابداری باید بداند، بپردازیم. هر رشته دانشگاهی دارای یک واحد مخصوص به نام زبان تخصصی می باشد که مختص به آن رشته است و تمامی واژگان و اصطلاحات مرتبط با آن رشته را توضیح می دهد. رشته حسابداری نیز مثل دیگر رشته‌ ها دارای زبان تخصصی می باشد. داشتن آگاهی و تسلط کافی به مجموعه اصطلاحات حسابداری، از نیازهای واجب این رشته می باشد و جزوء اصول اصلی جهت ورود به بازار کار رشته حسابداری به حساب می آید. ممکن است این سوال برایمان مطرح شود که مهم ترین اصطلاحات حسابداری کدامند؟ در ادامه مقاله به توضیح مختصر هر یک از این اصطلاحات حسابداری می پردازیم، خواهشمندم تا پایان مقاله آگاه حساب همراه ما باشید.

اصطلاحات حسابداری چیست؟

رشته حسابداری یا accounting مانند گرایش های مختلف مهندسی و مدیریت، در رده اول اولویت های تحصیلی درخواست کنندگان در دانشگاه های داخل و خارج از کشور می باشد. این رشته در صنایع مختلف حسابداری و مدیریت، کاربرد دارد و روز به روز تقاضای بازار برای این قبیل رشته ها بیشتر می شود. حسابداری و حسابرسی جزوء آن دسته از رشته هایی می باشند که در اکو سیستم دورکاری (freelancering) بسیار پرطرفدار است و درصد زیادی از درآمدهای آنلاین از این طریق بدست می آید.

اصطلاحات حسابداری چیست؟

به طور کلی اصطلاحات حسابداری در واقع حکم الفبای حسابداری را دارند، به این شکل که داشتن تسلط کامل بر روی اصطلاحات اساسی رشته حسابداری جزوء اصول اولیه برای کسب موفقیت در این رشته به حساب می آید. یک حسابدار موظف است که تمام تلاش خود را برای شناخت کامل اصول ابتدایی که در واقع همان تشخیص اصطلاحات حسابداری می باشد، صرف کند. در ادامه مقاله به توضیح پرکاربرد ترین اصطلاحات حسابداری می پردازیم، خواهشمندم ما را همراهی بفرمائید.

جهت آشنایی با خدمات مختلف علم رشته حسابداری می توانید مقاله خدمات حسابداری را مطالعه بفرمائید.

30 مورد از مهم ترین اصطلاحات حسابداری

 • دارایی: به هر چیز که به یک سازمان تعلق داشته باشد، از ارزش مادی برخوردار باشد و این امکان وجود داشته باشد که برای درآمدزایی مورد استفاده قرار گیرد، دارایی یا منبع اقتصادی می‌ گویند. دارایی‌ ها می‌ توانند به صورت مشهود باشند مثل دفتر یا تجهیزات یک دفتر، هم می تواند به صورت نامشهود باشد مثل انواع مجوزها یا برندهای تجاری.
 • ارزش دفتری: در واقع ارزش دفتری به ارزش پایین آمده یا مستهلک‌ شده یک دارایی در هر زمانی بین خرید آن و لحظه ای که ارزش آن تا صفر پایین بیاید،‌ گفته می‌ شود. باید به این نکته توجه نمود که ارزش دفتری یک دارایی، صرفا آن مقداری نمی باشد که در صورت فروش آن ممکن است به‌ دست آورده شود.
 • ترازنامه: ترازنامه در واقع یک نوع گزارش مالی می باشد که میزان دارایی که یک سازمان دارد و مبالغی را که به سرمایه‌ گذاران و بستانکاران بدهکار است را در هر زمان نشان می‌ دهد. معاملات روزانه‌ یک سازمان موجب بروز تغییرات فراوان در تراز مالی می‌ شود.
 • بستانکار: در واقع بستانکار به شخص یا سازمانی گفته می شود که اجناس و یا خدماتی را فراهم می کند، با وجود این که بهای آن پرداخت نشده است.
 • بدهی جاری: نوعی از بدهی می باشد که موعد پرداخت آن کمتر از یک‌ سال طول می کشد و از محل منابع در دسترس یا از طریق پدید آمدن یک بدهی جاری مشخص مانند وام بانکی کوتاه‌ مدت پرداخت می‌ گردد.
 • استهلاک: استهلاک در واقع به روش پخش کردن نرخ اولیه خرید یک دارایی در طول دوره‌ ای که آن دارایی سودمند می باشد و عملکرد قابل قبولی دارد، گفته می شود. کارشناسان مالیاتی به طور معمول یک دوره‌ استهلاک مقبول برای هر نوع دارایی مشخص می‌ کنند.
 • EBITDA یا درآمدهای قبل از پرداخت بهره‌‌ی وام‌ها، مالیات و استهلاک: بررسی توانایی های یک سازمان جهت کسب سود از فعالیت‌ های تولیدی بدون تأثیرگذاری مبالغ غیر نقدی تحت تاثیر استهلاک است. البته ممکن است سازمان، استهلاک را به‌ عنوان هزینه در نظر گیرد، اما هیچ گونه پرداخت نقدی‌ در این قبیل معامله دیده نمی شود.
 • EBIT یا درآمدهای قبل از پرداخت بهره‌ی وام‌ها و مالیات‌: دسته ای از محاسبات که درآمد خالص سازمان قبل از تنزل مالیات و بهره‌ های هر یک از وام‌ های پرداختی را نشان می‌ دهد. این قبیل حساب و کتاب برای تعیین نمودن میزان سوددهی یک شرکت، بسیار مفید می باشد، چرا که درآمد حاصل از فعالیت‌ ها و عملیات تولیدی را با هزینه‌ های مرتبط با آن تطبیق می دهند.

صورت سود و زیان یا صورت عملیات: در آموزش حسابداری، صورت سود و زیان با اسامی گوناگونی دیده می شود. به بعضی از آن ها صورت سود عملیات گفته می شود و به بعضی دیگر صورت درآمد حاصل از این فرآیند گفته می شود.

اکانتینگ حسابداری: ارائه نمودن همه فعالیت‌ های یک شرکت به شکل صورت‌ های مالی و گزارشات مختلف تجاری به همه سهامداران در شرکت‌ ها گوناگون را اکانتینگ حسابداری می گویند. اکانتینگ در واقع اصطلاحی می باشد که تحت عنوان اکانتینگ شناخته شده است.

تراز آزمایشی تعدیل شده: ترازنامه آزمایشی تعدیل شده در واقع به عنوان صورت مالی شناخته شده است که تحت آن، خالص سود حاصل از فعالیت‌ های یک کسب‌ و کار همراه با بدهی‌ های آن فهرست می‌گردد.

دفتر روزنامه: شرکت‌ های مختلف این وظیفه را دارند که در قالب دفترهای روزنامه، همه رخدادهای مالی خود را در طول یک سال مالی با رعایت تاریخ به روز و همراه با اسناد مرتبط، ثبت و ضبط می شوند. بر اساس قانون تجارت در کشورمان، داشتن یک دفتر روزنامه برای همه مشاغل واجب و ضروری می باشد.

اصل ثبات رویه: روش‌ های مختلف حسابداری را می‌توان برای شرکت های مختلفی استفاده کرد، که به اشکال مختلف دیده می شوند. منظور از اصل ثبات رویه این است که از یک روش خاص و مشخصی در طول زمان برای مدیریت امورات مختلف حسابداری یک شرکت استفاده شود.

ارزش اسقاط برآوردی: هر جنسی دارای عمر مفیدی می باشد، منظور از ارزش اسقاط برآوردی این است که پس از پایان یافتن عمر مفید اجناس، ارزش و بهای فروش آن چقدر می شود.

بستن حساب موقت: از دیگر اصطلاحات مهم حسابداری می باشد که در قالب آن همه اطلاعات مرتبط با نرخ درآمدها، هزینه‌ ها، بدهی‌ ها و بستانکاری‌ ها در طول یک بازه زمانی مشخص به دفاتر کل و روزنامه ها منتقل می شود.

چرخه حسابداری یا Accounting cycle: مجموعه عملیاتی می باشد که در طول آن، حسابداران صورت‌ های مالی یک واحد تجاری را برای یک دوره مشخص فراهم می‌ کنند.

پیش دریافت درآمد: یک نوع بدهی که در زمان دریافت وجوه مختلف از مشتریان پدید می آید و موجب می گردد که گیرنده وجه تعهد کند که در آینده یک سری محصولات و یا خدمات را ارائه می کند. به پیش دریافت درآمد، درآمد انتقالی نیز می گویند.

30 مورد از مهم ترین اصطلاحات حسابداری

دارایی جاری یا Current assets : نوعی از دارایی می باشد که انتظار می‌ رود که در طول دوازده ماه یا یک چرخه معمولی عملیات واحدهای تجاری به وجوه نقد تبدیل، فروخته و یا مصرف شوند. دارایی‌ های جاری شامل پول نقد و دیگر حساب‌ ها با اصل تطابق هزینه با درآمد چیست؟ قابلیت نقدشوندگی بسیار سریع می باشند. حساب های دریافتنی، موجودی محصولات، سهام و دیگر اوراق بهاداری که در بازار خرید و فروش یافت می‌ شوند و جزوءدارایی های جاری محسوب می شوند.

نقدینگی یا Liquidity: نقدینگی در علم حسابداری به زبان ساده به معنای اندازه‌ گیری سرعت تبدیل یک قلم به وجه نقد می باشد.

حساب دائمی یا real account: حساب دائمی یا حساب حقیقی در واقع نوعی حساب‌ های بدهی، دارایی و سرمایه می باشند که در پایان هر دوره بسته نمی‌ شوند.

گردش موجودی کالا یا Inventory turnover: گردش موجودی کالا در واقع نسبت ارزش تمام شده کالای فروخته شده به متوسط موجودی کالا می باشد. از طریق گردش موجودی کالا می‌ توان گفت که متوسط موجودی یک کالا، در طول یک سال چندین بار فروخته شده است.

تخفیفات فروش یا Sales Discounts: تنزل در نرخ دریافتی از یک مشتری بابت پرداخت سریع بدهی که از طرف فروشنده به عنوان انگیزه‌ ای برای سرعت بخشیدن در پرداخت برای مشتریان فراهم می گردد. یک حساب مورد نیاز برای درآمد فروش.

متوسط دوره وصول مطالبات: متوسط دوره وصول مطالبات، در مقایسه با میانگین حساب‌های دریافتنی به فروش روزانه می باشد. این نسبت نشان دهنده این مسئله می باشد که متوسط مطالبات در طول چندین روز وصول می‌ گردد.

روش حذف مستقیم: یک نوع متد حسابداری برای مطالبات از بین رفته است که در آن واحدهای تجاری منتظر می مانند تا پس از سوخت حساب‌ های دریافتی آن را در دفاتر مختلف ثبت کنند.

بهره: پولی می باشد که وام‌ گیرنده بابت استفاده از پول‌ های وام‌ دهنده به او پرداخت می‌ کند را به عنوان بهره در نظر گرفته می شود و یا در توضیح دیگر، بهره همان بهای پول وام گرفته شده‌ است.

اصول اصلی حسابداری چیست؟

اصل بهای تمام شده: بر طبق این اصل، بهای تمام شده مجموعه دارایی ها و خدمات خریداری شده می بایست به بهای تمام شده واقعی خود ثبت گردند. ممکن است شرایطی پیش آید که خریدار این اعتقاد را داشته باشد که در معامله سود کرده است و مبلغ دارایی بیشتر از مبلغ پرداخت شده دارای ارزش می باشد. در کل هر مبلغ پرداختی در مبادله ملاک قرار داده می شود و بهای تمام شده معادل ارزش نقدی هر مبادله است.

اصل تطابق هزینه با درآمد: در اصل تطابق هزینه با درامد، اندازه گیری میزان سود در هر دوره نیازمند مقابله هر دوره هزینه با میزان درامدهای صرف شده در همان دوره می باشد.

اصول اصلی حسابداری چیست؟

اصل تحقق درآمد: در اصل تحقق درآمد بدون در نظر گرفتن زمان دریافت وجه نقد، فقط در زمان تحقق، تشخیص داده می شود.

اصل شفاف سازی حقایق: همه داده ها و اطلاعات در تصمیم گیری مدیران مالی بسیار تاثیرگذار می باشند.

فرآیند های حسابداری شامل چند مرحله می باشند؟

در واقع فرآیندهای حسابداری در طول مراحلی می باشد که در هر دوره مالی به طور مکرر، تکرار می‌ شوند. هم چنین به این مراحل، چرخه حسابداری نیز گفته می شود.

جمع آوری اطلاعات و داده‌ های مالی: تشخیص معامله تجاری، قدم پایه در چرخه حسابداری می باشد. هر واحد تجاری موظف است با توجه به راهکارهای مالی، معاملات مالی و پولی را تشخیص دهد، در نتیجه فقط آن دسته از معاملاتی که به صورت پولی انجام می شوند، بررسی و ثبت می‌ شوند.

تحلیل و ثبت اطلاعات مالی: بعد از شناسایی هر تراکنش‌، قدم دوم چرخه حسابداری، تجزیه‌ و تحلیل رخدادهای مالی می باشد. در این قسمت با استفاده از داده های مالی می‌ توان هر رخداد مالی را نیز بررسی نمود.

فرآیند های حسابداری شامل چند مرحله می باشند؟

انتقال اطلاعات از دفاتر روزنامه به دفاتر کل: بعد از ثبت نمودن رخدادهای مالی در دفاتر روزنامه، حساب‌ های خصوصی در دفتر کل ثبت می‌ گردد. این کار به صاحب کسب و کار یا حسابدار کمک می‌ کند تا باقی مانده حساب را به شکل جداگانه تسلط داشته باشد، هم چنین در هر کسب و کاری، حسابدار نقش اصلی را ایفا می کند و باید گزارشات فصلی را در اختیار سران یک شرکت قرار دهد.

گرایش های حسابداری به چند دسته تقسیم می شوند؟

انواع مختلف گرایش های حسابداری با یکدیگر تفاوت چندان زیادی ندارند و با توجه به تامین نمودن نیازهای مختلف مشاغل و کسب‌ و کارها به انجام امور مالی گوناگون، گرایش‌ های مختلفی برای حسابداری تعریف شده است و به شرح موارد ذیل می باشد که عبارت است از:

حسابداری مدیریت (Managerial Accounting): منظور از حسابداری مدیریت، ارائه نمودن گزارش های مالی یک مجموعه به مدیران صرفا برای ارتقای سیستم می باشد. تهیه و بررسی داده های مالی یک شرکت بر عهده بخش حسابداری مدیریت می باشد.

گرایش های حسابداری به چند دسته تقسیم می شوند؟

حسابداری اجتماعی (Social Accounting): گرایش ویژه ای از حسابداری است که مسئولیت بررسی تاثیر عملکرد یک کسب‌ و کار بر جامعه را عهده دار است. در این سبک از علم حسابداری، تمرکز اصلی بر رفتار‌های یک کسب‌ و کار می باشد.

حسابداری مالیاتی (Tax Accounting): تمرکز این سبک از گرایش حسابداری بر روی مالیات می باشد و هدف اصلی آن شفاف سازی در محاسبات و کاهش نرخ بدهی مالیاتی می باشد.

کلام آخر

در این قسمت از مقاله به توضیح مهم ترین اصطلاحات حسابداری که هر حسابداری باید بداند پرداختیم و تمام تلاش خود را کردیم که بخشی مختصری از اصطلاحات حسابداری را شرح دهیم، هم چنین از همه شما عزیزان تشکر می کنم که تا پایان مقاله همراه ما بودید و خواهشمندم نظرات خود را برایمان کامنت کنید.

اصول حسابداری چیست و هر آنچه که باید در موردشان دانست

اصول حسابداری چیست و هر آنچه که باید در موردشان دانست

مجموعه ای از قواعد و اصول کلی را که هر یک از حسابداران باید به عنوان الگوی انجام کار در تمامی مراحل حسابداری مورد استفاده قرار دهند را اصول حسابداری می گویند. دستورالعمل های بسیار زیادی برای انجام دادن حسابداری وجود دارد که شما باید به خوبی با آنها آشنایی داشته باشید.

اصول حسابداری چیست؟

مجموعه ای از قواعد و اصول کلی را که هر یک از حسابداران باید به عنوان الگوی انجام کار در تمامی مراحل حسابداری مورد استفاده قرار دهند را اصول حسابداری می گویند. دستورالعمل های بسیار زیادی برای انجام دادن حسابداری وجود دارد که شما باید به خوبی با آنها آشنایی داشته باشید. هر یک از این قوانین و دستورالعمل ها را به عنوان اصول این حرفه شناسایی می کنند که حسابدارها باید به خوبی با آنها آشنایی داشته باشند. از این طریق می توانند کار خود را به بهترین نحو ممکن و در کمترین زمان بدون ایراد و اشکالی انجام دهند.
آشنایی با اصول حسابداری به شما کمک می کند که حسابداری را به خوبی بشناسید و هر یک از بخش های متنوع آن را هم به خوبی درک کنید. این دسته از اصول ها روی مدیریت مالی، مالیات حقوق، گزارش فصلی و بازده سرمایه گذاری تمرکز زیادی دارد و آنها را به خوبی کنترل می کنند. شما با شناخت و بررسی هر یک از آنها اطلاعات مالی که در شرکت وجود دارد را به بهترین نحو ممکن مورد بررسی قرار دهید و نتیجه را به مدیران مالی اعلام کنید. برای مدیران مالی اعلام کردن هر یک از مواردی که بیان کردیم اهمیت دارد و شما باید به خوبی آنها را در نظر داشته باشید.

آشنایی با مهمترین اصول حسابداری :

همانطور که می دانید هر یک از مباحثی که مربوط به حسابداری می باشد دارای بخش های متنوعی است. همچنین باید بدانید اصول حسابداری هم بخش های متنوعی دارد و شما باید به خوبی به عنوان حسابدار با این اصول و بخش های آن آشنایی داشته باشید. در این صورت می توانید به خوبی هر یک از آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید تا به بهترین نحو ممکن کار خود را انجام دهید. برخی از اصول مهمی که در حسابداری وجود دارد و شما باید با آنها آشنایی داشته باشید عبارت می باشد از :

اصل درآمد :

بسیاری از افرادی که در زمینه حسابداری فعالیت می کنند اصل درآمد را به نام اصل تحقق هم می اصل تطابق هزینه با درآمد چیست؟ شناسند. این مورد یکی از مهمترین اصول حسابداری به شمار می رود که بیان می دارد درآمد زمانی به وجود می آید که فروش محصول انجام شود. در واقع این اصل بیان می دارد که درآمد به دست آمده تنها به فروش شما بستگی دارد. فروش هم تنها در صورتی محقق می شود که خدمات و یا محصولات متنوعی فراهم شده باشد. هر زمان که صحبت اصلی اصل تطابق هزینه با درآمد چیست؟ شما از فروش محصولات است باید بدانید که یکی از کلیدهای اصلی آن درآمد می باشد. یکی از مهمترین نکاتی که در این مورد وجود دارد و شما باید به آن دقت داشته باشید این است که درآمد شما با پول نقد به دست نمی آید.

اصل هزینه :

اصل هزینه در اصول حسابداری بیان می دارد، هزینه به دست آمده شما زمانی اتفاق خواهد افتاد که کسب و کارهای متنوع از محصولات شما استفاده کنند و یا خدمات ارائه داده شده شما را دریافت نمایند. به عبارتی شما باید به خوبی بدانید که اصل هزینه در حسابداری یکی از نقطه مقابل های اصل درآمد به شمار می رود. دقیقا مانند اصلی هزینه شما اگر محصولی را دریافت نمایید دریافت کردن آن محصول به معنای این است که هزینه ای به شما تحمیل گشته است. بر همین اساس باید بدانید که در مورد دریافت کردن خدمات هم همین اصل وجود دارد. این مسئله که صورت حساب را چند روز دیگر دریافت می کنید فرقی ندارد، بلکه زمانی که محصولات و یا خدماتی را دریافت می نمایید باید هزینه آن را پرداخت کنید.

اصل تطابق درآمد و هزینه :

اصل تطابق و یا تطبیق در اصول حسابداری با دو اصل دیگر یعنی درآمد و هزینه که بیان نمودین رابطه تنگاتنگی دارند. اصل تطبیق در حسابداری به شما توضیح می دهد هر زمان که درآمدی را شناسایی کردید باید هزینه های مربوط به آن را که با درآمد به دست آمده است مورد مطابقت قرار دهید. بهترین مثال برای این نمونه کسب و کارهایی می باشد که با به فروش رساندن موادی که خام هستند در ارتباط می باشند. به عنوان مثال شما فرض کنید که در زمینه فروش ساندویچ فعالیت می کنید، بنابراین برای اینکه هزینه ها را با درآمد خود تطبیق دهید باید هزینه کلی که برای آماده شدن ساندویچ خرج می کنید را به خوبی در نظر بگیرید. بسیاری از افراد هزینه خرید مواد اولیه را در نظر می گیرند که این مورد اشتباه است. در واقع شما باید بداند هزینه های ضروری را برای راه اندازی یک کسب و اصل تطابق هزینه با درآمد چیست؟ کار با درآمد به دست آمده تان تطبیق دهید.

اصل بهای تمام شده :

اصل بهای تمام شده در اصول حسابداری به شما توضیح می دهد که مقادیر به دست آمده در سیستم حسابداری باید با استفاده کردن از بهایی که آن را مشخص کرده باید اندازه گیری شود. به عنوان مثال اگر شما صاحب کسب و کار خاصی هستید و در این کسب و کار به ساختمان نیاز دارید باید اصل بهای تمام شده را که مربوط به این ساختمان می باشد مورد بررسی قرار دهید. اینکه بهای تمام شده ساختمان کسب و کار شما می باشد باید در بخش بهای به اتمام رسیده ثبت شود و قرار بگیرد.

اصل عینیت :

اصلی عینیت یکی از دیگر اصولی می باشد که در حسابداری باید مورد بررسی قرار بگیرد. این اصل بیان می دارد که شما در گزارش های حسابداری خود باید از داده هایی که واقعی، سنجیدنی و عینی هستند استفاده کنید. در واقع شما باید بدانید حسابداران، گزارش های مربوط به حسابداری و سیستم های حسابداری باید تکیه زیادی روی ذهنیت در این مورد نداشته باشند. این نرم افزارها باید قدرت تحلیل شان بسیار بالا باشد تا به بهترین نحو ممکن عملیات حسابداری را انجام دهند. یک حسابداری که حرفه ای است سعی می کند از داده هایی که عینی می باشند به جای داده های ذهنی استفاده کند و همین مورد او را حرفه ای تر از آنچه که باید باشد نشان می دهد. شما باید بدانید حتی اگر داده های عینی بد هم هستند باید از آنها استفاده کنید. در بسیاری از موارد پیش می آید که داده های ذهنی مرتب تر از داده های عینی هستند که باز هم این دلیل خوبی برای استفاده کردن از داده های ذهنی نمی باشد.

فرض تداوم فعالیت :

فرض تداوم فعالیت در اصول حسابداری بیان می دارد که در سیستم های حسابداری متنوع، فرض بر این خواهد بود که کسب و کارها برای مدت زمان طولانی و زیادی به فعالیت شان ادامه می دهند. اهمیت این مورد از اصولی که مربوط به حسابداری است زمانی مشخص خواهد شد که نتیجه های بی تداومی هر یک از انواع کسب و کارها را به خوبی در نظر بگیرید. اگر فعالیت های مربوط به هر یک از انواع کسب و کار به خوبی ادامه پیدا نکند و دارایی های آن کسب و کار ارزش فروش نداشته باشد باید بدانید که نحوه ارزش گذاری روی آن دارایی ها تا حدودی پیچیده می شود. اگر هر یک از انواع کسب و کارها به اصل تطابق هزینه با درآمد چیست؟ فعالیت خود ادامه ندهد هیچ ضمانتی وجود ندارد که مواد اولیه آن کسب و کار به فروش برسد. در واقع شما باید بدانید در صورتی که موجودی کالاهای درون انبار به فروش نرسد ارزش سهام هم در آن کسب و کار نشان دادنی نخواهد بود.

فرض واحد اندازه گیری :

یکی از دیگر اصول حسابداری فرض واحد اندازه گیری می باشد که باید به خوبی در مورد ویژگی های آن اطلاعات لازم را داشته باشید. در این اصول فرض بر این خواهد بود که پول رایج در هر یک از کسب و کارها به عنوان مهمترین واحد اندازه گیری آن کسب و کار در حسابداری به شمار می رود. به معنای دیگر باید بدانید فرض واحد اندازه گیری به این معنا است که برای آن دسته از کسب و کارهایی که در آلمان می باشند واحد اندازه گیری مناسب در حسابداری آن کسب و کار یورو آلمان است. این اصل مهم در حسابداری بیان می دارد که حتی کاهش پیدا کردن قیمت ها و یا تورم بر اساس همان واحد اندازه گیری در سیستم حسابداری دچار تغییر می شود. با این وجود شما باید بدانید هر یک از انواع کسب و کارها واحد مشخص شده ای برای اندازه گیری دارند و باید به خوبی آنها را در نظر داشته باشید.

فرض تفکیک شخصیت :

از دیگر اصول حسابداری فرض تفکیکی شخصیت می باشد که به خوبی توضیح می دهد یک کسب کار، شخصیت متنوع و جداگانه ای دارد. شما هم باید به خوبی بدانید که شخصیت آن کسب و کار از شخصیت فردی که صاحب کسب و کار می باشد مجزا است و آنها را نباید با یکدیگر ترکیب نمود. این فرض به عنوان یکی از واحدهای مستقل می باشد که بخش مهمی از کسب و کار را در اختیار دارد. بر همین اساس شما باید به خوبی بدانید که کسب و کارها به عنوان بخشی جدا به شمار می رود و شخصیت دارند. البته که شما می توانید آنها را از صاحبانی که دارند متمایز سازید و به خوبی مورد بررسی قرار دهید.

اصل دوره زمانی :

هر یک از شرکت ها و یا سازمان ها باید صورت های مالی که در اختیار دارند به صورت دوره ای مورد بررسی قرار دهند و آنها را گزارش دهند. یکی از مهمترین اصول حسابداری همین اصل دوره ای می باشد که حسابداران باید به خوبی آن را در نظر بگیرند و به آن توجه داشته باشند. این اصل برای پیش روی در کارهای حسابداری امری ضروری به شمار میرود و باید حسابداران به خوبی آن را در کارهای خود مورد بررسی قرار دهند و همچنین در اولویت کاری شان این اصل باشد.

اصل قابل اطمینان :

برای تعیین کردن اطلاعات مالی که در شرکت ها و سازمان ها وجود دارد شما به این اصل نیاز پیدا می کنید و باید آن را آماده سازید. حساب های مالی شرکت از جمله مهمترین بخش های حسابداری شرکت می باشد که حسابدار باید به خوبی در مورد آنها اطلاعات لازم را داشته باشد. هر یک از این حساب ها کاربردی مشخص شده دارند و هزینه های آنها هم بر اساس اصول تعیین گشته ای می باشد. اصل قابل اطمینان در مورد بررسی کردن این حساب ها به خوبی خودش را نشان می دهد و شما هم باید به درستی آنها را از یکدیگر تشخیص دهید.
جمع بندی :
شما باید بدانید که اصول حسابداری مانند بسیاری از حرفه های دیگر دارای بخش های متنوعی می باشد. به عنوان حسابدار و یا مدیر باید به خوبی این بخش ها را در سیستم حسابداری خود جای دهید و از آنها نهایت استفاده را ببرید. مجموعه فینتو با هر یک از این بخش ها و عملکردهای آن آشنایی دارد. بر همین اساس شما در هر یک از زمینه های حسابداری اطلاعات مالی شرکت و یا سازمان خود می توانید از این مجموعه مشورت های لازم را دریافت کنید.

شرکت خود را به بهترین شکل مدیریت کنید
هر مدیر خوب نیازمند ابزاری قدرتمند است تا بتواند مجموعه خود را به بهترین شکل مدیریت کند. مجموعه نرم افزار مالی و منابع انسانی فینتو ابزاری قدرتمند است که می تواند به مدیران در کنترل کارمندان و محاسبه حقوق و دستمزد آنها کمک کند.
شما همیشه یک مدیر لایق هستید و باید بهترین ها برای شما باشد. با استفاده از نرم افزار حسابداری آنلاین فینتو کار مدیریت خود را بسیار آسان تر کنید.

استهلاک چیست؟

استهلاک یک روش در حسابداری است که به وسیله ی آن، هزینه ی مربوط به دارایی شرکت در طول عمر مفید آن دارایی، محاسبه می شود. به عبارتی، استهلاک، میزان استفاده از یک دارایی را در بازه ای از زمان نمایش می دهد.فرسودگی ناشی از استفاده از دارایی، پوسیدگی و زنگ زدگی، ناکارآمدی دارایی و گذشت زمان و طی شدن عمر مفید دارایی، از جمله علل کاهش ارزش دارایی‌هاست.

روش های محاسبه هزینه استهلاک چیست؟

برای محاسبه هزینه استهلاک، روش های مختلفی وجود دارد که با توجه به ماهیت
دارایی از روش مناسب استفاده می شود. اصلی ترین روش ها عبارتند از:

 • روش خط مستقیم
 • روش نزولی
 • روش کارکرد

مفهوم استهلاک به زبان ساده

زمانی که یک دارایی (بلند مدت) توسط شرکت خریداری می شود، به عنوان هزینه ی حسابداری در صورت سود و زیان آورده نمی شود، و باید در بخش دارایی های ترازنامه به عنوان دارایی مشهود یا نامشهود ثبت شود. چرا که ممکن است شرکت چندین سال از آن دارایی برای تولید درآمد استفاده کند و طبق اصل تطابق در حسابداری تعهدی، هزینه‌ها باید بدون در نظر گرفتن زمان پرداخت در دوره‌ای که به وقوع پیوسته، ثبت شود.

به عنوان مثال، فرض کنید شرکتی، تجهیزات جدیدی به مبلغ 100 میلیارد تومان برای خط تولید محصول جدید خود خریداری کرده است. طبق گفته ی فروشنده، با این تجهیزات می توان 100 هزار واحد محصول تولید کرد (مثلا 100 هزار قرص ماشین ظرفشویی).

اما این شرکت در اولین سال، تنها اصل تطابق هزینه با درآمد چیست؟ 2 هزار واحد محصول تولید می کند و به فروش میرساند. بنابراین فقط 2% از توان تولیدی تجهیزات را استفاده کرده است، و با توجه به اصل تطابق، می تواند 2 میلیارد تومان به عنوان هزینه ی استهلاک دارایی (تجهیزات جدید) در صورت سود و زیان ثبت کند و 98 میلیارد باقی مانده در ترازنامه باقی خواهند ماند.

روش های محاسبه هزینه استهلاک چیست؟

روش های مختلفی برای محاسبه ی هزینه ی استهلاک دارایی ها وجود دارد که هر کدام فرمول متفاوتی برای محاسبه ی هزینه استهلاک و ارزش دفتری استفاده می کنند:
روش خط مستقیم
در روش خط مستقیم هزینه استهلاک مقدار ثابتی است که هر سال (به تعداد سال‌های عمر مفید دارایی)در صورت سود و زیان ثبت می شود. برای محاسبه هزینه استهلاک به روش خط مستقیم از مبلغ خرید ، ارزش اسقاط را کم می‌کنیم و بر عمر مفید دارایی برحسب سال تقسیم کرد.
روش نزولی (مضاعف)
در روش نزولی مضاعف، هزینه استهلاک در سال های ابتدایی بیشتر است و در سال‌های بعد کمتر می شود .هزینه استهلاک در این روش به این صورت محاسبه می‌شود، که ارزش دفتری اول دوره در نرخ استهلاک ضرب می شود.
برای مثال، خودرو که مدل امسال با سال قبل اختلاف قیمت خیلی زیادی دارد. ولی مدل ۸ سال پیش با ۹ سال پیش تفاوت زیادی ندارد. شرکت‌ها از این روش بیشتر برای کم کردن مالیات های سال های اول استفاده می کنند، چرا که وقتی هزینه استهلاک زیاد باشد ،سود شرکت هم کاهش پیدا می‌کند و کمتر مالیات می دهند. همان‌طور که در نمودار می‌بینید هزینه استهلاک سال ‌به‌ سال با یک نرخ ثابت کاهش پیدا کرده است که نرخ هم با توجه به دارایی متفاوت است .

روش کارکرد

در این روش هزینه براساس خروجی است که دارایی تولید میکند. برای محاسبه هزینه استهلاک به روش کارکرد تعداد واحدی که دارایی در آن دوره زمانی تولید کننده را تقسیم بر تعداد واحد باقی‌مانده از عمر دارایی می کنیم و این کسر به ما یک درصد میدهد، که باید در مبلغ خرید ضرب کنیم و سپس منهای ارزش اسقاط کنیم.
همان‌طور که نمودار را می‌بینید . هزینه استهلاک هر سال تغییر می‌کند، بعضی سال‌ها بوده است که خیلی کم از این دارایی استفاده شده ولی در سال چهارم و پنجم استفاده به شدت بیشتری استفاده شده است.توضیحاتی در مورد استهلاک
با دو مثال بیشتر توضیح می‌دهیم:

یک. برای اهداف حسابداری، استهلاک نشان می‌دهد که چه مقدار از ارزش دارایی خریداری‌شده طی یک سال یا دوره مالی به‌طور کامل مورداستفاده قرار گرفته است. برای اهداف مالیاتی، شرکت ها می‌توانند هزینه دارایی های فیزیکی را که خریداری می‌کنند به‌عنوان هزینه شرکت کسر کنند؛ اما شرکت ها باید طبق قوانین مشخص کنند که این هزینه ها چگونه و طی چند سال شناسایی و در دفاتر ثبت خواهند شد. مفهوم استهلاک در حسابداری تلاش می‌کند تا هزینه هایی را که شرکت بابت تملک یک دارایی متقبل می‌شود با درآمدهایی که از تملک آن دارایی به دست می‌آورد، مطابقت دهد. به‌طور مثال، اگر شرکتی تعدادی تجهیزات به ارزش یک میلیارد تومان بخرد و طول عمر آن را ۱۰ سال در نظر بگیرد، پس تجهیزات خریداری‌شده طی ۱۰ سال مستهلک خواهند شد. به‌این‌ترتیب در هر دوره حسابداری، شرکت صد میلیون تومان (با فرض استهلاک مستقیم) هزینه استهلاک شناسایی می‌کند و آن را با درآمدی که از به‌کارگیری تجهیزات عاید شرکت شده، مطابقت می‌دهد.

دو. ارز و مسکن دو مثال از دارایی هایی هستند که می‌توانند مستهلک شده یا ارزش خود را از دست بدهند. در طول بحران روبل روسی در سال ۱۹۹۸ در روسیه، روبل ۲۵ درصد ارزش خود را در یک روز از دست داد. در سال ۱۳۹۰ طی دو ماه ارزش ریال در کشور ما ۵۵ درصد افت کرد و در طول بحران مسکن در سال ۲۰۰۸ در امریکا، صاحب‌خانه‌ها در مناطقی که بیشتر تحت تأثیر قرار داشت مثل لاس‌وگاس، ارزش خانه‌شان را تا ۵۰ افت کردازآنجایی‌که تعداد کمی از دارایی ها تا ابد دوام می‌آورند، یکی از اصول مهم حسابداری تعهدی، شرکت ها را ملزم می‌کند که قیمت دارایی خود را به‌صورت نسبی بر اساس دوره زمانی که دارایی مورداستفاده بوده به هزینه تبدیل کند.

چه تفاوتی بین استهلاک دارایی های مالی و فیزیکی وجود دارد؟

هر دو نوع اســـتهلاک دارایی مالی و فیزیکی روش‌هایی هستند که برای سر شکن کردن و تخصیص هزینه نوع خاصی از دارایی به عمر مفید آن مورد استفاده قرار می‌گیرند.استهلاک دارایی مالی معمولاً به توزیع هزینه دارایی بر روی عمر مفید آن اشاره دارد. به‌طور مثال، گواهی ثبت اختراعی برای یک قطعه تجهیزات پزشکی معمولاً طول عمر ۱۷ ساله دارد. هزینه تولید تجهیزات پزشکی به طول عمر آن تقسیم می‌شود و هر نسبت به‌عنوان هزینه در دفاتر شرکت ثبت می‌گردد. استهلاک دارایی فیزیکی، به سر شکن کردن هزینه دارایی مشهود به طول عمر دارایی اشاره دارد. به‌طور مثال، یک ساختمان اداری می‌تواند برای چندین سال قبل از اینکه مخروبه و فروخته شود، مورد استفاده قرار گیرد. هزینه ساختمان بر عمر پیش‌بینی‌ شده آن تقسیم شده و حاصل آن به‌عنوان هزینه در هرسال حسابداری ثبت می‌شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.